30.08.2022

Oznámení o osvobozeném příjmu

Vážení čtenáři,

níže přinášíme stručné informace k povinnosti oznamování osvobozeného příjmu, v nedávné době rovněž akcentované rozsudkem Krajského soudu v Hradci Králové.

Základní informace

Pokud poplatník daně z příjmů fyzických osob obdrží příjem, který je od daně osvobozen, je povinen oznámit správci daně tuto skutečnost do konce lhůty pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém příjem obdržel. To platí za předpokladu, že takový příjem je vyšší než 5 000 000 Kč.

V oznámení se uvede výše příjmu, popis okolností nabytí příjmu a datum, kdy příjem vznikl. Povinnost podat oznámení neplatí u příjmu, o němž může údaje správce daně zjistit z rejstříků či evidencí, do kterých má přístup a které zveřejní na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup.

V jakých případech je třeba oznámení podat a kdy naopak ne?

Povinnost podat oznámení o osvobozeném příjmu se Vás bude týkat např. v situaci, kdy jste obdrželi darem rodinný dům nebo bytovou jednotku či v případě prodeje akcií či podílů. Pokud je příjem z takové transakce osvobozen od daně z příjmů a zároveň větší než 5 000 000 Kč, je nutné takový příjem oznámit správci daně.

Pro úplnost podotýkáme, že povinnost podat oznámení se nevztahuje na případy prodeje nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí, neboť údaje o těchto příjmech má správce daně možnost zjistit z veřejných rejstříků.

Dopady nesplnění oznamovací povinnosti

Pokud oznámení není podáno (případně dojde k jeho pozdnímu podání), vzniká povinnost uhradit pokutu ve výši:

  • 0,1 % z částky neoznámeného příjmu, pokud je oznámení podáno po lhůtě bez výzvy správce daně;
  • 10 % z částky neoznámeného příjmu, pokud je oznámení podáno v náhradní lhůtě stanovené ve výzvě od správce daně; nebo
  • 15 % z částky neoznámeného příjmu, pokud oznámení není podáno ani v náhradní lhůtě.

Správce daně však může pokutu zcela nebo zčásti prominout. To je možné v případě, kdy k nesplnění povinnosti oznámit osvobozený příjem došlo z důvodu, který lze s přihlédnutím k okolnostem daného případu ospravedlnit. To, jaké okolnosti lze považovat za ospravedlnitelné, naleznete v Pokynu Generálního finančního ředitelství. Momentálně je v platnosti aktualizovaný pokyn D-56, který v srpnu 2022 nahradil pokyn předešlý. Jeho celé znění naleznete zde.

Recentní judikatura

Závěrem doplňujeme, že k problematice oznamování osvobozeného příjmu se v nedávné době vyjádřil Krajský soud v Hradci Králové. Dle něho se limit 5 000 000 Kč posuzuje zvlášť u každého jednotlivého příjmu, který poplatník obdržel.

V rozsudku šlo o případ, kdy manžel převedl manželce v jeden den cenné papíry v celkové hodnotě přes 15 mil. Kč. Jednalo se o různě označené podílové listy a u žádného z podílových listů nepřesáhla hodnota 5 mil. Kč. Správce daně věc posoudil tak, že manželce vznikla povinnost osvobozené příjmy oznámit s odůvodněním, že ačkoliv se jednalo o více odlišných cenných papírů, jejich převod se uskutečnil v jeden den a od jedné osoby. Dle krajského soudu však nelze sčítat více příjmů a až u takto vzniklé částky posuzovat, zda nepřesáhla uvedený limit. Byla podána kasační stížnost, jsme zvědaví na to, jak celou věc posoudí Nejvyšší správní soud. O dalším vývoji Vás budeme informovat.

V případě, že Vás k danému tématu zajímá více informací či se Vás přímo oznamovací povinnost týká a nevíte si rady, neváhejte se na nás obrátit. Zároveň podotýkáme, že se jedná o shrnující informace a příklady uvedené v textu nejsou kompletní, příspěvek tak nenahrazuje posouzení konkrétní daňové situace. Proto pokud se Vás daná problematika týká, rádi Vám pomůžeme.

Michaela Kozminská                                       Marek Kopejtko
kozminska@edmutilitas.cz                              kopejtko@edmutilitas.cz

michaela-kozminska-23                            marek-kopejtko-21 

Hledáme posily do týmu
Finanční účetní – zkušenost s IFRS, fondy Více
Asistent/ka auditora, specialista na konsolidace Více