04.03.2021

Kompenzační bonus pro „dohodáře“

Vážení,

stejně jako na OSVČ a společníky s.r.o. dopadá nový zákon o kompenzačním bonusu na osoby pracující na základě DPP či DPČ. V tomto případě však nedošlo k takovému rozsahu změn jako v předcházejících případech. Takové osoby, pracující na DPP či DPČ, mohou i nadále žádat o bonus ve výši 500 Kč za den.

Pro koho je bonus určen?

Subjektem bonusu jsou osoby pracující na DPP či DPČ, přičemž podmínky jsou obdobné jako v případě předchozí úpravy. Stále platí, že v rozhodném období (období od 1. června 2020 do 30. září 2020) byly takové osoby alespoň 3 měsíce účastny nemocenského pojištění jako zaměstnanec a současně nevykonávaly jinou činnost, v jejímž důsledku by byly účastny nemocenského pojištění (vyjma zaměstnání z titulu dobrovolného pracovníka pečovatelské služby nebo činnosti pěstouna). Zároveň takové osoby musely mít uzavřenu DPP či DPČ ke dni 5. října 2020.

Osoba je účastna nemocenského pojištění, pokud má hrubé měsíční příjmy nad 10 000 Kč (v případě DPP), nebo nad 3 000 Kč (v případě DPČ pro rok 2020) a nad 3 500 kč (v případě DPČ pro rok 2021).

Jak posuzuje podmínka, že činnost byla „významně dotčena“?

Osoby pracující na základě DPP či DPČ budou moci o kompenzační bonus žádat, pokud práce nemohla být vykonávána z důvodů toho, že činnost zaměstnavatele byla významně dotčena v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření.

Podmínka „významně dotčené činnosti“ se posuzuje testem poklesu příjmů, a to porovnáním příjmů za tzv. srovnávací a srovnávané období:

  • srovnávacím obdobím je období 3 po sobě jdoucích kalendářních měsíců v období od 1. listopadu 2018 do 31. prosince 2019, jejichž názvy se shodují s názvy 3 kalendářních měsíců bezprostředně předcházejících bonusovému období;
  • srovnávaným obdobím je kalendářní měsíc bezprostředně předcházející bonusovému období.

 Činnost se považuje za „významně dotčenou“, pokud příjmy nepřesáhly ve srovnávaném období 50 % průměrné měsíční výše příjmů ve srovnávacím období.

Posuzují se pouze ty příjmy, které odpovídají tržbám z prodeje výrobků, zboží a služeb; nepřihlíží se přitom k provozním, finančním či mimořádným příjmům (výnosům v případě vedení podvojného účetnictví; příjmům v ostatních případech).

Pokud je splněna podmínka poklesu příjmů, tj. činnost zaměstnavatele byla významně dotčena, je ještě nutné, aby Vám od takového zaměstnavatele plynula převažující (nadpoloviční) část Vašich příjmů (přitom se zohledňují příjmy ze zaměstnání, z podnikání a nájmu). Alternativou k převažující části příjmů je převažující část přidané hodnoty (marže).

Jaká je výše kompenzačního bonusu?

Zpětně od 1. února 2021 je možné žádat o bonus ve výši 500 Kč za den. Výše kompenzačního bonusu je tak stejná jako v případě dosavadní úpravy.

Jaká je tedy změna oproti dosavadní úpravě kompenzačního bonusu?

Základním rozdílem je fakt, že dosavadní kompenzační bonus se vztahuje na činnost, která nemohla být vykonávána v důsledku bezprostředního zákazu či omezení činnosti zaměstnavatele. Dle nového zákona je však parametrem významně dotčená činnost zaměstnavatele, tj. nikoliv její zákaz či omezení.

Jaké další skutečnosti se pojí s žádostí o kompenzační bonus?

V případě, kdy chcete žádat o bonus, je nutné mít na paměti další skutečnosti:

  • bonus nelze čerpat spolu s podporou v nezaměstnanosti;
  • bonus nelze čerpat spolu s jinou podporou související se zmírňováním následků pandemie (s výjimkou programu Antivirus nebo programu COVID – Nájemné);
  • bonus nelze čerpat v jednom okamžiku z titulu OSVČ, společníka s.r.o. a osoby pracující na DPP či DPČ;
  • v případě několika DPP či DPČ lze bonus čerpat pouze jednou.

Jak a kdy o bonus žádat?

Žádost se podává na příslušný finanční úřad spravující daň z příjmů žadatele, a to v následujících termínech:

  • za první bonusové období (1. února 2021 – 28. února 2021): termín pro podání je do 3. května 2021;
  • za druhé bonusové období (1. března 2021 – 31. března 2021): termín pro podání je do 1. června 2021.

Žádost je možné podat elektronicky (prostřednictvím aplikace EPO, datové schránky či e-mailové zprávy) nebo v listinné podobě (poštou či skrze podatelnu finančního úřadu).

Finanční správa na svých webových stránkách již zveřejnila souhrnné informace k možnosti získání bonusu, a to včetně praktických příkladů a informacím k samotné žádosti. Informace naleznete na tomto odkazu. Před podáním samotné žádosti věnujte pozornost těmto informacím a v případě jakýchkoliv dotazů se na nás, prosím, neváhejte obrátit.

Hledáme posily do týmu
Finanční účetní Více