10.08.2021

Novela zákona o DPH – 1. část

V legislativním procesu se momentálně nachází novela zákona o DPH, která implementuje změny evropské legislativy účinné od 1. 7. 2021. Změny vyplývající z novely směrnice o DPH se týkají následujících oblastí:

1. Zasílání zboží (nově „prodej zboží na dálku“)
2. Zvláštní režim jednoho správního místa (tzv. OSS)
3. Zrušení osvobození u dovozu zboží nízké hodnoty
4. Obchodování se zbožím za použití elektronického rozhraní (tzv. „e-commerce“)

Novela tuzemského zákona o DPH implementující evropská pravidla se po změnách ze strany Senátu opětovně nachází v Poslanecké sněmovně. V následujícím příspěvku jsme pro Vás připravili základní informace k tomu, co se od 1. 7. 2021 mění.

Z důvodu obsáhlosti je problematika rozdělena do dvou částí. První díl je věnován oblasti zasílání zboží a zvláštního režimu jednoho správního místa.

1. Změny v zasílání zboží

Termín „zasílání zboží“ představuje dodání zboží do jiného členského státu EU, a to osobě, pro kterou není takové pořízení zboží předmětem daně (standardně osoby nepovinné k dani, tzv. obchod „B2C“). Typickým příkladem je prodej zboží skrze e-shopy konečným spotřebitelům (fyzickým osobám) v rámci EU.

Podle současné právní úpravy je v takovém případě místem plnění (místem, kde dochází ke zdanění) členský stát, kde bylo zahájeno odeslání nebo přeprava zboží. To platí pouze za podmínky, že hodnota zaslaného zboží do jiného členského státu nepřekročí za kalendářní rok prahovou hodnotu, kterou si jednotlivé členské státy stanovily odlišně (35 000 EUR nebo 100 000 EUR). V případě překročení je nutné řešit registraci k DPH a odvod daně ve státě, kde k překročení došlo. Pro zasílání zboží do České republiky je stanovena taková hodnota v hodnotě 1 140 000 Kč, při překročení bylo nutné řešit tuzemskou registraci k DPH.

První změnou je, že zákon o DPH již nebude pracovat s pojmem „zasílání zboží“, ale místo něj zavádí pojem „prodej zboží na dálku“.

Další změnou je nastavení jednotné roční prahové hodnoty ve výši 10 000 EUR napříč všemi členskými státy. Nově tak již nebudou platit rozdílné hranice stanovené jednotlivými státy EU, ale jednotná hranice 10 000 EUR souhrnně pro všechny členské státy.

Do limitu se kromě hodnot pro prodej zboží na dálku počítá také poskytování telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání (osobám nepovinným k dani z jiných členských států).

Jak postupovat od 1. 7. 2021?

Ke změnám dochází od 1. 7. 2021 bez ohledu na účinnost novely zákona o DPH. Od tohoto data je tak nutné postupovat dle pravidel novely směrnice o DPH.

Jaké plynou ze změn praktické důsledky?

Pokud v rámci jednoho kalendářního roku poskytnete plnění (prodej zboží na dálku / služby viz výše) a hodnota takovýchto plnění nepřesáhne hodnotu 10 000 EUR, daň z takovýchto plnění odvedete standardně v rámci daňového přiznání v tuzemsku.

Pokud dojde k překročení hodnoty 10 000 EUR, bude nutné řešit registraci k DPH v členském státě EU, kde skončila přeprava zboží (v případě prodeje zboží na dálku) a v členském státě EU příjemce služby (v případě poskytnutí vyjmenovaných služeb – viz výše). Z důvodu snížení administrativní zátěže spojené s registrací v různých členských státech EU je však nově možné využít zjednodušení v podobě režimu jednoho správního místa a snížit tak administrativní zátěž spojenou s registrací a samotným odvodem DPH (k tomuto více viz následující část).

Praktické dopady změn v roce 2021

Dopad změn pro rok 2021 je uveden na následujících příkladech:

Př. 1: Společnost registrovaná k DPH v České republice dodala od 1. 1. 2021 – 30. 6. 2021 do Německa zboží v souhrnné hodnotě 100 000 EUR, a to příjemcům – osobám nepovinným k dani. V průběhu měsíce červenec 2021 prodala společnost zboží do Německa v hodnotě 10 000 EUR. Společnost neposkytuje jiná plnění. Jaké z toho plynou povinnosti?

Do 30. 6. 2021 byla stanovena prahová hodnota 100 000 EUR pro zasílání zboží do Německa, společnost v takovém případě odvedla daň v tuzemsku, popř. se mohla dobrovolně registrovat v Německu a odvést lokální daň.

Od 1. 7. 2021 platí souhrnná prahová hodnota 10 000 EUR, kterou společnost překročila (110 000 EUR); společnost má povinnost se zaregistrovat v Německu a odvést místní daň, popř. může využít zjednodušení v podobě registrace do režimu jednoho správního místa v České republice a prostřednictvím tuzemského správce daně odvádět německou DPH.

