21.02.2023

Poskytovatelé přepravních služeb a jejich daňové povinnosti


Vážení,

na webu Finanční správy byla zveřejněna aktualizovaná Informace Generálního finančního ředitelství k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb prostřednictvím aplikací UBER, Bolt, Liftago a další. Aktualizovaná Informace plně nahrazuje Informaci z roku 2017 a reaguje tak na legislativní vývoj v oblasti DPH, daně z příjmů fyzických osob a silniční dani.

Níže Vám přinášíme shrnutí daňových povinností, kterým byste jako poskytovatel takového typu služeb měl / -a věnovat pozornost.

Daň z přidané hodnoty

Pokud poskytujete přepravní služby v České republice (a máte zde své sídlo), pak jste v souladu se zákonem o DPH povinen sledovat obrat pro účely registrace k DPH (mimo jiné).

V případě, že jste překročil / -a obrat ve výši 2 000 000 Kč (za 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců), je třeba do 15 dnů ode dne překročení podat přihlášku k registraci. Plátcem DPH se stáváte od prvního dne druhého měsíce následujícího po měsíci, kdy došlo k překročení obratu. Pokud tak překročíte obrat např. v únoru 2023, plátcem DPH se stáváte od 1. dubna 2023. Jako plátce DPH pak máte povinnost plnění deklarovat v rámci daňového přiznání.

Do té doby, než se stanete plátcem DPH, je však třeba myslet na to, že pokud přijmete např. službu pro přístup do aplikace pro přepravní služby od společnosti usazené v EU / mimo EU, pak se dnem přijetí takové služby stáváte tzv. identifikovanou osobou. To prakticky znamená, že musíte z takové služby v tuzemsku odvést DPH, stejně jako ze všech, které přijmete následně. V takové situaci zůstáváte však stále „neplátcem DPH“ pro účely tuzemských plnění, a i nadále musíte sledovat obrat pro účely registrace k DPH jako plátce DPH. Identifikovaná osoba nemá nárok na odpočet daně z přijatých zdanitelných plnění.

Daň z příjmů fyzických osob

Příjmy z přepravních služeb pro Vás představují příjmy ze samostatné činnosti dle § 7 zákona o daních z příjmů, a to bez ohledu na to, zdali disponujete živnostenským oprávněním či nikoliv (i přesto, že takovou povinnost máte).

V takovém případě můžete vést účetnictví, daňovou evidenci (uplatňovat prokázané výdaje) nebo uplatňovat výdaje procentem z příjmů (60 % z příjmů (max. 1 200 000 Kč) u živnosti; 40 % (max. 800 000 Kč) bez živnosti). Možností je zároveň při splnění všech definovaných podmínek vstoupit do tzv. režimu paušální daně.

V okamžiku, kdy začnete takovou činnost vykonávat (příp. přijmete příjem ze samostatní činnosti), jste povinen / -a podat přihlášku k registraci do 15 dnů od takového dne.

Po skončení zdaňovacího období (kalendářní rok) pak máte povinnost podat přiznání v následujících termínech:

  • do 3 měsíců (za rok 2022 termín připadá na 3. 4. 2023);
  • do 4 měsíců při elektronickém podání (za rok 2022 termín připadá na 2. 5. 2023);
  • do 6 měsíců při podání daňovým poradcem (za rok 2022 termín připadá na 3. 7. 2023).

Silniční daň

Novinkou pro poskytovatele přepravních služeb osob je skutečnost, že od roku 2022 neplatí žádné povinnosti ve vztahu k silniční dani (platí pro osobní automobily a jejich přípojná vozidla).

Závěrem doplňujeme, že pakliže jsou naplněny znaky závislé činnosti, tj. přepravní služby vykonáváte jako zaměstnance poskytovatele přepravní služby, pak pro Vás neplatí výše uvedené informace a zdanění takových příjmů má svůj vlastní režim.

Pokud Vás k danému tématu zajímá více informací či potřebujete poradit se zpracování daňového přiznání, neváhejte se na nás obrátit, rádi Vám pomůžeme!

Michaela Kozminská
kozminska@edmutilitas.cz

Hledáme posily do týmu
Finanční účetní – zkušenost s IFRS, fondy Více
Asistent/ka auditora, specialista na konsolidace Více