Změny v zákoně o daních z příjmů

O zrušení superhrubé mzdy, tolik v médiích diskutované, jste zcela jistě slyšeli. Jsou Vám známy ale i ostatní změny, které nás pravděpodobně od příštího roku v daních z příjmů čekají? 

 

Novela zákona o daních z příjmů je součástí daňového balíčku, který byl dnes schválen v Poslanecké sněmov-ně. Nyní bude novela předložena k podpisu prezidentovi.

 

Pokud zákon nabyde účinnosti později než 1. 1. 2021 (což lze očekávat), budou si moci poplatníci vybrat, zda budou své příjmy za rok 2021 zdaňovat na základě úpravy staré nebo nové. Poplatníkům, kteří mají příjmy pouze ze závislé činnosti, provede zaměstnavatel standardním způsobem roční zúčtování dle nové úpravy.

 

Níže Vám přinášíme přehled hlavních změn, které s novelou souvisí.

 

ZRUŠENÍ SUPERHRUBÉ MZDY A ÚPRAVA SAZEB 

 

Současný výpočet daně ze závislé činnosti vychází z tzv. superhrubé mzdy, tj. hrubé mzdy navýšené o hodnotu pojistného (sociální a zdravotní pojištění), kterou za svého zaměstnance odvádí zaměstnavatel. Současný systém skrytě navyšuje daň skrze navýšený základ daně, efektivní míra zdanění je tak často vyšší než odpovídá nominální sazbě 15 %.  

Nově bude od toho konceptu upuštěno. Mzdy ze závislé činnosti budou zdaňovány na základě hrubé mzdy, tj. sazba daně bude aplikována přímo na hrubou mzdu nenavýšenou o pojistné, čímž tak daňová zátěž zaměstnance bude snížena. 

V návaznosti na zrušení superhrubé mzdy byla zároveň současná jednotná sazba daně 15 % a systém solidární přirážky 7 % (pro příjmy převyšující 48násobek průměrné mzdy) nahrazena dvěma sazbami 15 % a 23 %: 

·     sazba 15 % se aplikuje na základ daně do 48násobku průměrné mzdy (pro rok 2021 částka 1 701 168 Kč); 

·     sazba 23 % na základ daně tuto částku přesahující. 

 

Zcela jistě pozitivní změnou je zvýšení základní slevy na poplatníka. Pro rok 2021 dojde k navýšení ze současných 
24 840 Kč na 27 840 Kč. Pro rok 2022 dojde k dalšímu navýšení na 30 840 Kč.
 

 

Drobnou změnou je zrušení stropu pro výplatu daňového bonusu, který vzniká v souvislosti s uplatněním daňového zvýhodnění na dítě. Dosud platil limit maximálního daňového bonusu ve výši 60 300 Kč ročně. 

 

Pokud daňový balíček nabude účinnosti jiný den než 1. ledna 2021, i tak bude možné využít nového mechanismu pro celé zdaňovací období 2021. Do nabytí účinnosti novely by se při výpočtu mezd postupovalo podle současného znění zákona. Případné úpravy za měsíce předcházející měsíci nabytí účinnosti bude možné zohlednit prostřednictvím ročního zúčtování či podání daňového přiznání. 

 

PENĚŽITÝ PŘÍSPĚVEK NA STRAVOVÁNÍ („STRAVENKOVÝ PAUŠÁL“) 

 

Nově bude moci zaměstnavatel poskytovat svým zaměstnancům peněžitý příspěvek na stravování, jako další možnost zajišťování stravování vedle poskytování stravenek a provozu vlastní jídelny. Nová úprava se použije ode dne nabytí účinnosti novely zákona. 

Peněžitý příspěvek na stravování bude pro zaměstnavatele daňově uznatelným nákladem v plné výši. U poskytování stravenek (nepeněžitého příspěvku) zůstávají limity pro daňově uznatelné náklady nezměněny (daňově uznatelným výdajem do výše 55 % ceny jídla za jednu směnu, max. do 70 % horního limitu stravného při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin).  

V případě zaměstnanců se bude jednat o osvobozený příjmem do výše 70 % maximální hodnoty stravného poskytovaného na pracovní cestě (pro rok 2020 činí 72 Kč). Tato hodnota nebude vstupovat do vyměřovacího základu pro odvod sociálního a zdravotního pojištění. 

