12.08.2021

Novela zákona o DPH – 2. část

V prvním díle souhrnných informací k novele zákona o DPH jsme Vás informovali o změnách v oblasti zasílání zboží a režimu jednoho správního místa. Ve druhém díle Vás seznámíme se změnami v oblasti osvobození u dovozu zboží nízké hodnoty a novým pravidlům v oblasti tzv. „e-commerce“.  

3. Zrušení osvobození u dovozu zboží nízké hodnoty

Dle současného znění zákona o DPH je od DPH osvobozen dovoz zboží v případě, kdy jeho úhrnná hodnota nepřesahuje 22 EUR (mimo jiné). 

Novela zákona o DPH ruší současné osvobození při dovozu zboží. V návaznosti na změny dochází i k zavedení nových režimů výběru předmětného DPH, jejichž cílem je snížení administrativní zátěže. 

Jak postupovat od 1. 7. 2021? 

Osvobození od DPH lze i nadále využívat, a to do dne předcházejícího dni nabytí účinnosti novely zákona o DPH.  

I nadále platí, že zboží s hodnotou do 150 EUR je osvobozeno od cla. Níže shrnutí informací k DPH a clu: 

Novela DPH 2- část

Jste plátcem či neplátcem DPH? 

Pokud jste plátcem DPH a dovážíte do České republiky zboží (je zde propuštěno do celního režimu volného oběhu), ode dne nabytí účinnosti novely bez ohledu na hodnotu zboží přiznáte daň ve svém daňovém přiznání a zároveň si můžete za běžných podmínek uplatnit nárok na odpočet. 

Pokud nejste plátcem DPH a zboží, které dovážíte do České republiky (je zde propuštěno do celního režimu volného oběhu): 

 • nepřesahuje hodnotu 150 EUR - jsou zavedeny dva nové zjednodušené zvláštní režimy, a to zvláštní režim dovozu zboží nízké hodnoty a zvláštní režim jednoho správního místa (OSS): 

  • zvláštní režim dovozu zboží nízké hodnoty – DPH vybere od koncového příjemce osoba, která je držitelem povolení k použití tohoto zvláštního režimu, například poštovní nebo přepravní společnost; 

  • OSS v rámci dovozního režimu – DPH odvádí namísto příjemce zboží osoba registrovaná do OSS v rámci dovozního režimu, zpravidla dodavatel nebo provozovatel elektronického rozhraní.  

Nově zavedené režimy nejsou povinné, představují však značné zjednodušení pro příjemce zboží do stanovené hodnoty. I nadále je však možné DPH odvést v rámci standardního celního řízení. 

Pro příjemce to prakticky znamená, že zaplatí DPH v rámci nákupu zboží a tato daň za něj bude odvedena prodejcem v rámci OSS (částka DPH tak bude kalkulována již při stanovení celkové ceny zboží), popř. může být odvedena poštovní či přepravní společností (cena DPH v takovém případě nebude kalkulována prodejcem, ale uvedenou společností).  

 • přesahuje hodnotu 150 EUR – v takovém případě je nutné DPH odvést v rámci standardního celního řízení, tj. nelze využít zjednodušujících režimů. 

Praktické dopady probíhajících změn 

Po nabytí účinnosti novely zákona o DPH bude nutné počítat s tím, že i ke zboží nízké hodnoty (do 22 EUR) bude přičteno DPH, tj. takové zásilky budou dražší než doposud.  

Zároveň bude třeba bedlivě sledovat hodnotu dováženého zboží; pokud celková cena DPH obsahovat nebude, je možné při odvodu DPH využít zjednodušení prostřednictvím přepravní společnosti; v takovém případě doporučujeme domluvu s takovou společností, která si za provedené služby může účtovat dodatečné poplatky. 

4. Obchodování se zbožím za použití elektronického rozhraní 

Novela směrnice zavádí nové povinnosti provozovatelům elektronických rozhraní a platforem, které usnadňují prodej zboží na dálku mezi dodavatelem a konečným příjemce zboží.

Kdo je považovaném za provozovatele elektronického rozhraní? 

Za provozovatele elektronického rozhraní lze, zjednodušeně řečeno, považovat osobu povinnou k dani, která za použití elektronické platformy umožňuje dodání zboží mezi obchodníkem a zákazníkem (např. platformy Amazon, e-Bay). Jedná se tak o osobu, která v žádném momentě nevlastní zboží, ale pouze umožňuje účastníkům obchodu uskutečnit danou transakci. 

Jaké změny přináší novela? 

Novela zapojuje provozovatele elektronických rozhraní do výběru DPH. 

U určitého typu transakcí je zavedena právní fikce dodání zboží, kdy je provozovatel elektronického rozhraní považován za fiktivního odběratele vůči dodavateli (obchodníkovi) a zároveň za fiktivního dodavatele vůči konečnému zákazníkovi (příjemci zboží). Jedno plnění dodání zboží obchodníkem zákazníkovi je tak rozděleno na dvě domnělá plnění, viz diagram níže.  

