Konsolidace a reporting

EDM Utilitas Audit & Tax Naše služby Konsolidace a reporting

Za podmínek stanovených zákonem o účetnictví má povinnost sestavit konsolidovanou účetní závěrku obchodní společnost, která je ovládající osobou, s výjimkou ovládajících osob, které vykonávají společný vliv.

Audit nebo prověrku reportingových balíčků provádíme podle požadavků v termínech určených mateřskou společností pro ty klienty, kteří se musí podrobit konsolidaci.

Kritéria pro povinnost konsolidace od 1. 1. 2016

Konsolidační skupiny budou v případě překročení 2 ze 3 kritérií k rozvahovému dni od roku 2016 zařazeny do následujících kategorií:

  1.  Malá skupina účetních jednotek – nepřekračuje na konsolidovaném základě aktiva 100 mil. Kč, obrat 200 mil. Kč, zaměstnanci do 50 – tato skupina je obecně osvobozena od konsolidace. Výjimky – některá účetní jednotka ve skupině je subjektem veřejného zájmu nebo splňuje obecné, dále uvedené, výjimky z povinnosti konsolidace.
  2. Střední skupina podniků a velká skupina podniků povinně sestavují konsolidovanou účetní závěrku.  Jedná se o všechny skupiny, které překročí 2 ze 3 kritérií pro malou skupinu podniků.

 

Výjimky z povinnosti konsolidace:

Konsolidující účetní jednotka nemá povinnost sestavit konsolidovanou účetní závěrku, pokud:

  • Konsolidující účetní jednotka ovládá pouze konsolidované účetní jednotky, jež jsou jednotlivě i v úhrnu nevýznamné.
  • Pokud je splněna alespoň jedna z těchto podmínek:
  1. v mimořádně výjimečných případech nelze informace nezbytné pro sestavení konsolidované účetní závěrky v souladu se zákonem získat bez nepřiměřených nákladů nebo bez zbytečného zdržení,
  2. podíly této účetní jednotky jsou drženy výhradně za účelem jejich následného prodeje, nebo
  3. přísná a dlouhodobá omezení podstatně brání konsolidující účetní jednotce ve výkonu jejích práv, pokud jde o nakládání s majetkem nebo o řízení této účetní jednotky, nebo výkonu jednotného řízení této účetní jednotky.

 

Pro sestavení konsolidace je třeba vymezit konsolidační celek, stanovit metody konsolidace, sjednotit účetní metody společností v konsolidačním celku nebo provést potřebné úpravy tak, aby metody byly jednotné pro účely konsolidace.

Nejste si jisti, zda máte povinnost konsolidace? Potřebujete nastavit postupy při konsolidaci? Potřebujete ověřit konsolidovanou účetní závěrku? Rádi Vám poradíme nebo provedeme audit konsolidace.

Kritéria pro povinnost konsolidace do 31. 12. 2015
Konsolidující účetní jednotka není povinna sestavit konsolidovanou účetní závěrku, pokud ke konci rozvahového dne účetního období konsolidující účetní jednotka a konsolidované účetní jednotky společně, na základě svých účetních závěrek, nesplnily alespoň dvě z těchto kritérií:

  • brutto aktiva činí celkem více než 350 000 000 Kč
  • roční úhrn čistého obratu činí více než 700 000 000 Kč
  • průměrný přepočtený stav zaměstnanců, včetně případů pracovního vztahu člena k družstvu, zjištěný způsobem stanoveným na základě zvláštního právního předpisu, činí v průběhu účetního období více než 250.

Uvedená kritéria neplatí pro banky, společnosti provozují pojišťovací nebo zajišťovací činnost a společnosti, které jsou emitenty cenných papírů přijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu.