Brexit – dopady do zdanění příjmů 

Od 1. 1. 2021  netvoří Spojené království součást jednotného trhu ani celní unie. Od tohoto data se na Spojené království také nevztahují mezinárodní dohody EU a stává se tzv. třetí zemí. Tato změna má mimo jiné také dopad do zdanění příjmů. 
 
Zdanění fyzických osob 
 
Omezení využití odpočtů a slev 
 
Pro daňového rezidenta Spojeného království, který má příjmy z České republiky, je nově velmi omezena možnost využití daňových odpočtů slev. Obecně platí, že nerezidenti České republiky mající zde příjmy můžou snížit svůj základ daně nebo daňovou povinnost o odpočty a slevy, pokud jsou rezidenty členského státu EU nebo EHP. Ukončením přechodného období po výstupu Spojeného království z EU tato možnost snížení pro rezidenty Spojeného království končí. Rezidenti Spojeného království mající příjmy z České republiky nadále budou moci snížit svou daňovou povinnost z těchto příjmů pouze o slevu na poplatníka a na studenta. 
 
Dále také už nejsou v českém přiznání daňově uznatelné dary na veřejně prospěšné účely poskytnuté do Spojeného království. 
 
Nelze dobrovolně podat daňové přiznání 
 
Rezidenti Spojeného království s příjmy z České republiky také ztrácí možnost podat dobrovolně daňové přiznání. V daňovém přiznání nerezidenta lze sraženou daň z vyplacených příjmů nerezidentovi započíst na celkovou daňovou povinnost a v případě, že je daňová povinnost nižší než sražená daň, může vzniknout přeplatek. 
 
Tato možnost je ale dána pouze rezidentům EU a EHP a rezidenti Spojeného království ji nadále využívat nemohou. 
 
Zdanění právnických osob 
 
Podíly na zisku 
 
Nově není možné využívat osvobození příjmů z podílů na zisku na základě směrnice o mateřských a dceřiných společnostech, která za splnění podmínek osvobozovala příjem z podílu na zisku na obou stranách (jak u toho, kdo příjem vyplácí, tak na straně příjemce). 
 
Pokud bude mateřská společnost se sídlem ve Spojeném království vyplácet podíl na zisku dceřiné společnosti v České republice nebo naopak česká společnost vyplácet podíl do Spojeného království, aplikuje se zdanění podle smlouvy o zamezení dvojího zdanění. 
 
Podle smlouvy o zamezení dvojího zdanění se tento podíl na zisku zdaní v zemi zdroje příjmu ve výši 5 % v případě, že je příjemcem společnost podílející se alespoň 25 % na hlasovacích právech společnosti, která příjem vyplácí. Ve všech ostatních případech může země zdroje příjmu zdanit tento podíl na zisku ve výši 15 %. 
 
Licenční poplatky a úroky 
 
Podobně jako u podílu na zisku, tak v případě příjmů z licenčních poplatků a úroků dále nelze využívat osvobození na základě směrnice o úrocích a licenčních poplatcích, která za splnění podmínek osvobozuje předmětné příjmy na straně toho, kdo příjem vyplácí. 
 
Licenční poplatky a úroky vyplácené z České republiky do Spojeného království (nebo naopak) tak budou zdaňovány na základě smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Licenční poplatky lze podle smlouvy v zemi zdroje zdanit na základě jejich povahy sazbou 10 % a v některých případech zdanění v zemi zdroje možné není vůbec. Úroky se podle smlouvy při splnění podmínek v zemi zdroje nezdaní vůbec. 
 
Přeměny společností 
 
V rámci přeměny s přeshraničním prvkem, který je rezidentem Spojeného království, nebude dále možné využití režimu vyplývající ze směrnice o fúzích, který proces zjednodušuje očišťuje o daňové dopady. 
 
Zajištění daně 
 
Zajištění daně se běžně používá při výplatě příjmů nerezidentům, který je zdanitelný v České republice a není zdaňován srážkou, svýjimkou, kdy je příjem vyplácen rezidentovi EU nebo EHP. 
 
Při výplatě tohoto typu příjmu rezidentovi Spojeného království bude nově nutné, aby plátce provedl zajištění daně. Toto zajištění se bude týkat například: příjmů stálých provozoven, příjmů z prodeje nebo užívání nemovitostí v ČR, výživného a důchodů, příjmů z převodu podílu ve společnosti se sídlem v ČR. Zajištění se však neuplatní u maloobchodu a nájemného za bytové prostory užívané k bydlení placeného fyzickými osobami. 
 
Na zajištěnou částku, o kterou příjemce příjmu obdrží méně, vystaví finanční úřad potvrzení o zaplacení daně v České republice a bude možné využít institut zamezení dvojího zdanění v souladu s mezinárodní smlouvou.  
 
Dary na veřejně prospěšné účely 
 
Stejně jako u fyzických osob, tak ani u právnických osob není nadále možné snížit základ daně o dar poskytnutý na veřejně prospěšný účel, pokud příjemcem daru je osoba se sídlem ve Spojeném království. 
 
Přidáváme také odkaz na Informaci Generálního finanční ředitelství k dopadům Brexitu na zdanění v oblasti příjmů.