Brexit – dopady do zdanění spotřeby a cla

S koncem roku 2020 také končí přechodné období spojené s  vystoupením Spojeného království z Evropské unie. Od 1. ledna 2021 již není Spojené království součástí celní unie EU a nevztahuje se na něj právo Unie. Dne 1. ledna 2021 byla mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím uzavřena Dohoda o obchodu a spolupráciI přesto, že nebyl naplněn nejčernější scénář tvrdého Brexitu bez dohody, ve vztazích se Spojeným královstvím nastanou zásadní změny. 
 
DPH 
 
Obchody se zbožím 
 
Pro účely DPH je od 1. ledna 2021 Spojené království považováno za třetí zemi. Není možné využití specifických postupů a zvláštních režimů jako jsou pravidla pro třístranný obchod, zasílání zboží, konsignačních skladů, dodání a pořízení nových dopravních prostředků nebo zvláštní režim pro obchodování s použitým zbožím a uměleckými předměty. 
 
Výjimkou jsou obchody se zbožím se Severním Irskem. Pro Severní Irsko budou minimálně po další čtyři roky po skončení přechodného období (do konce roku 2024) uplatňována pravidla přechodného období. Obchody se zbožím budou probíhat i nadále podle pravidel platných pro členské státy EU. Co se týče identifikačního čísla bude Severní Irsko při obchodování se zbožím používat od 1. ledna 2021 předponu „XI“. 
 
Obchody se zbožím mezi EU a Spojeným královstvím (s výjimkou Severního Irska) se již neřídí režimem dodání a pořízení do/z jiného členského státu, ale uplatní se pravidla pro dovoz a vývoz. Vstup zboží, které bylo dodáno a odesláno nebo přepraveno ze Spojeného království na území EU, bude podléhat celnímu dohledu a povinnost přiznat a zaplatit daň bude stanovena na základě propuštění do celního režimu. Výstup zboží z  EU dodávaného a odesílaného nebo přepravovaného na území Spojeného království bude od DPH osvobozeno jako vývoz při splnění podmínky prokázání výstupu zboží z území EU. 
 
Jelikož obchody se zbožím již nejsou dodáním nebo pořízením do/z jiného členského státu, ale vývozem nebo dovozem, změna se promítne i do vykazování obchodů v daňovém přiznání. Místo dodání na řádku 20 se zaznamená vývoz na řádku 22. Stejně tak v případě transakce ve druhém směru; místo pořízení na řádku 3 resp. 4 se zaznamená dovoz na řádku 7 resp. 8. 
 
Situace na přelomu období 
 
Pokud došlo k dodání nebo pořízení zboží do/ze Spojeného království do 31. 12. 2020 (tedy před koncem přechodného období) a po datu 1. 1. 2021 nastanou okolnosti vyžadující opravu základu daně, oprava se provede v režimu, v jakém bylo plnění původně poskytnuto – jako dodání nebo pořízení do/z jiného členského státu. 
 
Pokud dodání nebo pořízení zboží do/ze Spojeného království bylo započato do 31. 12. 2020, ale zboží dorazí na hranice Spojeného království/EU po 31. 12. 2020, uplatní se ještě režim dodání/pořízení zboží v rámci EU. U takového plnění může vzniknout povinnost prokázat odeslání nebo zahájení přepravy do 31. 12. 2020. Zároveň bude plnění vykázáno v souhrnném hlášení, případně v hlášení Intrastat. 
 
Poskytování služeb 
 
Pro plnění, kdy předmětem daně je poskytnutí služby nejsou aplikována žádná speciální pravidla nebo výjimky pro Severní Irsko, jako je tomu v případě transakcí se zbožím. 
 
U služeb je klíčové určení místa plnění. Pro případy, kdy je využito základní pravidlo pro služby B2B (osoba povinná k dani poskytuje službu osobě povinné k dani) a B2C (osoba povinná k dani poskytuje službu osobě nepovinné k dani) nedochází v případě určení osoby povinné odvést daň ke změně. V případě poskytnutí služby osobou povinnou k dani se sídlem ve Spojeném království osobě povinné k dani se sídlem v ČR odvede daň odběratel v ČR. Změna bude ve vykázání přijaté služby v daňovém přiznání; místo na řádku 5 nebo 6 bude přijatá služba vykázána na řádku 12 ne 13.  
 
