28.04.2022

Zpětný finanční leasing a DPH

Komora daňových poradců („Komora“) v nedávné době projednávala se zástupci Generálního finančního ředitelství („GFŘ“) aspekty DPH u vybraných transakcí finančního leasingu. Komorou předložené závěry byly odsouhlaseny GFŘ v rámci Koordinačního výboru ze dne 23. března 2022, čímž tak došlo ke sjednocení judikatury SDEU a existující praxe v podmínkách České republiky.

Stěžejním bodem celého projednání byly DPH dopady u tzv. zpětného finančního leasingu. Ten je speciální formou finančního leasingu, při kterém vlastník věci prodá tuto věc leasingové společnosti, která jej následně stejné osobě ponechá k užívání (původní vlastník je tak stejnou osobou jako nájemce).

Zákon o DPH problematiku zpětného finančního leasingu explicitně neupravuje. Historicky byly smlouvy o zpětném finančním leasingu posuzovány jako dvě samostatné transakce – nabytí předmětu leasingu leasingovou společností od budoucího nájemce a následný převod předmětu finančního leasingu na nájemce, v obou případech byly transakce posuzovány z pohledu zákona o DPH jako dodání zboží (zdanitelné plnění).

V návaznosti na judikaturu SDEU ve věci C-201/18 Mydibel bylo v rámci Koordinačního výboru potvrzeno, že pro účely DPH zpětný finanční leasing nepředstavuje dvě samostatné transakce dodání zboží. V uvedeném rozsudku byla posuzována primárně otázka, zda z pohledu zákona o DPH dochází k převodu práva nakládat se zbožím jako vlastník mezi subjekty (leasingová společnost a budoucí nájemce), což je základní atribut toho, kdy transakce představuje dodání zboží z pohledu zákona o DPH.

GFŘ závěr odsouhlasilo. Pro účely DPH tak nedochází k převodu práva nakládat se zbožím jako vlastník z dodavatele (vlastníka a budoucího nájemce předmětu finančního leasingu) na leasingovou společnost a zpět. Nedochází tak ani k dodání zboží pro účely DPH.

Dochází pouze k jedné transakci, a to k poskytnutí služby ze strany leasingové společnosti spočívající k zajištění financování. Taková služba svým charakterem naplňuje znaky finanční činnosti dle §  54  odst.  1 písm. c) zákona o DPH a jako taková představuje plnění osvobozené od DPH bez nároku na odpočet daně.

Doposud panovaly rozdílné postupy při uplatňování DPH u zpětného finančního leasingu jak u společností, tak u správců daně. Od data 1. dubna 2022, kdy byl zápis Koordinačního výboru zveřejněn, by praxe měla být sjednocena již jednoznačně formulovanými závěry odsouhlasenými GFŘ.

Současně je třeba upozornit, že závěry nelze aplikovat plošně. Každý případ a s tím související smlouvy je třeba posuzovat individuálně. Pokud se Vás daná problematika týká a nevíte si rady, neváhejte se na nás obrátit.

MIchaela Kozminská
kozminska@edmutilitas.cz

michaela-kozminska-23

Hledáme posily do týmu
Finanční účetní Více