01.10.2023

Novela zákoníku práce aneb přehled změn od 1. 10. 2023


Vážení,

dne 19. září 2023 vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 281/2023 Sb. novela zákona č. 262/2006 Sb. („zákoník práce“), která podstatně upravuje některé aspekty pracovněprávních vztahů. Předpis má dělenou účinnost, některá ustanovení nabývají účinnosti již od 1. 10. 2023.

V příspěvku jsme pro Vás tak připravili shrnutí nejdůležitějších informací a bodů, které začínají platit od začátku tohoto měsíce. Podotýkáme, že se nejedná o kompletní výčet všech souvisejících změn. Samotné novele doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost, abyste se na změny dostatečně připravili.

Doplňujeme, že vedle novely zákoníku práce dochází rovněž k novele občanského soudního řádu, zákonu o inspekci práce či zákona o daních z příjmů.

Změny v oblasti prací konaných mimo pracovní poměr (§ 74 a násl. zákoníku práce)

S ohledem na směrnice Evropské unie došlo k razantní úpravě prací konaných mimo pracovní poměr, tedy dohod o provedení práce a pracovní činnosti (DPP a DPČ); níže uvádíme shrnutí nejdůležitějších bodů:

 • nové povinnosti zaměstnavatele (např.):
  • povinnost písemně stanovit rozsah práce a rozvrh směn, a to nejpozději 3 dny před směnou (pokud nebude dohodnuto jinak);
  • evidence pracovní doby;
  • informační povinnost vůči zaměstnancům;

 • nové nároky zaměstnanců (např.):
  • právo na přechod na jinou formu zaměstnání (při splnění zákonných podmínek);
  • nárok na ochranu v případě překážek na straně zaměstnavatele;
  • nárok na příplatky např. za práci v noci či o svátcích;
  • * doplňujeme, že s účinností od 1. 1. 2024 budou mít zaměstnanci při splnění zákonných podmínek nárok na dovolenou.

Změny v oblasti práce na dálku (§ 190a, § 241a, § 317 zákoníku práce)

V reakci na stále více využívaný „home-office“ dochází k významné úpravě v oblasti práce na dálku; níže uvádíme shrnutí nejdůležitějších bodů:

 • předpokladem pro práci na dálku bude písemná dohoda mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem;
 • zaměstnavatel nebude povinen žádosti o práci na dálku vyhovět;
  • v případě stanoveného okruhu žadatelů (např. těhotná zaměstnankyně, zaměstnanec pečující o dítě do 9 let nebo o osobu považovanou za závislou na pomoci) bude nutné případné odmítnutí žádosti o umožnění práce na dálku písemně zdůvodnit;
 • nařízení práce na dálku pouze při splnění zákonných podmínek;
 • zaměstnanci bude náležet náhrada nákladů při práci na dálku (úhrada paušální částky / úhrada skutečně vynaložených nákladů), příp. bude možné uzavřít písemnou dohodu o tom, že zaměstnanci úhrada nákladů nepřísluší (náhrada nákladů do výše paušální částky stanovené MPSV není předmětem daně z příjmů fyzických osob).

Mimo výše uvedené jsou v novele zakotveny i další změny

 • flexibilní úprava pracovní doby (§ 240 a násl. zákoníku práce)

Zaměstnavatel bude mít povinnost vyhovět písemné žádosti o kratší pracovní dobu u vybraných osob (např. těhotné zaměstnankyně), výjimkou budou vážné provozní důvody. Pokud žádosti zaměstnavatel nevyhoví, bude povinen zamítnutí písemně odůvodnit.

 • elektronické uzavírání smluv a dohod (§ 21 zákoníku práce)

Významný posun nastává v oblasti správy HR agendy. V případě dvoustranných právních jednání (např. pracovní smlouvy, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr) bude možné jejich elektronické uzavření (datová schránka, e-mail); nebude již vyžadován elektronický podpis.

 • elektronické doručování dokumentů (§ 334 a násl. zákoníku práce)

Nově bude umožněno pro doručování dokumentů využití datové schránky, příp. e-mailu. K tomuto však zaměstnavatel bude potřebovat písemný souhlas zaměstnance, ve kterém budou popsány veškeré podrobnosti.

 • informační povinnost zaměstnavatele (§ 37 a násl., resp. § 77a a násl. zákoníku práce)

Další změny se týkají informační povinnosti zaměstnavatele vůči zaměstnanci (v pracovním poměru / DPP / DPČ). Zde se rozšiřuje okruh informací, které zaměstnavatel bude povinen zaměstnanci poskytnout, stejně jako okruh osob, vůči kterým budou muset zaměstnavatelé povinnost dodržovat. Rovněž dochází ke zkrácení lhůty pro poskytování informací.

Podstatně se také rozšiřuje soubor informací poskytovaných zaměstnancům při vysílání do jiného členského státu EU nebo třetí země.

 • rodičovská dovolená (§ 196 zákoníku práce)

Nově bude stanoven požadavek obligatorní písemné formy žádosti o čerpání rodičovské dovolené. Žádost musí být ze strany zaměstnance podána alespoň 30 dní před nástupem (s uvedením termínu nástupu a délky čerpání). 

Výše uvedené informace jsou shrnutím nejdůležitějších změn, které s novelou souvisí. Shrnutí si však neklade za cíl informovat o veškerých podrobnostech. Doplňujeme, že v souvislosti s dělenou účinností novely některé změny nastanou až od 1. 1. 2024 (např. úprava nepřetržitého odpočinku v týdnu). V případě, že máte k danému tématu dotazy z daňového nebo mzdového hlediska, neváhejte se na nás obrátit.

Lenka Kolmanová                                             Michaela Kozminská
kolmanova@edmutilitas.cz                                kozminska@edmutilitas.cz

Hledáme posily do týmu
Finanční účetní – zkušenost s IFRS, fondy Více
Asistent/ka auditora, specialista na konsolidace Více