23.11.2020

PAUŠÁLNÍ DAŇ PRO OSVČ – VYPLATÍ SE VÁM?

Paušální daň pro OSVČ – aktuální téma pro živnostníky a podnikatele. Osoby samostatně výdělečně činné jsou povinny spolu s daňovým přiznáním podat přehledy pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení, to vše separátně, v odlišných zákonných termínech (stejně jako související platby).  

Současná zákonná úprava zákona o daních z příjmů umožňuje využití institutu paušální daně. Tento institut i přes několik novel v průběhu jeho účinnosti nenabyl cílené funkčnosti, pro kterou byl uzákoněn. Zákonodárci, vědomi si jeho nedostatků, tak přicházejí s novelou zákona o daních z příjmů, jejímž cílem je nahradit stávající nepříliš využívaný systém režimem novým. Legislativní proces schválení paušální daně ještě není ukončen, už jsou ale očekávány jen změny technické v oblasti rozpočtového určení daní. 

Od 1. ledna 2021 bude možné při splnění všech definovaných podmínek závazkům vůči státu a veřejným institucím dostát prostřednictvím jedné paušální daně, která v sobě bude zahrnovat daň z příjmů a veřejné pojistné (zdravotní a sociální). Změna si klade za cíl snížení administrativních povinností pro OSVČ.  

OSVČ, která se rozhodne vstoupit do režimu paušální daně, bude každý měsíc odvádět jedinou zálohu. V případě, že OSVČ splní podmínky pro paušální daň, budou její závazky vůči veřejným institucím skrze měsíční zálohy vyřízeny. V takovém případě nebudou muset podnikatelé podat daňové přiznání ani přehledy pro příslušné instituce. 

Budete moci režimu paušální daně využít?  

Režimu paušální daně budete moci využít od prvního dne zdaňovacího období v případě, kdy:

 •    vykonáváte samostatnou činnost z pohledu důchodového i veřejného zdravotního pojištění;
 •    nejste plátcem daně z přidané hodnoty a nemáte povinnost se registrovat (výjimkou registrační povinnosti jako identifikovaná osoba);
 •    nejste společníkem veřejné obchodní společnosti;
 •    nejste komplementářem komanditní společnosti;
 •    nevykonáváte závislou činnost (výjimku tvoří příjmy ze závislé činnosti podléhající srážkové dani, např. z titulu DPP);
 •    nejste dlužníkem, vůči němuž bylo zahájeno insolvenční řízení; a
 •    neměl jste za bezprostředně předcházející zdaňovací období příjmy ze samostatné činnosti převyšující 1 000 000 Kč (s výjimkou příjmů osvobozených od daně; příjmů, které nejsou předmětem daně a příjmů podléhajících srážkové dani), 

Poplatníci s příjmy podle §8 (kapitálové příjmy, např. dividendy), §9 (příjmy z nájmu) či §10 (ostatní příjmy, např. z prodeje akcí, podílů či nemovitých věcí) můžou do režimu vstoupit, avšak po skončení roku jej nebudou moci ve valné většině případů uplatnit (viz níže). Proto těmto poplatníkům vstup do režimu paušální daně nedoporučujeme. 

Oznámení o vstupu do režimu paušální daně bude nutné správci daně oznámit do 10. dne rozhodného zdaňovacího období (prvního, kdy se poplatník pro takový krok rozhodne). V případě, kdy samostatnou činnost zahájíte v průběhu zdaňovacího období a budete splňovat zákonné podmínky, bude možné vstoupit do paušálního režimu v průběhu zdaňovacího období, takovou skutečnost bude nutné správci daně oznámit do dne zahájení samostatné činnosti. 

Měsíční záloha v režimu paušální daně dle stanoveného mechanismu pro rok 2021 vychází na 5 469 Kč.  

Tato záloha v sobě obsahuje:

 •    zálohu na daň z příjmů ve výši 100 Kč
 •    zálohu na veřejné zdravotní pojištění ve výši 2 393 Kč
 •    zálohu na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši 2 976 Kč 

Měsíční záloha bude splatná do 20. dne měsíce, na který se záloha platí. Výše měsíční zálohy pro následující zdaňovací období (roky 2022 a následující) se bude odvíjet od výsledku ekonomických ukazatelů státu.  

Jsou na konci zdaňovacího období splněny podmínky režimu?  

Pro OSVČ, u které na konci příslušného zdaňovacího období v režimu paušální daně nenastaly skutečnosti, které by vedly k jeho porušení (viz výše), je pro takovou osobu daň rovna paušální dani, tj. součtu zaplacených měsíčních záloh pouze v případě, kdy:

 •    zdaňované příjmy ze samostatné činnosti nepřesáhly v daném zdaňovacím období 1 000 000 Kč; a
 •    příjmy z nájmu, kapitálového majetku a ostatní příjmy nepřesáhly v daném zdaňovacím období v součtu částku 15 000 Kč. 

Pokud podnikatel na konci zdaňovacího období zjistí, že nesplňuje podmínky pro vyměření paušální daně (např. měl příjmy z nájmu vyšší než 15 000 Kč), nebude možné výhod režimu za dané zdaňovací období využít. V takovém případě poplatník bude mít povinnost podat daňové přiznání a přehledy standardním způsobem. Uhrazené zálohy v průběhu zdaňovacího období se započtou v daňovém přiznání a přehledech pro příslušné instituce. 

Na konci každého zdaňovacího období tak bude každý subjekt povinen zhodnotit, zdali splňuje obecné podmínky pro režim paušální daně a podmínky pro uplatnění paušální daně. Nesplněním podmínek pro uplatnění paušální daně v daném zdaňovacím období není dotčena možnost uplatnění paušální daně ve zdaňovacích obdobích následujících.  

Vyplatí se Vám do režimu paušální daně vstupovat? 

OSVČ, která do režimu paušální daně vstoupí, vyřídí své závazky vůči veřejným institucím pomocí jedné měsíční zálohy, čímž se vyhne komunikaci s třemi různými institucemi. Zároveň se eliminuje počet daňových kontrol, jelikož správce daně nebude mít v tomto ohledu žádný podnět k jejich provedení. 

Je třeba však myslet na to, že využitím nového institutu nebude mít OSVČ možnost uplatnit daňová zvýhodnění, jako je např. sleva na poplatníka, na manžela / manželku, na studenta či na děti. Zároveň nebude možné rozdělovat příjmy a výdaje na / od spolupracující osoby či využít vyloučení dvojího zdanění příjmů plynoucích ze zdrojů vzahraničí. 

Využitím režimu paušální daně bude mít také vliv na výpočet výše starobního důchodu. Část výše starobního důchodu se u OSVČ vypočítává na základě vyměřovacích základů. U podnikatele, který nyní odvádí minimální zálohy na sociální zabezpečení dojde v režimu paušální daně ke zvýšení vyměřovacího základu a následně i k růstu budoucího starobního důchodu. Důvodem je, že v režimu paušální daně je vyměřovací základ na sociální zabezpečení o 15 % vyšší než minimální vyměřovací základ. 

Administrativně bude režim paušální daně mnohem jednodušší oproti režimu běžnému, nicméně bude stále nutné hlídat výši obratu pro povinnou registraci plátce pro potřeby DPH. 

Řada podnikatelů bude momentálně stát před rozhodnutím o využití paušálního režimu. V tomto ohledu je nutné zhodnocení všech aspektů, které s odvody souvisí. V případě, že potřebujete doplňující informace k danému tématu či asistenci při zhodnocení výhodnosti, neváhejte nás kontaktovat.