Kompenzační bonus pro subjekty zasažené vládními restrikcemi

Vážení čtenáři,

v tomto příspěvkujsme Vás informovali o připravovaných změnách u poskytnutí kompenzačního bonusu pro vybrané subjekty. Legislativní proces přijetí zákona ještě není ukončen, ale změny v podmínkách se již neočekávajíUž chybí jen podpis prezidenta a následně bude zákon vyhlášen ve Sbírce zákonů ČRProto je možné již teď žádost o kompenzační bonus podat. Vyplácení bonusu započne až po účinnosti zákona.

Komu je kompenzační bonus určen? 

O kompenzační bonus budete moci požádat pokud jste:

 • OSVČ nebo společník s.r.o.

OSVČ a společníci s.r.o. mohou o kompenzační bonus žádat, jestliže jejich činnost byla zakázána či omezena z důvodu vládních restrikcí souvisejících s nouzovým stavem vyhlášeným dne 5. října 2020 (tj. např. provozování restauračních zařízení, klubů, pořádání vzdělávacích akcí atd.). Podmínkou je, že převažující část příjmů subjektu plyne z oborů, které vláda restrikcemi zakázala či omezila.  

O bonus mohou žádat i podnikatelé, jejichž činnost sice zakázána či omezena nebyla, nicméně spolupracují se subjektem, na který vládní zákaz dopadl a v důsledku toho se podnikatelská činnost dodavatele propadla alespoň o 80 % a zároveň výstup dodavatele (zboží, služby) není možné bez obtíží poskytovat jinému odběrateli. 

Upozorňujeme na následující podmínky: 

 •    OSVČ- ke dni 5. října 2020 jste byl/-a OSVČ; nebo
  - Vaše činnost byla přerušena po 12. březnu 2020. 
 •    společník s.r.o.
  - ke dni 5. října 2020 jste byl/-a daňovým rezidentem ČR (popř. daňovým rezidentem EU nebo EHS a ve zdaňovacím období 2020 budete mít alespoň 90  % příjmů ze zdrojů v ČR);
  - Váš podíl v s.r.o. není představován kmenovým listem. 

Kromě toho musíte zohlednit podmínky vztahující se k samotné s.r.o.:

- společnost měla ke dni 5. března 2020 nejvýše dva společníky (fyzické osoby), popř. více společníků, kteří jsou členové jedné rodiny;
- obrat společnosti za rok 2019 překročil částku 180 000 Kč (v případě společností vzniklých v roce 2020 společnost předpokládá obrat min. 120 000 Kč);
- společnost byla ke dni 5. března 2020 daňovým rezidentem ČR, popř. EU či EHS;
- společnost není v úpadku nebo v likvidaci;
- společnost není nespolehlivým plátcem nebo osobou dle zákona o DPH.

 • Osoby vykonávající práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr

O kompenzační bonus mohou žádat i osoby činné na základě DPP nebo DPČ, pokud u zaměstnavatele, se kterým měly ke dni 5. října 2020 uzavřenu DPP nebo DPČ, vznikla překážka práce v důsledku bezprostředního zákazu nebo omezení jeho činnosti krizovými opatřeními. Podmínkou vyplacení bonusu je, že v rámci rozhodného období od 1. června 2020 do 30. září 2020:

- byly takové osoby z důvodu výkonu práce alespoň 3 kalendářní měsíce účastny nemocenského pojištění jako zaměstnanec; a
- měly od zaměstnavatele, jehož činnost byla omezena vládními restrikcemi, převažující část svých příjmů. 

Jaká je výše bonusu? 

Výše bonusu činí 500 Kč za každý den omezení v období od 5. října do 21. listopadu 2020, pokud nedojde k prodloužení. 

Jak o bonus žádat? 

Bonus bude vyplácen za dvě bonusová období: 

 •    prvním bonusové období (5. října 2020 – 4. listopadu 2020); 
 •    druhé bonusové období (5. listopadu 2020 – 21. listopadu 2020). 

Žádost je možné podávat nejpozději do 2 měsíců po skončení příslušného bonusového období, a to skrze webovou aplikaci.  

Žádost je možné podat pomocí datové schránky, poštou, osobně na podatelně nebo i prostřednictvím emailu (v takovém případě je nutné žádost vytisknout, podepsat a znovu naskenovat nebo jen vyfotit a poslat na finanční úřad jako přílohu emailu). 

V případě jakýchkoliv dotazů či pomoci s vyplněním žádosti se na nás neváhejte obrátit.