23.02.2023

Nefinanční reporting ESG


Na základě směrnice Evropské unie CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) o nefinančním reportování, která nabyla účinnosti 5. ledna 2023, vzniknou společnostem nové povinnosti. Směrnici je třeba ještě transponovat do českého právního řádu, ale jelikož sousední státy (např. Německo) již mají povinnosti vyplývající z této směrnice v legislativě zakomponované, je pravděpodobné, že se povinnosti do určité míry dotknou českých společností již před samotnou transpozicí, a proto je vhodné se připravit dopředu.

Čím dál více se řeší pojem „ESG“, a to nejenom v obchodních společnostech. Co vlastně tato zkratka znamená a jak může do budoucna ovlivnit Vás a Vaši společnost? Na tyto otázky se Vám pokusíme odpovědět v našem stručném přehledu.

Zkratka ESG znamená „environmental, social, governance“. Jedná se tedy o vliv společnosti na životní prostředí, cílem je udržitelnost a odpovědnost vůči životním prostředí. Reporting ESG je nefinančním reportingem, který se bude týkat od roku 2024 (tj. povinnost reportingu v roce 2025 za rok 2024) velkých společností (pokud splní 2 ze tří následujících kritérií - více jak 250 zaměstnanců, obrat nad 1  mld. Kč, aktiva více než 0,5 mld) a všech, které jsou kótované na regulovaných trzích (vyjma mikro podniků). V budoucnu se počítá s touto povinností i pro malé a střední podniky, a to již od roku 2026 (tj. podat reporting v roce 2027 za rok 2026).

V případě dopadů na životní prostředí je cílem dekarbonizace a co největší zapojení obnovitelných zdrojů. Další důležitou součástí jsou sociální aspekty (pracovní prostředí, rovný přístup, diverzita), společenská odpovědnost společnosti a v neposlední řadě kvalita vedení.

Součástí reportingu bude mimo jiné informování o firemní kultuře, zásadách obchodování, řízení vztahů s dodavateli, prevence a odhalování korupce a úplatkářství, politická angažovanost, platební postupy – oblast governance. Uhlíková stopa, využívání energií, znečištění, nakládání s odpady, biodiverzita, využívání čistých energií – oblast environment. Lidské zdroje, vztah společnosti s dalšími subjekty – oblast social.

Celý reporting bude podléhat nezávislému ověřování (audit) v souladu se směrnicí CSRD, Taxonomií EU a dalšími standardy.

V současné době není s nezveřejněním reportingu spojena žádná sankce, ale bude mít v budoucnu velký význam v dodavatelsko-odběratelských vztazích, dále může zajistit lepší přístup k úvěrům a potenciálně výhodnější podmínky. V neposlední řadě ovlivní chování zákazníků a investorů, kteří dle nezávislých průzkumů upřednostňují společnosti, které tento reporting mají. Včasné zajištění reportingu dle CSRD tak pro Vás může být velkým krokem před konkurencí.

Pokud Vás k danému tématu zajímá více informací, neváhejte se na nás obrátit!

Lenka Kolmanová
kolmanova@edmutilitas.cz     

Hledáme posily do týmu
Finanční účetní – zkušenost s IFRS, fondy Více
Asistent/ka auditora, specialista na konsolidace Více