Př. 2: Společnost registrovaná k DPH v České republice dodala od 1. 1. 2021 – 30. 6. 2021 do Německa zboží v hodnotě 110 000 EUR, a to příjemcům – osobám nepovinným k dani; zároveň dodala na Slovensko zboží v hodnotě 30 000 EUR. Od 1. 7. 2021 dodala společnost zboží na Slovensko v hodnotě 1 000 EUR a ve stejné částce i do Německa. Společnost neposkytuje jiná plnění. Jaké z toho plynou povinnosti?

Do 30. 6. 2021 byla stanovena prahová hodnota 100 000 EUR pro zasílání zboží do Německa a 35 000EUR pro zasílání zboží na Slovensko. Společnost tak byla povinna provést registraci v Německu (překročena hranice 100 000 EUR) a odvést místní daň; z plnění provedených na Slovensko odvedla společnost DPH v daňovém přiznání v České republice (nepřekročena hranice 35 000 EUR), popř. se mohla dobrovolně registrovat na Slovensku a odvést lokální daň.

Od 1. 7. 2021 platí souhrnná prahová hodnota 10 000 EUR, kterou společnost překročila (142 000 EUR za kalendářní rok); společnost má povinnost se zaregistrovat na Slovensku a odvést místní daň, popř. může využít zjednodušení v podobě registrace do režimu jednoho správního místa v České republice a prostřednictvím tuzemského správce daně odvádět slovenskou DPH. Pokud společnost využije režim jednoho správního místa pro plnění na Slovensku, musí tak učinit i pro plnění do Německa. Společnost tak bude podávat skrze tento režim jedno daňové přiznání pro odvod DPH v obou zemích.

2.  Zvláštní režim jednoho správního místa

Novelou směrnice o DPH dochází k rozšíření použití režimu jednoho správního místa z původního Mini One Stop Shop (MOSS) na One Stop Shop (OSS).

Režim MOSS funguje v rámci Evropské unie již od roku 2015, kdy byl zaveden jako zjednodušení administrativy při odvodu DPH do jiných členských států. Dle současné legislativy je možné režim jednoho správního místa použít pouze pro specifické služby poskytované fyzickým osobám nepovinným k dani v rámci EU.

Pro možnost využití režimu MOSS tak byly rozhodující 3 parametry:

  • plnění - specifické služby (elektronicky poskytované služby, telekomunikační služby, služby televizního a rozhlasového vysílání);
  • charakter režimu - režim EU a režim mimo EU;
  • příjemcem - fyzická osoba nepovinná k dani (transakce „B2C“).

Zjednodušení při odvodu DPH v režimu jednoho správního místa tkvělo v tom, že se nemusela provést registrace k DPH v jednotlivých zemích, do kterých byly služby poskytovány, ale stačilo se zaregistrovat pouze v jednom členském státě a vyplňovat jedno daňové přiznání.

Od 1. 7. 2021 dochází k rozšíření plnění, u kterých je možné do OSS vstoupit (viz první bod výše) a v rámci charakteru režimu (viz druhý bod výše). I nadále se využití režimu jednoho správního místa týká poskytnutí fyzickým osobám nepovinným k dani.

Jak postupovat od 1. 7. 2021?

Změny nejsou závislé na účinnosti novely zákona o DPH, tj. již od 1. 7. 2021 je možné plně využívat zjednodušeného odvodu skrze OSS.

Na jaká plnění je tak možné nově OSS použít?

  • režim EU (pro osoby se sídlem nebo provozovnou v EU) pro následující plnění:

- prodej zboží na dálku (s výjimkou prodeje nového dopravního prostředku, zboží s instalací nebo montáží, uměleckých a použitých předmětů – tedy původně zasílání zboží) – viz předchozí část;
- poskytování služeb osobám nepovinným k dani s místem plnění (zdanění) v EU;
- prodej zboží skrze elektronické platformy (k tomuto více v druhém díle příspěvku);

  • režim mimo EU (pro osoby se sídlem nebo provozovnou mimo EU) pro následující plnění:

- poskytování služeb osobám nepovinným k dani v EU (tedy opět koncovému spotřebiteli) v EU;

  • dovozní režim (pro osoby se sídlem nebo provozovnou v EU nebo pro osoby se sídlem nebo provozovnou mimo EU zastoupené zprostředkovatelem) pro následující plnění:

- prodej dovezeného zboží do 150 EUR na dálku z třetí země přímo koncovému spotřebiteli v EU.

Pokud budete chtít využít OSS, je nutné provést registraci, a to na daňovém portále Finanční správy.

Plnění, ze kterých je vybírána daň v režimu OSS, budou v daňovém přiznání k DPH do účinnosti novely zákona o DPH vykazována na ř.26; ode dne nabytí účinnosti novely se využití režimu OSS bude vykazovat na ř. 24 na novém tiskopise přiznání k DPH.

Na webových stránkách Finanční správy jsou zároveň uvedeny shrnující informace a řada praktických příkladů k danému tématu.

V případě, že se Vás změny týkají, doporučujeme novým pravidlům věnovat zvýšenou pozornost. Pokud si nevíte rady či Vám není cokoliv jasné, neváhejte se na nás obrátit.

V následujícím druhém díle Vás seznámíme se změnami v oblasti osvobození při dovozu zboží do ČR a s novými podmínkami v rámci obchodování se zbožím za použití elektronických platforem.