ZMĚNY U DLOUHODOBÉHO MAJETKU 

 

Zrušení kategorie nehmotného majetku 

 

Dle současného znění zákona o daních z příjmů je nehmotným majetkem ten, jehož vstupní cena je vyšší než 60 000 Kč (při splnění dalších definovaných podmínek). Takový majetek je povinnost daňově odpisovat, a to v rámci stanoveného počtu měsíců (rozdílné pro různé druhy nehmotného majetku).  

Novelou zákona se ruší kategorie nehmotného majetku vymezeného v současném znění § 32a zákona o daních z příjmů. Nehmotný majetek nebude nutné nadále daňově odpisovat. Účetní odpisy takového majetku, které zůstávají beze změn, budou představovat daňový náklad v plné výši. Pokud účetní jednotka z nějakého důvodu majetek účetně neodpisuje, náklady související s nehmotným majetkem budou představovat její přímý náklad. 

Pro majetek pořízený po nabytí novely zákona se nová úprava použije automaticky; pro majetek pořízený od 1. ledna 2020 (před nabytím účinnosti novely) je možné novou úpravu použít.

Zvýšení hranice pro hmotný majetek a technické zhodnocení 

 

Hranice pro kategorii hmotného majetku se zvyšuje ze současných 40 000 Kč na 80 000 Kč. Ke stejnému zvýšení hranice dochází i v případě technického zhodnocení. 

Pro majetek / TZ pořízený po nabytí novely zákona se nová úprava použije automaticky; pro majetek / TZ pořízený od 1. ledna 2020 (před nabytím účinnosti novely) je možné novou úpravu použít. 

V tomto směru upozorňujeme na praktické dopady se změnou související. Pokud má účetní jednotka ve směrnici stanoveno, že z účetního pohledu se za dlouhodobý hmotný majetek považuje majetek s pořizovací cenou vyšší 40 000 Kč (z praktických účelů nastaveno jako hranice dle zákona o daních z příjmů), tak z důvodu změny v zákoně o daních z příjmů vznikne rozdíl v chápání dlouhodobého majetku dle účetní a daňové metodiky. V takovém případě bude účetní jednotka postupovat tak, že uplatní jako daňově uznatelný výdaj odpisy účetní; tyto bývají zpravidla nastavené dle faktického opotřebení majetku (liší se od odpisů daňových), tj. taková situace může mít hodnotové dopady do základu daně. 

Obnovení mimořádných odpisů 

 

Novelou budou znovu zavedeny mimořádné odpisy. Mimořádné odpisy bylo možné aplikovat naposledy na majetek pořízený v období od 1. ledna 2009 do 30. června 2010. Pro majetek, který byl pořízen v tomto období a byl zařazen v první nebo druhé odpisové skupiny, mohl jejich první vlastník využít odlišná pravidla pro odpisování, která dovolovala majetek zařazený v první odpisové skupině odepsat do 12 měsíců a majetek z druhé odpisové skupiny odepsat do 24 měsíců. 

Mimořádné odpisy bude znovu moci využít první vlastník na majetek pořízený v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2021, který bude zařazen do první nebo druhé odpisové skupiny. Majetek zařazený do první odpisové skupiny bude možné odepsat během 12 měsíců (bez využití mimořádných odpisů by se odpisovalo 3 roky). Majetek zařazený do druhé odpisové skupiny bude možné odepsat během 24 měsíců – v prvních 12 měsících se odepíše 60 % vstupní ceny a za dalších 12 měsíců zbývajících 40 % (bez využití mimořádných odpisů by doba odpisování činila 5 let.). 

Další specifika mimořádných odpisů: 

  • odpisy se stanoví s přesností na měsíce; 
  • odpisování je možné zahájit od měsíce následujícího po zařazení; 
  • odpisy nelze přerušit; 
  • pokud by došlo k technickému zhodnocení majetku, který je odpisován v tomto režimu, nedojde ke zvýšení vstupní ceny zhodnoceného majetku, ale hodnota technického zhodnocení bude odpisována samostatně. 

