Finanční Due Diligence

EDM Utilitas Audit & Tax Naše služby Finanční Due Diligence

Due Diligence (DD) jako komplexní prověření vybraného subjektu provádíme na základě vašich požadavků, záměrů a cílů, obvykle před převzetím společnosti, nebo jako přípravu společnosti před jejím prodejem. Zahrnuje právní, účetní a daňovou práci našich expertů. Jako výstup obdržíte detailní zprávu o prověřovaném subjektu, stavu jeho hospodaření, o rizicích, která zjistíme z předložených informací a dokumentů, a další informace, které budete potřebovat.

Služby Due Diligence slouží zejména investorům, kteří potřebují získat informace o kvalitě účetnictví vedeného ve společnosti, kterou hodlá investor koupit, případně o plnění daňových povinností předmětného subjektu a dalších rizicích, kterým může jako budoucí vlastník čelit. Výsledkem naší práce je komplexní zpráva, která dodá zadavateli informace o možných právních, daňových, účetních ale i hospodářských rizicích, které s sebou akvizice může přinášet.

Podle našich zkušeností je velmi důležité vlastní zadání práce. Aby vám naše zpráva přinesla všechny podstatné informace, potřebujeme co nejpřesněji pochopit vaše východiska, hladinu významnosti a jasně vymezit oblasti, na které kladete důraz, nejlépe na společném jednání. Cílem diskuze je stanovit rozsah prací tak, aby získání informací nebylo zbytečně nákladné, ale aby nic podstatného nebylo opomenuto. Pokud můžete již předem získat přehled informací, které budou pro naši práci k dispozici (v dataroomu nebo přímo v obchodním závodě), umožní nám to dále zpřesnit rozsah předpokládaných prací.

Návazně si odsouhlasíme harmonogram prací a další podmínky pro provedení zakázky, např. jestli zaměstnanci prověřovaného subjektu jsou seznámeni s harmonogramem a zaměřením prací nebo zda je potřebné práce provádět v režimu utajení.