28.02.2023

Podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2022

 
Vážení,

blíží se termíny pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2022. V příspěvku přinášíme shrnutí informací, které s podáním daňového přiznání souvisí. V textu jsme se zaměřili výhradně na rezidenty ČR.

Kdo je povinen podat daňové přiznání?

Za skončený kalendářní rok 2022 je povinen podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob poplatník, který dosáhl příjmů vyšších než 15 000 Kč (pokud se nejednalo o osvobozené příjmy či příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou). Výjimkou jsou zaměstnanci, kteří v roce 2022 měli pouze příjmy ze závislé činnosti (od jednoho / postupně od více zaměstnavatelů, u kterých učinili prohlášení k dani – tzv. „růžový formulář“) a neměli jiné příjmy vyšší než 6 000 Kč; takoví zaměstnanci mohou požádat zaměstnavatele o roční zúčtování daně, k tomuto naleznete více informací zde.

Zbystřit byste měli v situaci, pokud u Vás v roce 2022 došlo např. k ukončení soukromého životního / penzijního pojištění a k výplatě souvisejících plnění; i v takovém případě se na Vás může vztahovat povinnost podat daňové přiznání, proto doporučujeme danou situace konzultovat s daňovým poradcem.

Jaké jsou termíny pro podání daňového přiznání za rok 2022?

Za rok 2022 je stanovena povinnost podat přiznání do 3 měsíců (za rok 2022 termín připadá na 3. 4. 2023), do 4 měsíců při elektronickém podání (za rok 2022 termín připadá na 2. 5. 2023) nebo do 6 měsíců při podání daňovým poradcem (za rok 2022 termín připadá na 3. 7. 2023).

Upozorňujeme, že s účinností od 1. 1. 2023 byl rozšířen okruh osob, kterým jsou zřízeny datové schránky ze zákona o podnikající fyzické osoby – takové osoby mají povinnost podat daňové přiznání elektronicky. Pokud se na Vás nevztahuje povinnost k elektronickému podání, lze přiznání podat osobně nebo zaslat poštou, tím však není vyloučena možnost podat daňové přiznání elektronicky (není to však povinnost).

Daňové přiznání se podává na územní pracoviště finančního úřadu, které je místně příslušné poplatníkovi (řídí se místem pobytu, tj. trvalým pobytem na území České republiky).

Stručně k vyplnění daňového přiznání

Předmětem daně z příjmů fyzických osob jsou příjmy ze závislé činnost (§6), příjmy ze samostatné činnosti (§7), příjmy z kapitálového majetku (§8), příjmy z nájmu (§9) a ostatní příjmy (§10).

Příjmy ze závislé činnosti (§6) se uvádí do daňového přiznání na ř. 31 až 36. Ostatní příjmy (§7 - §10) mohou být poníženy o související výdaje (pokud to zákon u každého takového typu příjmů umožňuje), rozdíl pak představuje dílčí základ daně, který se vyplňuje na ř. 37 až 40. Výsledný základ daně z příjmů fyzických osob je pak součtem všech dílčích základů daně (ř. 42 daňového přiznání).

V rámci daňového přiznání je možné uplatnit tzv. nezdanitelné části základu daně; od základu daně si tak můžete odečíst např. dary, úroky z hypotečního úvěru (úvěru ze stavebního spoření) pro zajištění vlastních bytových potřeb, platby na penzijní pojištění, platby na životní pojištění nebo odborové příspěvky. To vše při splnění zákonem definovaných podmínek.

Po výpočtu daně z příjmů fyzických osob (15 % pro základ daně do částky 1 867 728 Kč; 23 % nad částku 1 867 728 Kč), se uplatní základní sleva na poplatníka (pro rok 2022 ve výši 30 840 Kč), vypočtená daň se sníží o tuto částku.

Dále je možné uplatnit slevu na manželku/manžela (pokud jsou splněny podmínky dle zákona), základní / rozšířenou slevu na invaliditu, slevu pro držitele průkazu ZTP/P, slevu na studenta nebo slevu za umístění dítěte; to vše maximálně do výše vypočtené daně.

Pokud máte děti, je možné ještě využít i tzv. daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s Vámi ve společné domácnosti (lze u nezletilých dětí, popř. u zletilých do dovršení věku 26 let, pokud je takové dítě studentem).

V rámci daňového přiznání vyplníte zároveň úhrn záloh, které Vám byly v průběhu roku 2022 sraženy zaměstnavatelem (pokud máte příjmy ze závislé činnosti) a uhrazených záloh mimo závislou činnost, pokud jste měl/-a v roce 2022 takovou povinnost.

Úhrada daně

Pokud je výsledkem Vašeho daňového přiznání nedoplatek na dani, je třeba jej uhradit na účet místně příslušného správce daně, a to nejpozději v poslední den lhůty pro podání přiznání. Platbu lze provést bezhotovostní platbou, v hotovosti na finančním úřadu nebo prostřednictvím poštovní poukázky.

O přeplatek na dani je třeba správce daně požádat, a to v žádosti, která je součástí tiskopisu daňového přiznání na str. 4; správce daně Vám jej poukáže do 30 dnů od termínu pro podání daňového přiznání.

Nezapomeňte na to, že součástí daňového přiznání jsou i přílohy, které je třeba vyplnit (např. příloha k příjmům ze závislé činnosti). Dále je třeba přiložit potvrzení zaměstnavatele o zdanitelných příjmech (pokud máte příjmy ze závislé činnosti) nebo např. všechna potvrzení na základě kterých uplatňujete nezdanitelné části základu daně (dary, úroky atd.). Pokud uplatňujete daňové zvýhodnění na dítě, je třeba přiložit potvrzení zaměstnavatele manžela/manželky o neuplatnění z jeho/její strany nebo čestné prohlášení.

Závěrem ještě doplňujeme, že pokud jste v roce 2022 obdržel / -a příjmy, které jsou v souladu se zákonem osvobozeny od daně z příjmů a překračují výši 5 000 000 Kč, je třeba podat oznámení o takových příjmech do termínu pro podání daňového přiznání.

Výše uvedené informace jsou stručným shrnutím toho, co se pojí s podáním daňového přiznání k dani z příjmu fyzických osob za rok 2022, nejedná se však o kompletní výčet. Shrnující informace naleznete na webových stránkách Finanční správy.

Máte např. příjmy ze zahraničí a nevíte si rady, jak s nimi naložit v rámci daňového přiznání? S tímto, a i dalšími věcmi Vám rádi pomůžeme, neváhejte se tak na nás obrátit!

Tomáš Brůček                                                 Michaela Kozminská
brucek@edmutilitas.cz                                    kozminska@edmutilitas.cz

tomas-brucek-20
                            michaela-kozminska-23 

 

Hledáme posily do týmu
Finanční účetní – zkušenost s IFRS, fondy Více
Asistent/ka auditora, specialista na konsolidace Více