IFRS

Audit účetních závěrek podle sestavených IFRS (International Financial Reporting Standards). Potřebujete sestavit účetní závěrku podle IFRS? Nebo připravit převodový můstek pro reporting mateřské společnosti? Využijte naše poradenství.

Mezi hlavní rozdíly ve vykazování mezi CAS a IFRS patří:

 • Finanční leasing – aktiva jsou vykazována jako hmotný majetek u nájemce
 • Pořizovací cena dlouhodobého hmotného majetku zahrnuje i náklady na odstranění aktiva a uvedení místa do původního stavu
 • Odepisování do zbytkové hodnoty
 • Aktivace nákladů na zásadní generální opravy do rozvahy
 • Významné náhradní díly jsou vedeny jako majetek a odepisují se
 • Možnost oceňovat položky pozemků, budov a zařízení v reálné hodnotě
 • Zvláštní postupy vykazování pro kategorii investice do nemovité věci
 • Zvláštní postupy vykazování pro kategorii aktiva držená k prodeji
 • Snížení hodnoty aktiv na zpětně získatelnou částku
 • Vykazování výnosů – aplikuje se podstata nad právní formou
 • Stavební smlouvy – metoda rozpracovanosti

a další, které je třeba individuálně posoudit. Jsme připraveni Vám pomoci, zavolejte nebo napište kdykoli.