Blog

EDM Utilitas Audit & Tax Blog Novela zákona o DPH / Amendment to the VAT Act

Novela zákona o DPH / Amendment to the VAT Act

13.02.2018

Vážení klienti,

schválenou daňovou novelou zákona o DPH s účinností od 1.7.2017 byla pozměněna ustanovení upravující institut nespolehlivého plátce. Plátce DPH se stává nespolehlivým na základě rozhodnutí správce daně v případě, kdy se dopustí závažného porušení svých povinností vztahujících se ke správě daně. Taková porušení představují například případy, kdy je správcem daně vyměřena či doměřena daňová povinnost jinak, než plátce v přiznání deklaroval, a tato povinnost přesahuje 500 tisíc Kč a nebyla v zákonné lhůtě uhrazena, nebo kdy je nárok na odpočet deklarovaný plátcem daně v přiznání neuznán správcem daně a související zvýšená daňová povinnost přesahující 500 tis. Kč není uhrazena.Další příklady závažných porušení povinností plátce DPH naleznete vymezené v Informaci GFŘ, viz:

http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-novinky/2017-07-14_Informace_GFR_pro_verejnost_NESPP_ve_zneni_dodatku3.pdf.

V současné době je zároveň v Parlamentu ČR projednáván návrh novely upravující mezinárodní spolupráci v oblasti daní, konkrétně tzv. Country by Country Reporting (CbCR). Zmíněná novela stanovuje českým společnostem, které jsou součástí nadnárodních skupin s konsolidovanými výnosy přesahujícími 750 milionů eur, povinnost podat Ohlášení a Oznámení ohlašující nejvyšší mateřskou entitu skupiny a entitu podávající za tuto skupinu zprávu podle zemí. Se vstoupením novely v platnost budou oba formuláře blíže specifikovány a zveřejněny na daňovém portále Finanční správy ČR. Pro více informací viz Informace GFŘ:

http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/ms-prime-dane/2017-07-03_CBCR_71152.pdf.

 

Dear clients,

based on an amendment of the Act. No. 235/2004 Coll., on Value Added Tax (VAT) that came into force on July 1st, 2017, a few adjustments were made in terms of the institute of an unreliable VAT payer. The VAT payer becomes unreliable based on a tax authority decision if he violates his tax obligations in a severe manner. Such violations can be mostly represented by a situation when the VAT liability is assessed by the tax authority and exceeds 500 000 CZK. For more information see the tax authority announcement under the following address (in Czech language)

http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-novinky/2017-07-14_Informace_GFR_pro_verejnost_NESPP_ve_zneni_dodatku3.pdf or contact us.

There is also another amendment currently being processed in the Czech Parliament concerning the international tax cooperation and administration, introducing Country by Country Reporting (CbCR). This amendment obligates entities that are a part of multinational companies with over 750 million EUR of consolidated revenues to submit announcements regarding the paternal company of the multinational group and the entity that submits the CbC Report. When this amendment comes into force, appropriate announcement statements shall be published on the tax authority website. Until then, there is no need to submit any announcements regarding CbCR. For more information please contact us or see

http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/ms-prime-dane/2017-07-03_CBCR_71152.pdf (in Czech).

S pozdravem / Kind regards

EDM