Kompenzační bonus pro OSVČ zvýšen na 1 000 Kč

Vážení,

v platnost vstoupil nový zákon o kompenzačním bonusu, který upravuje podmínky pro získání bonusu pro OSVČ, společníky s.r.o. a osoby pracující na základě DPP a DPČ. V tomto článku Vám přinášíme shrnující informace a podmínky k možnosti získání kompenzačního bonusu pro OSVČ.

Zpětně od 1.  února 2021 bude možné žádat o bonus až do výše 1 000 Kč za den.

Pro koho je bonus určen?

Zákon rozšiřuje rozsah bonusu tak, jako tomu bylo v rámci první „jarní“ vlny pandemie. Nově tak bude bonus dopadat opětovně na příjemce, kteří jsou ovlivněni dopady pandemie, nikoliv pouze na omezený okruh těch, jejichž činnost byla zakázána či omezena vládními opatřeními.

OSVČ mohou získat bonus v případě, že jejich činnost byla významně dotčena v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření, a to zejména z důvodu:

 • nutnosti uzavření či omezení provozu provozovny;
 • karantény nebo izolace;
 • péče o dítě;
 • omezení poptávky po výrobcích, službách nebo jiných výstupech;
 • omezení či ukončení dodávek zboží nebo služeb potřebných pro výkon.

Řada podmínek je obdobných úpravě předchozí. Stále platí, že OSVČ musela být aktivní OSVČ dle zákona upravujícího důchodové pojištění k datu 5.  října 2020, či která přerušila činnost po 12. březnu 2020. Subjektem kompenzačního bonusu nemůže být OSVČ, která byla v bonusovém období nespolehlivým plátcem nebo nespolehlivou osobou podle zákona o DPH.

Jak se posuzuje podmínka, že činnost byla „významně dotčena“?

Pro získání kompenzačního bonusu je nutné provést test poklesu příjmů. Zákon nově definuje 2 termíny, a to tzv. srovnávací a srovnávané období:

 • srovnávacím obdobím je období 3 po sobě jdoucích kalendářních měsíců v období od 1.  listopadu 2018 do 31. prosince 2019, jejichž názvy se shodují s názvy 3 kalendářních měsíců bezprostředně předcházejících bonusovému období;
 • srovnávaným obdobím je kalendářní měsíc bezprostředně předcházející bonusovému období.

 Předmětem kompenzačního bonusu je výkon samostatné činnosti, pokud taková činnost byla významně dotčena. Činnost se považuje za „významně dotčenou“, pokud příjmy nepřesáhly ve srovnávaném období 50 % průměrné měsíční výše příjmů ve srovnávacím období.

Jinými slovy to znamená, že pokud budete žádat o kompenzační bonus za kalendářní měsíc únor 2021, tak srovnávaným období je leden 2021 a obdobím srovnávacím jsou 3 měsíce - listopad 2018, prosinec 2018 a leden 2019. Pokud tak Vaše tržby v lednu 2021 dosáhly např. výše 50 000 Kč, zatímco průměrná měsíční výše příjmů za srovnávací období (listopad a prosinec 2018, leden 2019) je 120 000 Kč, bude tato podmínka splněna, jelikož 50 000 Kč je méně než 50 % ze 120 000 Kč.

V případě testu poklesu příjmů se posuzují pouze ty příjmy, které odpovídají tržbám z prodeje výrobků, zboží a služeb; nepřihlíží se přitom k provozním, finančním či mimořádným příjmům (výnosům v případě vedení podvojného účetnictví; příjmům v ostatních případech).

Speciální pravidlo je stanoveno v případě nařízené karantény či izolace. Pokud není splněna podmínka poklesu příjmů, nicméně Vám byla nařízena karanténa nebo izolace, považuje se taková činnost automaticky za významně dotčenou. Nárok na bonus je v tomto případě omezen pouze na osoby, které byly v daných dnech účastny nemocenského pojištění.

Pokud jste splnili test poklesu příjmů, tj. Váš výkon samostatné činnosti je významně dotčen, je nutné ještě, aby příjmy z dotčené činnosti představovaly ve srovnávacím období převažující část (nadpoloviční) Vašich celkových příjmů (přitom se zohledňují příjmy ze zaměstnání, z podnikání a nájmu). Alternativou k převažující části příjmů je převažující část přidané hodnoty (marže).  

Bonus 1 000 Kč není pro každého

Zákon stanoví bonusové období jako kalendářní měsíc v období od 1. února 2021 do 31. března 2021.

Za každý den bonusového období je možné žádat o bonus ve výši 1 000 Kč. Celková výše kompenzačního bonusu však nesmí překročit rozdíl mezi průměrnou měsíční výší příjmů ve srovnávacím období a výší příjmů ve srovnávaném období. Prakticky se tato podmínka dotkne především osob, pro které je OSVČ vedlejší činností, tj. např. studenti, důchodci či osoby na mateřské či rodičovské dovolené.

V případě, kdy je bonus čerpán z titulu nařízené karantény či izolace, je výše bonusu stanovena ve výši 500 Kč za každý takový den.

Pro Vaši lepší orientaci v problematice níže uvádíme diagram:

Kompenzační bonus pro OSVČ

Jaké další skutečnosti se pojí s žádostí o kompenzační bonus?

V případě, kdy chcete žádat o bonus, je nutné mít na paměti další skutečnosti:

 • bonus nelze čerpat spolu s podporou v nezaměstnanosti;
 • bonus nelze čerpat spolu s jinou podporou související se zmírňováním následků pandemie (s výjimkou programu Antivirus nebo program COVID – Nájemné);
 • kompenzační bonus není možné čerpat v jednom okamžiku z titulu OSVČ, společníka s.r.o. a osoby pracující na DPP či DPČ.

Jak a kdy o bonus žádat?

Žádost se podává na příslušný finanční úřad spravující daň z příjmů žadatele, a to v následujících termínech:

 • za první bonusové období (1. února 2021 – 28. února 2021): termín pro podání je do 3. května 2021;
 • za druhé bonusové období (1. března 2021 – 31. března 2021): termín pro podání je do 1. června 2021.

Žádost je možné podat elektronicky (prostřednictvím aplikace EPO, datové schránky či e-mailové zprávy) nebo v listinné podobě (poštou či skrze podatelnu finančního úřadu).

Finanční správa na svých webových stránkách již zveřejnila souhrnné informace k možnosti získání bonusu, a to včetně praktických příkladů a informacím k samotné žádosti. Informace naleznete na tomto odkazu. Před podáním samotné žádosti věnujte pozornost těmto informacím a v případě jakýchkoliv dotazů se na nás, prosím, neváhejte obrátit.