29.06.2022

Uplatňujete správně nárok na odpočet daně?

Uplatnění nároku na odpočet daně je základním atributem daňové neutrality a nedílnou součástí mechanismu DPH. Jednou ze základních podmínek pro uplatnění je, že přijaté zdanitelné plnění („vstup“) použijete v rámci podnikání pro účely uskutečněných zdanitelných plnění (dodání zboží / poskytnutí služby). V takovém případě pak máte nárok na odpočet daně v plné výši. Základní podmínky pro uplatnění odpočtu daně u tuzemských plnění Vám představíme v tomto příspěvku.

A hned na úvod níže přinášíme shrnující diagram, který názorně zobrazuje mechanismus uplatnění odpočtu daně („NOD = nárok na odpočet daně“):

Přijaté plnění  

Nemožnost uplatnit nárok na odpočet daně

Existují tři důvody, při kterých nelze uplatnit nárok na odpočet daně. Tím základním je ten, kdy přijaté plnění není použito v rámci ekonomické činnosti. Dále není možné uplatnit nárok na odpočet daně u plnění, které slouží pro reprezentaci (výjimku představuje dárek do 500 Kč poskytnutý v rámci ekonomické činnosti).

V neposlední řadě si nebudete moci uplatnit odpočet daně v situaci, kdy přijaté plnění souvisí s plněním na výstupu osvobozeným od DPH, u kterého zákon nárok na odpočet daně zcela znemožňuje (např. dlouhodobý nájem nemovité věci, vybrané finanční činnosti atd.). 

Uplatnění nároku na odpočet daně v plné výši u plnění použitého výhradně v rámci podnikání

Bez ohledu na to, zdali u svých výstupů aplikujete standardní režim DPH či režim přenesení daňové povinnosti, budete u přijatých plnění uplatňovat plný nárok na odpočet daně za předpokladu, kdy na výstupu neevidujete žádná osvobozená plnění bez nároku na odpočet daně, resp. přijatá plnění se nevztahují ani k budoucím osvobozeným plněním na výstupu.

Na uplatnění nároku na odpočet daně máte v takovém případě 3 roky. Pokud tak opomenete přijatý doklad zahrnout do daňového přiznání, není nutné podávat dodatečné přiznání, ale můžete jej zahrnout do daňového přiznání následujícího.

Uplatnění nároku na odpočet daně v částečné výši

Pokud uplatňujete nárok na odpočet daně, musíte mít k dispozici daňový doklad a vždy disponovat informací k tomu, zdali je plnění určeno pro podnikání a k jakým výstupům se takový náklad vztahuje.

S tím souvisí situace, které pro Vás mohou nastat:

1) Přijaté plnění použijete výhradně v rámci ekonomické činnosti pro tzv. smíšené účely, tj. pro účely zdanitelného plnění zakládající NOD a pro účely plnění osvobozeného od DPH bez možnosti NOD uplatnit – v takovém případě uplatníte odpočet daně v krácené výši prostřednictvím tzv. koeficientu.

Zjednodušeně řečeno, výše koeficientu představuje poměr zdanitelných plnění vůči všem uskutečněným plněním, tj. i těm osvobozeným bez nároku na odpočet daně. V přiznáních v průběhu roku se používá koeficient odpovídající takovému poměru za předcházející kalendářní rok; po skončení roku se v prosinci provede přepočet dle skutečných hodnot, tzv. vypořádání.

2) Přijaté plnění použijete pouze částečně pro ekonomickou činnost – v takovém případě uplatníte odpočet daně v poměrné výši odpovídající poměru použití pro ekonomickou činnost. Ve druhém kroku uplatníte odpočet daně:

  • v plné výši – pokud je plnění použito pouze pro zdanitelné plnění;
  • v krácené výši – pokud je plnění použito pro smíšené účely (viz předchozí bod).

Je třeba zdůraznit, že v tomto případě neplatí pro uplatnění odpočtu daně v částečné výši obecná lhůta 3 let. Ten je možné uplatnit nejpozději za prosinec toho kalendářního roku, kdy bylo plnění přijato (s určitými výjimkami).

Doplňující informace a doporučení na závěr

Nárok na odpočet daně můžete uplatnit nejdříve za měsíc, kdy jste obdržel/-a daňový doklad, proto doporučujeme datum doručení uvádět na přijatém dokladu.

Pokud obdržíte daňový doklad, na kterém je uvedena nižší sazba DPH (nesprávná), můžete uplatnit odpočet daně pouze ve výši dle dokladu; pokud bude naopak uvedena sazba vyšší (nesprávná), můžete uplatnit nárok na odpočet daně pouze ve výši dle správné (nižší) nižší sazby DPH. V každém případě doporučujeme při zjištění nesprávností kontaktovat dodavatele a požadovat nápravu.

V příspěvku jsme nastínili základní informace k nároku na odpočet daně, příspěvek však není vyčerpávající. S dříve uplatněným nárokem na odpočet daně může souviset i celá řada dalších povinností. Pořídil/-a jste do podnikání vozidlo a uplatnil/-a jste odpočet daně v částečné výši? Pak máte povinnost sledovat změnu poměrného a vypořádacího koeficientu a případně původní odpočet daně upravit. Taková povinnost platí i v jiných situacích a nejenom pro dlouhodobý majetek pořízený do podnikání, ale i u jiného obchodního majetku. Pakliže Vás zajímá více informací, o kterých příspěvek nepojednává či naopak potřebujete doplňující informace k jeho obsahu, neváhejte se na nás obrátit, rádi Vám pomůžeme!

Michaela Kozminská
kozminska@edmutilitas.cz

michaela-kozminska-23

Hledáme posily do týmu
Finanční účetní Více