Hledáme kolegy

Blog

EDM Utilitas Audit & Tax Blog Opatření liberačního daňového balíčku

Opatření liberačního daňového balíčku

18.03.2020

Dne 15. 3. 2020 došlo vládou České republiky ke schválení tzv. liberačního daňového balíčku. Vláda tímto krokem reaguje na současný vývoj a chce tak ekonomickým subjektům pomoci překlenout tuto nelehkou situaci. Zároveň s tímto finanční správa na svém webu publikovala průvodce pro daňové poplatníky v období současného nouzového stavu a dotazy a odpovědi k příslušným opatřením 

Opatření liberačního daňového balíčku týkající se všech daňových subjektů (fyzické a právnické osoby): 

 • Podání daňového přiznání k dani z příjmů

Vláda stanovila plošné prominutí pokuty za opožděné podání přiznání k dani z příjmů a úroku z prodlení na dani za zdaňovací období roku 2019, a to do 1. července 2020. Fakticky tak došlo k prodloužení termínu pro podání daňových přiznání o 3 měsíce. Není stanovena nutnost podání individuální žádosti a prokázání spojitosti s koronavirem. 

V případě, kdy podání daňového přiznání bylo z Vaší strany již učiněno, samotnou platbu daně je možné provést bez sankcí nejpozději do 1. července 2020. 

Vratitelný přeplatek: 

  •    v případě podání daňového přiznání do termínu 1. dubna 2020 je vyměřen ve stejný den; od následujícího dne poté začíná běžet lhůta 30 dnů pro jeho vrácení; 

  •    v případě podání daňového přiznání po termínu 1. dubna 2020 je vyměřen v den podání daňového přiznání; od následujícího dne poté začíná běžet lhůta 30 dnů pro jeho vrácení. 

Nejisté však zůstává podání přehledů o příjmech a výdajích OSVČ pro zdravotní pojišťovny a Českou správu sociálního zabezpečení. Dle nejnovějších informací Ministerstvo financí jedná se zástupci České správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven o možném postupu. V okamžiku bližších informací Vás budeme neprodleně informovat. 

 •    Prodloužení termínu pro vyúčtování srážkové daně

Vyúčtování srážkové daně je možné podat do 1. července 2020 bez nutnosti individuální žádosti a prokázání spojitosti s koronavirem.  

Upozorňujeme, že opatření se nevztahuje na vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti vybírané srážkou formou záloh. Pokud tak podáváte vyúčtování v elektronické podobě, je nutné podání učinit do 20. března 2020. 

 • Pozdní podání přiznání k DPH a opožděná platba daně 

V případě prodlení s podáním přiznání k dani z přidané hodnoty (více než 5 pracovních dnů) a úhradou daně (více než 4 pracovní dny) budou sankce promíjeny na základě individuální žádosti a z důvodů souvisejících s koronavirem. Pro žádosti podané do 31. července 2020 se odpouští správní poplatky. 

 • Pozdní podání kontrolního hlášení 

V případě, kdy se v období mezi 1. 3. – 31. 7. 2020 opozdíte s podáním kontrolního hlášení, aniž by Vás k tomu správce daně vyzval, pokuta ve výši 1 000 Kč dle § 101h zákona o DPH Vám bude automaticky prominuta. 

Ostatní pokuty za pozdní podání kontrolního hlášení dle § 101h zákona o DPH budou promíjeny na základě individuální žádosti z důvodu souvisejících s koronavirem. Pro žádosti podané do 31. července 2020 se odpouští správní poplatky.  

 • Prominutí sankcí z EET

S účinností od 1. května 2020 má dojít k rozšíření EET o tzv. třetí a čtvrtou vlnu (více viz zde). V průběhu následujících 3 měsíců od nabytí účinnosti budou však prominuty sankce související s evidenční povinností subjektů, na které se novela vztahuje, a kteří se nebyli schopni připravit včas na vznik evidenční povinnosti.  

K prominutí úroku (z prodlení / posečkané částky) nebo pokuty za nepodání kontrolního hlášení v případech, které je podmíněno individuální žádostí (viz výše), je vyžadován ze strany Finanční správy ospravedlnitelný důvod. V souvislosti s probíhajícími mimořádnými opatřeními je vyžadováno, aby daňový subjekt věrohodně prokázal, že prodlení s úhradou daně nebo prodlení s podáním kontrolního hlášení je důsledkem působení přijatých opatření, a to jakýmikoli prostředky.  

Uvádí se např. doložení vlivu karanténního opatření, nemoci, pečování o člena domácnosti (týkající se daňového subjektu, jeho zástupce nebo osob klíčových pro daňový subjekt). V případě žádosti o prominutí úroku se jedná např. o prokázání výpadku výroby dodavatele z důvodu současných opatření.  

Upozorňujeme na možné využití následujících opatření: 

 • Posečkání úhrady daně

Z důvodu tíživé ekonomické situace je možné požádat správce daně o posečkání úhrady daně, popř. její rozložení na splátky, a to z následujících důvodů:

-  neprodlená úhrada by pro Vás znamenala vážnou újmu,
- neprodlená úhrada by ohrozila Vaši výživu nebo výživu osob na Vás odkázaných,
- neprodlená úhrada by vedla k zániku Vašeho podnikání, přičemž výnos z ukončení podnikání by byl pravděpodobně nižší než vytvořená daň v příštím zdaňovacím období,
- není-li možné vybrat daň najednou, nebo
- při důvodném očekávání částečného nebo úplného zániku povinnosti uhradit daň.  

V žádosti bude nutné uvést všechny relevantní skutečnosti mající vliv na neschopnost uhradit daň v dané výši najednou a prokázat důvody související s koronavirem. Odpouští se správní poplatky pro všechny žádosti podané do 31. 7. 2020.  

 • Úprava (snížení) záloh nebo výjimka z jejich placení 

Lze požádat správce daně o úpravu záloh na dani z příjmů, popř. o výjimku z jejich úhrady. Žádost nepodléhá správnímu poplatku. 

 • Snížení záloh na pojistné 

V případě, že jste již podali jednotlivé přehledy o příjmech a výdajích za kalendářní rok 2019, v období od 1. dubna 2020 můžete požádat o snížení záloh na pojistném zdravotního a sociálního pojištění.  

Snížení záloh je však podmíněno tím, že příjmy po odpočtu výdajů vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení v průměru na jeden kalendářní měsíc od ledna do podání žádosti – nejméně však v období 3 po sobě jdoucích kalendářních měsíců - jsou alespoň o třetinu nižší než příjem připadající v průměru na jeden kalendářní měsíc v předchozím kalendářním roce.    

V případě Vašeho zájmu s přípravou příslušných žádostí jsme připraveni tomuto požadavku vyhovět. Proto nás, prosím, neváhejte kontaktovat.