28.11.2022

Změna průměrné mzdy od roku 2023


Vážení čtenáři,

v našich krátkých aktualitách za 10/2022 jsme Vás informovali o zvýšení průměrné mzdy od roku 2023. V tomto příspěvku Vám přinášíme souhrnné informace k tomu, jaké další oblasti jsou změnou průměrné mzdy dotčeny.

Jak se stanoví hodnota průměrné mzdy?

Průměrná mzda se vypočte jako součin všeobecného vyměřovacího základu za kalendářní rok, který o 2 roky předchází kalendářnímu roku, pro který se průměrná mzda zjišťuje, a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu. Vypočtená částka se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

Průměrná mzda 2


Změna průměrné mzdy má vliv na:

  1. hranici pro uplatnění sazby daně z příjmů fyzických osob ve výši 23 %;
  2. minimální zálohu na pojistné OSVČ;
  3. maximální vyměřovací základ u sociálního pojištění;
  4. rozhodnou částku pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění;
  5. měsíční platbu pro poplatníky v režimu paušální daně.

1) Hranice pro uplatnění sazby daně z příjmů fyzických osob ve výši 23 %

Vlivem zvýšení průměrné mzdy dojde ke zvýšení rozhodné hranice pro aplikaci sazby daně ve výši 23  % při výpočtu zálohy na daň ze závislé činnosti a při výpočtu daně z příjmů fyzických osob.

V případě měsíčních záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti bude odvedena záloha na daň z příjmů ve výši 23 % z části příjmu, který za kalendářní měsíc překročí částku odpovídající 4násobku průměrné mzdy. Tato hranice pro rok 2023 tak činí 161 296 Kč.

Na část základu daně z příjmů fyzických osob přesahující za kalendářní rok 2023 rozhodnou částku 1  935 552 Kč (48násobek průměrné mzdy), bude aplikována sazba daně ve výši 23 %.

2) Minimální záloha na pojistné OSVČ

  • sociální (důchodové) pojištění 

Pro OSVČ vykonávající hlavní činnost - pro rok 2023 se minimální záloha zvyšuje na částku 2  944  Kč.

Pro OSVČ vykonávající vedlejší činnost - pro rok 2023 se minimální záloha zvyšuje na částku 1  178  Kč.

Rozhodná částka pro povinnou účast na důchodovém pojištění OSVČ vykonávající vedlejší činnost pro rok 2023 činí 96 777 Kč.

  •  veřejné zdravotní pojištění

Minimální záloha na zdravotní pojištění pro rok 2023 činí 2 722 Kč.

Upozorňujeme, že minimální záloha na zdravotní pojištění je stanovena pouze pro OSVČ vykonávající hlavní činnost. OSVČ vykonávající vedlejší činnost nemají povinnost minimální zálohy platit.  

3) Maximální vyměřovací základ u sociálního pojištění

U sociálního pojištění se zvyšuje od roku 2023 také maximální vyměřovací základ na částku 1  935  552 Kč. Maximální vyměřovací základ je shodný pro OSVČ i zaměstnance a vztahuje se na souhrn všech příjmů ze závislé i samostatné výdělečné činnosti v daném roce.

4) Rozhodná částka pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění

Od hodnoty průměrné mzdy se rovněž odvíjí rozhodná částka pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění (1/10 průměrné mzdy zaokrouhlená na celou pětisetkorunu dolů); pro rok 2023 je tak rozhodná částka ve výši 4 000 Kč.

5) Měsíční platba pro poplatníky v režimu paušální daně

Od roku 2023 dochází také ke zvýšení jednotné měsíční platby finančnímu úřadu pro poplatníky, kteří využívají režimu paušální daně. Ta je pro rok 2023 ve výši 6 208 Kč. Měsíční platbu pro rok 2023 tvoří:

  • daň z příjmů ve výši 100 Kč;
  • záloha na pojistné na důchodové pojištění 3 386 Kč;
  • záloha na pojistné na zdravotní pojištění 2 722 Kč.

V legislativním procesu se momentálně nachází novela zákona o daních z příjmů, kterou by mělo dojít ke změnám v režimu paušální daně. O plánovaných změnách jsme Vás informovali v našem dřívějším příspěvku. Legislativní proces pro Vás sledujeme a jakmile dojde k jeho ukončení, budeme Vás neprodleně informovat o finální podobě novely.

Níže v tabulce jsme pro Vás shrnuli všechny uvedené informace.

Průměrná mzda 1

V případě, že Vás k příspěvku zajímají doplňující informace, neváhejte se na nás obrátit, rádi Vám pomůžeme!

Marek Švanda                                                 Michaela Kozminská
svanda@edmutilitas.cz                                    kozminska@edmutilitas.cz

Hledáme posily do týmu
Finanční účetní Více