 

Vzhledem k nastavení kalkulace odpisů na měsíční bázi nebude uplatnění mimořádných odpisů oproti standardním ročním odpisům výhodné pro majetek zařazený ke konci roku 2020, resp. 2021. 

ZMĚNA REŽIMU OZNÁMENÍ DLE §38DA 

 

Dle současné úpravy zákona o daních z příjmů jsou lhůty pro oznámení příjmů plynoucích do zahraniční daňovému nerezidentovi stejné, a to ať už se jedná o příjem, ze kterého je daň vybírána zvláštní sazbou daně (srážkovou daní), o příjem od daně osvobozený nebo o příjem, který na základě mezinárodní smlouvy zdanění v ČR nepodléhá. 

 

Nová úprava přinese pro tyto typy příjmů rozdílné lhůty. Lhůta pro podání oznámení o příjmech vyplacených do zahraničí, které jsou skutečně zdaňovány, zůstane stejná, tj. lhůta pro odvedení daně (do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byla stanovena povinnost provést srážku). 

Režim pro oznámení příjmů vyplacených do zahraničí se změní pro příjem osvobozený nebo nezdaňovaný v ČR podle mezinárodní smlouvy. Oznámení o takových příjmech bude podáváno pouze jednou ročně, a to do 31. ledna následujícího roku. Tato povinnost je stanovena pouze v případě, kdy v jednom z měsíců kalendářního roku byl u takových příjmů překročen limit 300 000 Kč. Bude tedy nutné sledování příjmů na měsíční bázi a vyhodnocování, zda za daný měsíc byla překročena tato hranice. Oznamovat pak příjmy do konce ledna následujícího roku bude nutné pouze příjmy za měsíce překročení stanoveného limitu. 

ZPŘÍSNĚNÍ PRAVIDLA CFC 

 

Pravidlo CFC (Controlled Foreign Company) bylo do českého právního řádu zakomponováno na základě implementace směrnice ATAD zaměřené na boj s daňovými úniky. Dle tohoto pravidla jsou pasivní příjmy zahraniční ovládané společnosti za splnění stanovených podmínek (neexistuje výkon hospodářské činnosti, 50% podíl na kapitálu nebo hlasovacích právech, významně nižší míra zdanění oproti ČR) zdaňovány v tuzemsku. 

Novela zpřísňuje pravidla pro ovládané společnosti (daňový rezident ČR má min. 50podíl na kapitálu nebo hlasovacích právech) ze zemí vedených na seznamu EU jako jurisdikce nespolupracující v daňové oblasti. U těchto ovládaných zahraničních společností budou automaticky veškeré příjmy zdaňovány v tuzemsku (tedy nejenom příjmy pasivní). 

U společností, které nejsou uvedeny na výše zmíněném seznamu, se bude postupovat jako doposud (viz první odstavec této části).
 

UPLATNĚNÍ DARŮ JAKO VÝDAJŮ VYNALOŽENÝCH V SOUVISLOSTI S COVID - 19 

Za část zdaňovacího období 2020 bude možné výdaje na bezúplatné plnění poskytnuté v souvislosti s výskytem COVID – 19 uznat jako daňově účinný náklad.  

Dle standardních podmínek jsou dary (bezúplatná plnění) daňově neuznatelným nákladem. Pokud jsou však naplněny stanovené podmínky (zejména účel daru), představuje hodnota daru položku odčitatelnou od základu daně.  

Dle přechodného ustanovení, které má dočasný charakter, bude možné náklady na bezúplatné plnění vynaložené za období od 1. března 2020 do 31. prosince 2020 považovat za daňově účinný náklad. Bude však nutné splnění podmínek pro uplatnění, tj. zejména účel poskytnutého plnění v souvislosti s pandemií COVID-19 (např. dodání roušek, ochranných štítů). Uplatnění výdaje za daňově účinný náklad vylučuje možnost uplatnění daru jako položku odčitatelnou od základu daně. 

Závěrem přikládáme odkazy na informace pojednávající o dalších změnách, které nás čekají od 1. ledna 2021, a o kterých jsme Vás informovali v našich dřívějších příspěvcích: 

Paušální daň pro OSVČ - vyplatí se Vám?

Novela daňového řádu se změnami a posunutou účinností

Změny v tuzemské legislativě DPH

 

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás, prosím, neváhejte obrátit.