26.04.2023

Nové povinnosti pro poskytovatele platebních služeb


V současné době prochází legislativním procesem novela zákona o dani z přidané hodnoty. Ta promítá směrnici Rady 2020/284 ze dne 18. února 2020, kterou se mění směrnice 2006/112/ES (dále jen „směrnice Rady“) a nařízení Rady 2020/283 ze dne 18. února 2020, kterým se mění nařízení č. 904/2010 (dále jen „nařízení Rady“). Novela se týká shromažďování a poskytování údajů o platbách za účelem zlepšení boje proti podvodům s DPH v elektronickém obchodu.

Nyní je projednávání novely zařazeno na 63. schůzi Poslanecké sněmovny (sněmovní tisk 385); předpokládána účinnost je od 1. 1. 2024.

Opatření reagují na nárůst elektronického přeshraničního prodeje zboží a služeb konečným spotřebitelům v členských státech EU s tím, že cílem je zefektivnění boje proti podvodům v oblasti DPH u přeshraničních obchodů.

Nařízení Rady

Změny nařízení se zaměřují především na rozvoj centrálního elektronického systému platebních informací tzv. „CESOP“. Úkolem tohoto systému bude určené informace uchovávat, agregovat dle jednotlivých příjemců, analyzovat a poskytovat kontaktním úředníkům. Informace do systému budou poskytovány jednotlivými členskými státy na základě podkladů poskytovatelů platebních služeb.

Směrnice Rady

Podrobněji jsou povinnosti jednotlivých subjektů upraveny ve Směrnici Rady. Povinnost vést evidenci a poskytovat informace se bude vztahovat na poskytovatele platebních služeb, kteří poskytují platební služby v EU, tj. všichni poskytovatelé na území České republiky.

Dle definice bude poskytovatelem osoba oprávněná poskytovat evidovanou platební službu (podle zákona upravujícího platební styk; s výjimkou ČNB). Jednat se tedy bude především o úvěrové instituce, poštovní žirové instituce, instituce elektronických peněz a ostatní platební instituce.

Platební službou se rozumí bezhotovostní převod finančních prostředků z vlastních i cizích zdrojů, a to ve formě plateb platebními kartami, trvalými příkazy či inkasy.

Poskytovatel (např. banka) bude povinna vést evidenci o přeshraničních platbách a jejich příjemcích v případě, že provede více jak 25 plateb za kalendářní čtvrtletí pro stejného příjemce. Evidovat se budou informace jako BIC, jméno/obchodní firma příjemce, DIČ, IBAN či obdobný identifikátor a jeho stát usazení, adresa příjemce atd.

Veškeré tyto informace v současné době již poskytovatelé platebních služeb mají k dispozici, novinkou tedy bude hlavně zpracovávání těchto údajů, jejich evidence a předávání dalším kompetentním subjektům (CESOP). Poskytovatel bude povinen uchovávat výše uvedené údaje po dobu tří let od konce kalendářního roku, ve kterém došlo k provedení platby. Oznámení o provedených platbách bude provádět elektronicky prostřednictvím informačního systému Finanční správy České republiky. 

S ohledem na probíhající legislativní proces může dojít k úpravě konečné verze, a proto pro Vás legislativní proces pečlivě sledujeme a budeme Vás o všech novinkách informovat.

Pokud Vás k danému tématu zajímá více informací, neváhejte se na nás obrátit.

Michaela Kozminská                                       Lenka Kolmanová
kozminska@edmutilitas.cz                              kolmanova@edmutilitas.cz                         

michaela-kozminska-23                            Lenka Kolmanová 

Hledáme posily do týmu
Finanční účetní – zkušenost s IFRS, fondy Více
Asistent/ka auditora pro ESG (nefinanční informace) Více