29.08.2023

Informace GFŘ k daňovému režimu zůstatkové ceny stavby evidované jako zásoba


Na webových stránkách Finanční správy byla publikována informace Generálního finančního ředitelství („GFŘ“) k určení výše daňově uznatelných nákladů při prodeji nového stavebního díla evidovaného jako zásoba, kdy součástí ocenění je zůstatková cena zlikvidované stavby. Nejčastěji se s takovou situací setkávají developeři, kteří provádějí výstavbu stavby za účelem následného prodeje.

Vzhledem k absenci úpravy v zákoně o daních z příjmů a nejistotě ohledně výkladu v dané situaci vydalo GFŘ informaci s cílem sjednotit uplatňovanou správní praxi.

Popis posuzované situace

Účetní jednotka realizující developerský projekt, jehož cílem je výstavba nového stavebního díla a jeho následný prodej, vykazuje takovou stavbu v souladu s účetními předpisy jako zásobu vytvořenou vlastní činností (oceňuje se vlastními náklady).

V případě, kdy v souvislosti s provedením výstavby dojde k demolici (likvidaci) původní stavby, vstupuje účetní zůstatková cena likvidované stavby do účetního ocenění nového stavebního díla.

Zákon o daních z příjmů však neobsahuje úpravu, která by uvedenou situaci reflektovala. Absentuje tak úprava ohledně výše daňově uznatelných nákladů, které lze zahrnout do základu daně z příjmů právnických osob v okamžiku prodeje nového stavebního díla, jehož součástí je účetní zůstatková cena vyřazené stavby. Zákon o dani z příjmů upravuje daňové ocenění takového stavebního díla pouze v případě dlouhodobého majetku.

V daných situacích tak vyvstávala otázka, zda daňově uznatelný náklad bude stanoven ve výši ocenění nového stavebního díla podle účetních předpisů, nebo je třeba pro účely stanovení základu daně výsledek hospodaření upravit o částku, která odpovídá rozdílu mezi daňovou a účetní zůstatkovou cenou staveb vyřazených v důsledku likvidace.

Stanovisko GFŘ

Dle Generálního finančního ředitelství se při vyřazení stavby evidované jako zásoba uplatní stejný režim jako v případě hmotného majetku. Dle GFŘ je tak nutné upravit základ daně o částku rozdílu mezi daňovou a účetní zůstatkovou cenou stavby zlikvidované za účelem pořízení stavby nové. Vlivem této úpravy tak může dojít jak ke zvýšení, tak snížení základu daně.

Absence zákonné úpravy je tak řešena výkladem GFŘ, který lze poprvé uplatnit za zdaňovací období končící k datu vydání Informace (tj. u většiny poplatníků za zdaňovací období 2023). Bude zajímavé sledovat, jakým způsobem bude výklad v praxi akceptován.

V případě, že Vás k danému tématu zajímá více informací, neváhejte se na nás obrátit.

Michaela Kozminská
kozminska@edmutilitas.cz

michaela-kozminska-23

Hledáme posily do týmu
Finanční účetní – zkušenost s IFRS, fondy Více
Asistent/ka auditora, specialista na konsolidace Více