27.10.2021

Prominutí DPH při dodání elektřiny a plynu

Z důvodu vysokého nárůstu cen energií v posledních měsících rozhodlo Ministerstvo financí o prominutí daně z přidané hodnoty při dodání elektřiny a plynu. Momentálně platí sazba DPH ve výši 21 %. K plnému osvobození dodávek od DPH je třeba souhlasu Evropské komise, prozatím tak přichází ministerstvo s prominutím daně na poslední dva měsíce letošního roku.

V příspěvku Vám přiblížíme základní informace k aplikaci tohoto prominutí dle toho, jak jsou publikovány ve Finančním zpravodaji (číslo 34/2021) a v Informaci Generálního finančního ředitelství k promíjení daně z přidané hodnoty u dodání elektřiny nebo plynu a v Informaci k vyúčtování elektřiny a plynu v souvislosti s prominutím DPH.

Čeho se prominutí týká?

Prominutí se týká dodání elektřiny a plynu (s energetickým obsahem) uskutečněných v listopadu a prosinci 2021 (typicky došlo k odečtu z měřícího zařízení) stejně jako zálohových plateb přijatých v předmětném období. Vztahuje se jak na dodání v tuzemsku, tak na pořízení z jiného členského státu či na dovoz ze třetích zemí.

Rozhodnutí o prominutí je zároveň plošné pro všechny subjekty, tj. není nijak omezen okruh osob, které mohou prominutí uplatnit. Vztahuje se tak např. na dodání od distributora a následně i při dalších dodávkách (např. nájemci v případě pronájmu nemovité věci).

Rozhodnutí však striktně omezuje období, kdy je možné prominutí aplikovat. Je třeba, aby se zdanitelné plnění uskutečnilo nebo byla přijata úplata v měsíci listopad a prosinec 2021.

Níže uvádíme vybrané praktické informace:

  • odpočet daně z přijatého zdanitelného plnění použitého pro účely dodání, kterého se prominutí DPH týká, je zachován (např. výrobní náklady);

  • daňový doklad se v předmětném období vystaví bez uvedení sazby daně a výše daně, případně s uvedením sazby daně 0 % a výše daně 0 (doporučujeme i odkaz na příslušné rozhodnutí Ministryně financí);

  • pokud dojde k vystavení daňového dokladu s uvedením DPH, je povinnost takovou daň přiznat, přičemž příjemce si nemůže uplatnit nárok na odpočet této daně; přiznanou a odvedenou daň je následně možné opravit skrze dodatečné daňové přiznání;

  • platební kalendáře (vydané jako daňový doklad vystavený před 1. 11. 2021) budou v předmětném období představovat předpis k úhradě s tím, že na přijatou úplatu se aplikuje prominutí (dodavatelem nebude odvedena daň) a naproti tomu odběratel si neuplatí nárok na odpočet daně; konečný efekt v takovém případě se projeví až v rámci vyúčtování odečtem zálohy v plné výši (v závislosti na smluvním ujednání mezi stranami);

  • v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty je třeba vymezit, u kterého plnění je daň prominuta;

  • plnění se uvede na ř. 26 daňového přiznání (v případě přenesení daňové povinnosti uvede poskytovatel plnění na ř. 25 daňového přiznání) a neuvádí se do kontrolního hlášení.

Ministerstvo financí zároveň předložilo ke schválení novelu zákona o DPH, která by v případě schválení umožňovala osvobození dodávek energií od DPH v průběhu celého roku 2022. Vláda ČR se v této věci obrátila na Evropskou komisi s žádostí o povolení. Následně bude nutné návrh novely schválit ve standardním legislativním procesu.

Při vyúčtování dodávek elektřiny či plynu se bude postupovat podle stávajících ustanovení zákona o DPH. Bližší informace s praktickými příklady pro vyúčtování jsou k nalezení v Informaci Generálního finančního ředitelství k vyúčtování elektřiny a plynu v souvislosti s prominutím DPH (odkaz výše).

V případě, kdy potřebujete prodiskutovat konkrétní praktické aspekty Vašeho případu, neváhejte se na nás obrátit, rádi Vám pomůžeme.

Hledáme posily do týmu
Finanční účetní Více