Kompenzační bonus pro společníky s.r.o. zvýšen na 1 000 Kč

Vážení,

kromě kompenzačního bonusu pro OSVČ v nové výši 1 000 Kč je možné žádat o bonus ve stejné výši také v případě společníka s.r.o. Shrnující informace Vám přinášíme i tentokrát.

Pro koho je bonus určen?

Rozsah bonusu je rozšířen tak, jako tomu bylo v rámci první „jarní“ vlny pandemie. Nově tak bude bonus dopadat opětovně na příjemce, kteří jsou ovlivněni dopady pandemie, nikoliv pouze na omezený okruh těch, jejichž činnost byla zakázána či omezena vládními opatřeními.

Společníci s.r.o. mohou získat bonus v případě, že výkon činnosti s.r.o. byl významně dotčen v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření, a to zejména z důvodu:

 • nutnosti uzavření či omezení provozu provozovny;
 • karantény nebo izolace;
 • péče o dítě;
 • omezení poptávky po výrobcích, službách nebo jiných výstupech;
 • omezení či ukončení dodávek zboží nebo služeb potřebných pro výkon.

Řada podmínek je obdobných úpravě předchozí. Stále platí, že:

 • společník je v s.r.o., kde jsou max. 2 společníci (popř. společníci z jedné rodiny bez omezení);
 • podíl společníka nesmí být představován kmenovým listem;
 • společník musí být daňovým rezidentem ČR, popř. jiného členského státu EU (s převažujícími příjmy z ČR);
 • společník nesmí být nespolehlivou osobou nebo nespolehlivým plátcem podle zákona o DPH;
 • společnost nesmí být nespolehlivým plátcem; nesmí být v úpadku nebo likvidaci;
 • společnost musí být daňovým rezidentem ČR, popř. jiného členského státu EU; a
 • společnost musí splnit podmínku obratu (180 000 Kč), a to za 1 ze 2 skončených zdaňovacích obdobích předcházejících bonusovému období.

Jak se posuzuje podmínka, že činnost byla „významně dotčena“?

Pro získání kompenzačního bonusu je nutné provést test poklesu příjmů u s.r.o. Zákon nově definuje 2 termíny, a to tzv. srovnávací a srovnávané období:

 • srovnávacím obdobím je období 3 po sobě jdoucích kalendářních měsíců v období od 1. listopadu 2018 do 31. prosince 2019, jejichž názvy se shodují s názvy 3 kalendářních měsíců bezprostředně předcházejících bonusovému období;
 • srovnávaným obdobím je kalendářní měsíc bezprostředně předcházející bonusovému období.

Předmětem kompenzačního bonusu je výkon činnosti s.r.o., ve které je subjekt bonusu společníkem, jenž byla významně dotčena. Činnost se považuje za „významně dotčenou“, pokud příjmy nepřesáhly ve srovnávaném období 50 % průměrné měsíční výše příjmů ve srovnávacím období.

Jinými slovy to znamená, že pokud budete žádat o kompenzační bonus za kalendářní měsíc únor 2021, tak srovnávaným období je leden 2021 a obdobím srovnávacím jsou 3 měsíce - listopad 2018, prosinec 2018 a leden 2019. Pokud tak tržby s.r.o. v lednu 2021 dosáhly např. výše 50 000 Kč, zatímco průměrná měsíční výše příjmů za srovnávací období (listopad a prosinec 2018, leden 2019) je 120 000 Kč, bude možné o kompenzační bonus žádat, jelikož 50 000 Kč je méně než 50 % ze 120 000 Kč.

V případě testu poklesu příjmů se posuzují pouze ty příjmy, které odpovídají tržbám z prodeje výrobků, zboží a služeb; nepřihlíží se přitom k provozním, finančním či mimořádným příjmům (výnosům v případě vedení podvojného účetnictví; příjmům v ostatních případech).   

Speciální pravidlo je stanoveno v případě nařízené karantény či izolace. Pokud Vám nevznikl nárok na bonus z titulu poklesu příjmů, nicméně Vám byla nařízena karanténa nebo izolace, je možné o bonus žádat. Ve dnech, kdy činnost nebyla vykonávána z uvedeného titulu, se taková činnost považuje automaticky za významně dotčenou. Nárok na bonus je v tomto případě omezen pouze na osoby, které byly v daných dnech účastny nemocenského pojištění. 

Pokud byl splněn test poklesu příjmů, tj. výkon činnosti s.r.o. je významně dotčen, je ještě nutné, aby z dotčené činnosti s.r.o. ve srovnávacím období plynula převažující část jejich příjmů a zároveň pro Vás příjmy z činnosti společníka s.r.o. ve srovnávacím období představovaly převažující část ze všech Vašich příjmů (ne-li jedinou), přitom se zohledňují příjmy odpovídající podílu společníka v s.r.o. a dále příjmy ze zaměstnání, z podnikání a nájmu. Alternativou k převažující části příjmů je převažující část přidané hodnoty (marže). 

Bonus 1 000 Kč není pro každého

Zákon stanoví bonusové období jako kalendářní měsíc v období od 1. února 2021 do 31. března 2021. 

Za každý den bonusového období je možné žádat o bonus ve výši 1 000 Kč. Celková výše kompenzačního bonusu však nesmí překročit rozdíl mezi průměrnou měsíční výší příjmů ve srovnávacím období a výší příjmů ve srovnávaném období. 

V případě, kdy je bonus čerpán z titulu nařízené karantény či izolace, je výše bonusu stanovena ve výši 500 Kč.

Pro Vaši lepší orientaci níže přikládáme diagram:

Kompenzační bonus pro Společníky

Jaké další skutečnosti se pojí s žádostí o kompenzační bonus?

V případě, kdy chcete žádat o bonus, je nutné mít na paměti další skutečnosti:

 • bonus nelze čerpat spolu s podporou v nezaměstnanosti;
 • bonus nelze čerpat spolu s jinou podporou související se zmírňováním následků pandemie (s výjimkou programu Antivirus nebo program COVID – Nájemné);
 • kompenzační bonus není možné čerpat v jednom okamžiku z titulu OSVČ, společníka s.r.o. a osoby pracující na DPP či DPČ;
 • v případě, že je společník společníkem více s.r.o., lze kompenzační bonus čerpat pouze jednou.

Jak a kdy o bonus žádat?

Žádost se podává na příslušný finanční úřad spravující daň z příjmů žadatele, a to v následujících termínech: 

 • za první bonusové období (1. února 2021 – 28. února 2021): termín pro podání je do 3. května 2021;
 • za druhé bonusové období (1. března 2021 – 31. března 2021): termín pro podání je do 1. června 2021.

Žádost je možné podat elektronicky (prostřednictvím aplikace EPO, datové schránky či e-mailové zprávy) nebo v listinné podobě (poštou či skrze podatelnu finančního úřadu).

Finanční správa na svých webových stránkách již zveřejnila souhrnné informace k možnosti získání bonusu, a to včetně praktických příkladů a informacím k samotné žádosti. Informace naleznete na tomto odkazu. Před podáním samotné žádosti věnujte pozornost těmto informacím a v případě jakýchkoliv dotazů se na nás, prosím, neváhejte obrátit.