Ve specifických případech (k jednotlivým transakcím níže) je tak provozovatel považován za tzv. „domnělého dodavatele“ a je povinen k odvodu DPH namísto původního dodavatele. 

Novela DPH 2- část II

Přeprava zboží se přisuzuje pouze jednomu dodání, a to dodání B2C mezi elektronickým rozhraním a příjemcem zboží. Tento aspekt přiřazení přepravy má zásadní význam pro určení místa plnění (místa zdanění) a pro další daňové povinnosti (např. vystavování daňových dokladů).  

Jak postupovat od 1. 7. 2021? 

Použití nových pravidel je možné již od 1. 7. 2021, a to na základě přímého účinku směrnice o DPH. 

Jaké jsou praktické dopady uvedených změn? 

Provozovatel elektronického rozhraní vystupuje v pozici „domnělého dodavatele“ pouze ve vztahu ke specifickým plněním. Jedná se o případy, kdy je zboží dovezeno na území EU ze státu mimo EU, popř. se zde již nachází a je dodáno jako přeshraniční plnění v rámci EU či pouze v rámci jednoho státu EU. 

Novela DPH 2- část III

Například pro dodavatele, kteří jsou usazeni na území EU a dodávají zde zboží přes digitální platformy, se DPH pravidla nemění. 

Několik praktických příkladů 

Níže uvádíme praktické příklady toho, kdy se nová ustanovení použijí. Jedná se pouze o ilustrace, které slouží jako názorná ukázka, nejedná se tak o výčet všech příkladů, které mohou v praxi nastat.  

Př. 1 Provozovatel elektronického rozhraní (sídlo v České republice), zprostředkovává obchod mezi prodejci ze zemí mimo EU a zákazníky z ČR. Zboží se nachází ve skladu na území České republiky. Provozovatel naplnil podmínky pro domnělého dodavatele. 

Na danou transakci se aplikují nová pravidla pro tzv. „domácí“ dodání (dodavatel usazen mimo EU; příjemci jsou osoby nepovinné k dani; hodnota zboží nehraje roli).  

Daňové dopady pro zúčastněné strany: 

 • domnělé dodání mezi dodavatelem a elektronickým rozhraním (B2B) = plnění osvobozené od DPH s nárokem na odpočet daně; 

 • domnělé dodání mezi elektronickým rozhraním a příjemcem zboží (B2C) = plnění s místem plnění v tuzemsku dle standardních podmínek zákona o DPH; elektronické rozhraní odvede DPH v rámci daňového přiznání v tuzemsku.  

Př. 2 Provozovatel elektronického rozhraní (sídlo v České republice), zprostředkovává obchod mezi prodejci ze zemí mimo EU a koncovými zákazníky z EU. Zboží se nachází ve skladu na území České republiky; k distribuci zboží došlo zákazníkovi na Slovensko. Provozovatel naplnil podmínky pro domnělého dodavatele. 

Na danou transakci se aplikují nová pravidla pro tzv. dodání zboží uvnitř EU – prodej zboží na dálku (dodavatel usazen mimo EU; příjemci jsou osoby nepovinné k dani; hodnota zboží nehraje roli).  

Daňové dopady pro zúčastněné strany: 

 • domnělé dodání mezi dodavatelem a elektronickým rozhraním (B2B) = plnění osvobozené od DPH s nárokem na odpočet daně; 

 • domnělé dodání mezi elektronickým rozhraním a příjemcem zboží (B2C) = prodej zboží na dálku; elektronické rozhraní postupuje následujícím způsobem: 

  • pokud je hodnota zboží do limitu 10 000 EUR, elektronické rozhraní odvede DPH v rámci daňového přiznání v tuzemsku; 

  • pokud je hodnota zboží nad limit 10 000 EUR, elektronické rozhraní má povinnost se zaregistrovat k DPH na Slovensku nebo využít zjednodušení skrze režim OSS. 

Doporučení na závěr 

V případě, že provozujete elektronická rozhraní, doporučujeme věnovat novým pravidlům zvýšenou pozornost. V praxi může činit problém pouze posouzení, zda vystupujete u transakcí jako „domnělý dodavatel“. V takovém případě se na Vás vztahují nové daňové povinnosti a je tak třeba analyzovat jednotlivé transakce tak, aby jejich daňové dopady byly v souladu s novými pravidly. 

Tímto dílem jsme zakončili shrnující informace ke změnám v oblasti DPH. Dle některých je povinnost postupovat již od 1. 7. 2021, u některých je od  1. 7. 2021 stanovena možnost na základě přímého účinku směrnice. V každém případě doporučujeme novým změnám věnovat velkou pozornost, jelikož se jedná o rozsáhlou problematiku, která může činit nemalé praktické problémy. 

Pokud se Vás některé změny týkají a nevíte si rady, jak postupovat, neváhejte se na nás obrátit, rádi Vám pomůžeme.