Nové COVID programy

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo na svých webových stránkách nové COVID dotační programy pro firmy a OSVČ. Nově bude možné žádat o 500 Kč na zaměstnance/den (program COVID – 2021) nebo o dotaci ve výši 60 % dosažené ztráty (program COVID – Nepokryté náklady). V dnešním příspěvku Vám přinášíme základní informace o obou zmíněných programech.

Program COVID – Nepokryté náklady

Cílem programu je kompenzace části ztráty, tedy výnosy nepokrytých nákladů, která vznikla za první 3 měsíce roku 2021. Dotace se poskytne až do výše 60 % vzniklé ztráty, popř. do výše 40 % v případě, kdy se jedná o podnikatelský subjekt s majetkovou účastí státu či územního samosprávného celku ČR. Maximálně je možné získat 40 mil. Kč.

Dotaci nelze kombinovat s programem COVID – 2021 (viz níže) a kompenzačním bonusem. Pokud byla žádost v rámci kompenzačního bonusu podána, lze o dotaci z programu COVID – 2021 žádat, nicméně je nutné správce daně informovat o zastavení řízení či bonus již obdržený vrátit.

Podmínky podpory

O dotaci budou moci žádat podnikatelé (fyzické a právnické osoby) vykonávající podnikatelskou činnost na základě živnostenského oprávnění, kterým v důsledku pandemie COVID-19 klesl obrat alespoň o 50 %. Pokles obratu se posuzuje porovnáním obratu za rozhodné a srovnávací období:

  • rozhodné období – od 1. ledna 2021 do 31. března 2021;
  • srovnávací období – od 1. ledna 2019 do 31. března 2019, popř. období od 1. ledna 2020 do 31. března 2020.

Nepokrytými náklady, ke kterým se dotace váže, se rozumí ztráta snížená o poskytnuté či očekávané dotace z programů notifikovaných dle bodu 3.1 Dočasného rámce Evropské komise (zde), dotace z programů Antivirus a jiné dotace na způsobilé výdaje (např. COVID Ubytování, COVID Gastro aj.).

Žadatel musí splnit další stanovené podmínky, tj. např. ke dni podání žádosti není v likvidaci, na jeho majetek nebyla nařízena exekuce či nesplňuje podmínky pro zahájení kolektivního úpadkového řízení (výjimkou je úpadkové řízení z důvodů COVID-19); zároveň nesmí být nespolehlivým plátcem či osobou podle zákona o DPH nebo mít nedoplatky vůči vybraným institucím (např. finanční úřad, zdravotní pojišťovny, ČSSZ).

Žádost o dotaci

Žádost je možné podávat v termínu od 19. dubna 2021 do 19. července 2021, a to prostřednictvím informačního systému AIS MPO.

K žádosti je nutné přiložit Výkaz zisku a ztrát prokazující výsledek hospodaření za rozhodné období, který vyžaduje nutnou úpravu dle stanovených požadavků uvedených ve Výzvě k programu. Výkaz zisku a ztrát musí být podepsán statutárním orgánem žadatele (v případě OSVČ samotným žadatelem) a osobou zodpovědnou za jeho sestavení. V případě, kdy však výše ztráty (před zohledněním dotací) přesáhne 5 mil. Kč, je nutné mít Výkaz zisku a ztrát potvrzený statutárním auditorem nebo auditorskou společností.

Podnikatelé, kteří nejsou účetní jednotkou, zahrnou do Výkazu zisku a ztrát přehled skutečných příjmů a výdajů dle daňové evidence.

K žádosti se dále přikládá výkaz o poklesu obratu, přehled veškerých dotací, které podnikatel získal z jiných dotačních programů či o které požádal, a čestné prohlášení prokazující splnění všech podmínek programu.

Program COVID – 2021

Skrze program COVID – 2021 je možné od 12. dubna 2021 žádat o podporu ve výši 500 Kč za každého zaměstnance v pracovním poměru (vyjádřeného jako ekvivalent plných pracovních úvazků FTE) a den, a to za období od 11. ledna 2021 do 31. března 2021. V případě, že má žadatel méně než 3 zaměstnance (alespoň však jednoho zaměstnance dle přepočtu FTE), činí podpora 1 500 Kč/den. 

Za zaměstnance se kromě zaměstnanců v pracovním poměru rozumí také spolupracující osoby dle zákona o daních z příjmů a jednatelé se smlouvou o výkonu funkce. Všichni (zaměstnanci, spolupracující osoby, jednatelé) museli být k 11. lednu 2021 přihlášeni k platbě pojistného u ČSSZ. V případě částečných či zkrácených úvazků se pro výpočet použije koeficient – např. v případě 5 zaměstnanců na poloviční úvazek bude výpočet 5*0,5*500 Kč.  

Podporu nelze kombinovat s dotací z programu COVID – Nepokryté náklady (viz výše) ani s novým kompenzačním bonusem za období únor 2021 a březen 2021. Pokud byla žádost v rámci kompenzačního bonusu podána, lze o dotaci z programu COVID – 2021 žádat, nicméně je nutné správce daně informovat o zastavení řízení či bonus již obdržený vrátit.

Podmínky podpory

O dotaci na udržení provozu podnikatelské činnosti (dotace tak cílí na pokrytí provozních nákladů, jako jsou osobní náklady, náklady na materiál, režijní náklady apod.) budou moci žádat fyzické a právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost na základě živnostenského oprávnění, kterým v důsledku pandemie COVID-19 poklesly tržby alespoň o 50 % (tržbami se rozumí výnosy z vlastních výkonů a zboží). Pokles tržeb se posuzuje porovnáním tržeb za srovnávané a srovnávací období:

  • srovnávané období – od 1. ledna 2021 do 31. března 2021;
  • srovnávací období - od 1. ledna 2019 do 31. března 2019, popř. období od 1. ledna 2020 do 31. března 2020.

Žadatel musí splnit další stanovené podmínky, tj. např. ke dni podání žádosti není v likvidaci, na jeho majetek nebyla nařízena exekuce či nesplňuje podmínky pro zahájení kolektivního úpadkového řízení (výjimkou je úpadkové řízení z důvodů COVID-19); zároveň nesmí být nespolehlivým plátcem či osobou podle zákona o DPH nebo mít nedoplatky vůči státnímu rozpočtu či zdravotní pojišťovně.

Žádost je možné podávat od 12. dubna 2021 do 31. května 2021, a to prostřednictvím informačního systému AIS MPO. K žádosti se přikládá čestné prohlášení prokazující splnění všech stanovených podmínek.

 

Výše uvedený souhrn představuje výčet základních informací. Před podáním příslušné žádosti doporučujeme obeznámit se se všemi podmínkami jednotlivých programů, jejichž splnění je potvrzeno čestným prohlášením jako součást žádostí. Na tomto portálu naleznete nejčastější otázky a k nim související odpovědi. V případě, že budete potřebovat jakékoliv doplnění k tématu, neváhejte se na nás obrátit.