V případě poskytnutí služby osobou povinnou k dani se sídlem v ČR osobě povinné k dani se sídlem ve Spojeném království bude DPH odvedena odběratelem ve Spojeném království podle národních předpisů. Dodavatel vykáže poskytnutí služby v daňovém přiznání na řádku 26 (místo na řádku 21) a v tomto případě nebude muset transakci vykázat v souhrnném hlášení. V souhrnném hlášení se naposledy vykáže služby poskytnuta do 31. 12. 2020. 
 
Při poskytnutí služby osobou povinnou k dani se sídlem v ČR osobě nepovinné k dani ze Spojeného království bude místo plnění v ČR a DPH odvede dodavatel (v přiznání vykáže plnění na řádku 1 resp. 2) V opačném případě služba od osoby povinné k dani ze Spojeného království osobě nepovinné k dani z ČR nepodléhá zdanění v ČR. 
 
U poskytování služebna které se nevztahuje základní pravidlo ohledně stanovení místa plnění, jako je například pořádání kulturních akcí, přeprava nebo stravovací služby, se zdanění bude odvíjet od konkrétních podmínek dané služby.  
 
Spotřební daně 
 
Při dovozu zboží podléhajícího spotřební dani (alkoholické a tabákové výrobky) se vybírá tato daň a je splatná při uvedení zboží na trh. 
 
Cla 
 
Od 1. ledna 2021 jsou důležité následující změny: 
  • Spojené království již není součástí celní unie. 
  • Na zboží dovážené ze Spojeného království na území Unie nebo vyvážené z Unie do Spojeného království se použijí celní formality podle práva Unie. 
  • Pro dovoz nebo vývoz do nebo ze Spojeného království je nutné provést nové zřízení čísla EORI, které je zapotřebí pro vyřízení celních formalit. Pokud bylo obchodníkovi z EU již dříve vydáno číslo EORI Spojeným královstvím, nebude toto EORI dále platné a je třeba si požádat o nové. 
Mezi EU a Spojeným královstvím byla uzavřena Dohoda o obchodu a spolupráci zavádějící preferenční režim umožňující uplatnění nulové sazby cla. K uplatnění nulové sazby je nutné doložení dokumentů prokazující původ zboží z EU nebo ze Spojeného království. Pokud nebudou dokumenty prokazující původ předloženy, bude aplikována sazba podle sazebníku Společenství. Podobné dohody jsou vyjednány například mezi EU a Kanadou nebo Japonskem. 
 
Spojené království bude zavádět nové hraniční kontroly ve fázích. První fáze umožňující postupnou adaptaci bude trvat do 30. června 2021. 
 
Od 1.ledna 2021 do 30. června 2021 
 
Obchodníci dovážející standardní zboží zahrnující vše od oblečení po elektroniku se budou muset připravit na základní celní požadavky, jako je vedení dostatečných záznamů o dováženém zboží potřebných k následnému podání celního prohlášení jako je například: 
  • příjemce a odesílatel zboží, 
  • druh, množství a balení zboží, 
  • způsob dopravy a náklady na ni, 
  • způsob ocenění a měna, 
  • certifikáty a licence. 
V první fázi trvající do konce června 2021 budou platit jisté úlevy: 
  • Pro dovoz zboží, které není klasifikováno jako kontrolované (podléhající spotřební dani, zvířata, rostliny…) je možné využít odkladu a podat celní prohlášení až 175 dnů od okamžiku dovozu. Přesné parametry odkladu nejsou ještě známy. Splatnost cla bude odložena až do podání celního prohlášení. 
Od 1. července 2021 
 
Obchodníci přepravující jakékoliv zboží budou muset v okamžiku dovozu podat úplné celní prohlášení a zaplatit clo. 
Výše uvedená pravidla pro cla se týkají obchodu mezi Británií a EU. Postup však neplatí pro obchod mezi Severním Irskem a Irskem, nebo Severním Irskem a Británií. 
 
V případě nejasností nebo potřebě doplňujících informací se na nás neváhejte obrátit.