03.11.2020

Ošetřovné pro zaměstnance

Vážení čtenáři, 

v tomto příspěvku jsme Vás informovali o připravovaných změnách u ošetřovného pro zaměstnance v období mimořádných opatření. Návrh zákona nabyl své účinnosti, o podporu je již možné žádat. Oproti původnímu znění došlo k některým změnám, níže Vám přinášíme souhrnné informace.  

Kdo má nárok na ošetřovné? 

Nárok na krizové ošetřovné mají zaměstnanci, kteří nemohou vykonávat práci z důvodu péče o:

 •    dítě mladší 10 let (v době uplatnění nároku na ošetřovné musí být dítě mladší 10 let);
 •    nezaopatřené děti účastnící se školní docházky závislé na péči jiné osoby (již od stupně I.) bez omezení věku;
 •    osoby starší 10 let závislé na péči jiné osoby využívající služby denních, týdenních stacionářů a obdobných zařízení;
 •    děti, které se nemohou účastnit výuky z důvodu nařízení karantény v rodině. 

V jaké výši a v jakém období je možné žádat o ošetřovné? 

Ošetřovné bude vypláceno ve výši 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu, minimálně však 400 Kč za den. 

Ošetřovné bude vypláceno zpětně za každý měsíc trvání mimořádného opatření (uzavřené školy či stacionáře, karanténa) za dny péče (viz předchozí část) vykázané na předepsaném tiskopise. Nárok na ošetřovné zaniká skončením pracovního poměru. 

Jaké jsou další podrobnosti ošetřovného?

 •    ošetřovné bude poskytnuto i zaměstnancům činným na základě dohody o pracovní činnosti (včetně výkonu zaměstnání malého rozsahu) a dohody o provedení práce, pokud jsou účastni nemocenského pojištění (v měsíci, ve kterém nejsou účastni nemocenského pojištění, a ve kterém vznikla potřeba péče, mají nárok na ošetřovné, pokud byli účastni nemocenského pojištění alespoň ve třech měsících bezprostředně předcházejících kalendářnímu měsíci, ve kterém vznikla potřeba péče);
 •    dva pečující se mohou o péči střídat podle potřeby i vícekrát, vystřídání však není možné v jednom kalendářním dnu;
 •    ošetřovné se vyplácí za každý kalendářní den ošetřování, tj. i za víkendy a státní svátky;
 •    nárok na ošetřovné nevzniká v období školních prázdnin a volných dnů vyhlášených ředitelem školy;
 •    není možné žádat o ošetřovné na dítě, na které jeden z rodičů pobírá např. peněžitou pomoc v mateřství, rodičovský příspěvek nebo má nárok na výplatu dlouhodobého ošetřovného;
 •    potvrzení školského zařízení se nahrazuje čestným prohlášením zaměstnance;
 •    pro čerpání ošetřovného je nutné vyplnit formulář žádosti a ten odevzdat zaměstnavateli;
 •    dávku ošetřovného vyplácí okresní správa sociálního zabezpečení, a to nejpozději do 1 měsíce následujícího po dni, v němž byly řádně doručeny podklady. 

V případě jakýchkoliv dotazů či pomoci s vyplněním žádosti se na nás neváhejte obrátit.