Informace GFŘ ke „Quick fixes“

Vážení čtenáři, 

o tzv. „quick fixes“ jsme Vás zevrubně informovali v našem dřívějším příspěvku. Generální finanční ředitelství („GFŘ“) zveřejnilo na svých webových stránkách Informaci k novele zákona o DPH s účinností od 1. září 2020. GFŘ v ní (kromě jiného) vysvětluje pravidla související s „quick fixes“. 

  •    Zjednodušení pro „call-off sklady“ 

V předchozím příspěvku jsme Vás informovali o pravidlech u tzv. „call-off skladů“, konkrétně např. o tom, že s tímto režimem se pojí i jisté administrativní kroky a povinnosti.  

Zákon o DPH stanoví, že aby bylo možné zjednodušení využít, je nutné, aby k převodu práva nakládat se zbožím jako vlastník na odběratele došlo do 12 měsíců ode dne ukončení nebo odeslání zboží. Mnohdy však může dojít např. ke zničení, ztrátě nebo zcizení přemístěného zboží, tj. k převodu práva nakládat se zbožím jako vlastník nakonec vůbec nedojde. Dle zákona o DPH je v takovém případě porušena podmínka režimu skladu (kromě jiného), která tak povede k registraci dodavatele. 

Manka a škody v režimu sklad byly diskutovaným tématem v odborné veřejnosti. Dle Informace GFŘ je nastavena toleranční hranice 5 % pro tzv. nevýznamné ztráty. Pokud tak manko nebo škoda nepřesáhne stanovenou hranici, taková situace nepředstavuje porušení podmínek režimu sklad. 

  •    Přiřazení přepravy u řetězových obchodů 

GFŘ v Informaci dále uvádí, že v případě, kdy v rámci řetězového obchodu zajišťuje přepravu poslední subjekt, přeprava se přiřadí poslednímu dodání v řetězci. Pokud tak přepravu zajišťuje:

- první dodavatel – přeprava se přiřadí prvnímu dodání v řetězci;
- poslední odběratel – přeprava se přiřadí poslednímu dodání v řetězci;
- jiný subjekt (který není první dodavatelem ani posledním odběratelem) – přeprava se přiřadí dle nových pravidel, tj. buď dodání prostředníkovi nebo dodání prostředníkem.

  •    Hmotněprávní podmínky pro osvobození plnění při dodání zboží do jiného členského státu 

V případě, kdy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění z titulu dodání zboží do jiného členského státu dodavatel nemá k dispozici DIČ odběratele (jedna z hmotněprávních podmínek), nelze na takové dodání uplatnit osvobození od DPH a dodavatel je tak povinen uplatnit tuzemskou DPH. Pokud následně odběratel dodavateli DIČ sdělí, je možné skrze dodatečné daňové přiznání výši daně opravit.  

  •    Prokazování přepravy do jiného členského státu EU pro účely osvobození od DPH 

Tato oblast byla od začátku předmětem odborných debat spojených s praktickými úskalími pro daňové subjekty. GFŘ uvádí, že nové podmínky nemají vliv na dosavadní prokazování přepravy zboží za účelem osvobození.  

Zavedení nových podmínek se vztahuje zejména na případy, kdy přepravu zajišťuje pořizovatel prostřednictvím třetí osoby. Jedná se o situace, kdy dodavatel nemá kontrolu nad přepravou zboží. Nová možnost přináší pro takové plátce vyšší míru právní jistoty, jak uskutečnění přepravy prokázat. Pokud plátce nebude disponovat požadovanými doklady, lze i v takovém případě osvobození prokázat jinými důkazními prostředky. 

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás, prosím, neváhejte obrátit.