20.10.2020

Současná podpora a úlevy v podnikatelské a pracovní oblasti

Vážení, 

přinášíme Vám shrnující informace k současným opatřením, jejichž cílem je pomoc podnikatelům a zaměstnavatelům zasažených momentálními opatřeními proti šíření koronaviru. 

 Vláda na svých jednáních rozhodla o: 

 1. daňových úlevách u vybraných daní; 
 2. obnovení daňových úlev na DPH u bezúplatných plnění; 
 3. prodloužení programu Antivirus; 
 4. prodloužení a úpravě programu COVID – Nájemné; 
 5. prodloužení programů na podporu kultury a sportu a novém programu COVID – Bus; 
 6. obnovení programu na podporu OSVČ pečující o děti nebo handicapované osoby;
 7. ošetřovném pro zaměstnance;
 8.  přerušení povinnosti EET;
 9.  kompenzačním bonusu pro podnikatele.

 

1. Daňové úlevy u vybraných daní  

Podnikatelé, jejichž převažující část příjmů (nadpoloviční) v období od 1. června 2020 do 30. září 2020 pocházela z níže vyjmenovaných činností, které byly od 14. října 2020 Usnesením vlády uzavřeny nebo omezeny, mohou využít daňové úlevy na DPH, dani z příjmů a dani silniční: 

 •    provozování restauračních zařízení a barů; 
 •    provozování hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték; 
 •    pořádání koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových představení; 
 •    pořádání svatebních oslav, oslav vstupu do registrovaného partnerství a smutečních hostin; 
 •    provozování cirkusů a varieté; 
 •    pořádání poutí a podobných tradičních akcí; 
 •    pořádání kongresů a jiných vzdělávacích akcí; 
 •    pořádání veletrhů; 
 •    provozování vnitřních sportovišť, posiloven a fitness center, umělých koupališť, wellness zařízení; 
 •    provozování zoologických zahrad; 
 •    provozování muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií. 

Více informací k daňovým úlevám: 

 •    Daň z přidané hodnoty 

Za zdaňovací období září, říjen a listopad 2020 (popř. za třetí čtvrtletí 2020) jsou prominuty úroky z prodlení za pozdní platbu daňové povinnosti. Úhrada daňové povinnosti však musí být provedena nejpozději do 31. prosince 2020 – nejpozději do tohoto data musí být platba připsána na účet správce daně. Upozorňujeme, že tímto nejsou dotčeny zákonné termíny pro podání daňového přiznání, kontrolního a souhrnné hlášení.

 •    Daň z příjmů fyzických a právnických osob 

Prominuta je záloha splatná v období od 15. října 2020 do 15. prosince 2020. Upozorňujeme, že prominutí zálohy nijak neovlivní výši daňové povinnosti. 

 •    Silniční daň 

Prominuty jsou zálohy za celý rok 2020. Daň se vypořádá společně s podáním daňového přiznání za rok 2020, jehož termín je 31. ledna 2021. Upozorňujeme, že prominutí záloh nijak neovlivní výši daňové povinnosti. 

Upozorňujeme, že o využití daňových úlev je nutné informovat finanční správu. Na webu Finanční správy naleznete více informací spolu se samotným formulářem, který lze správci daně naskenovaný a podepsaný zaslat e-mailem. 

2. Obnovení daňových úlev na DPH u bezúplatných plnění 

Obnoveno je prominutí DPH v případě bezúplatného dodání vybraného zboží (např. zdravotnické ochranné pomůcky, testovací soupravy), popř. bezúplatné dodání zboží či poskytnutí služby vybraným subjektům. Daňová úleva je platná pro období od 1. října 2020 do 31. prosince 2020.

3. Prodloužení programu Antivirus A 

Program Antivirus A je prodloužen konce roku 2020. Připomínáme, že program je určen na náhradu mezd pro zaměstnavatele, jejichž zaměstnanci se ocitli v karanténě či izolaci, popř. pokud zaměstnavatel musel v důsledku vládních nařízení zavřít či významně omezit svůj provoz.  

 Program Antivirus dle současných pravidel: 

 •    program A (prodlouženo do konce roku 2020): 

- pokud se zaměstnanec nachází v karanténě či izolaci – zůstává náhrada 80 %; strop na jednoho zaměstnance zůstává na částce 39 000 Kč;
- uzavření či omezení provozu – náhrada zvýšena na 100 %; strop na jednoho zaměstnance zvýšen na částku 50 000 Kč (platnost od 1. října 2020); 

 •    program B (platnost do 31. října 2020); 
 •    program C (platnost do 31. srpna 2020). 

V současné době legislativním procesem prochází návrh systému „kurzarbeit“, který by měl nahradit stávající program Antivirus. Vzhledem k prodloužení programu Antivirus se lze domnívat, že v předpokládané implementaci dojde k prodlevám.  

4. Program COVID – Nájemné  

Ministerstvo průmyslu a obchodu na svých webových stránkách zveřejnilo 2. výzvu k programu COVID – Nájemné. Podnikatelé provozující maloobchodní podnikatelskou činnost a poskytující služby zákazníkům v provozovně, kteří jsou v nájmu a kterým byla činnost omezena nebo znemožněna vládními restrikcemi, budou moci žádat o příspěvek na nájemné. Stát přispěje až 50 % z celkového nájemného za třetí čtvrtletí roku 2020. 

Podmínky podpory jsou srovnatelné s podmínkami z předchozí výzvy, nově však nebude příspěvek vázán na podmínku slevy od pronajímatele. Naproti tomu bude program omezen pouze pro provoz, který byl vládními restrikcemi zakázán či omezen (např. provozování restaurací, kaváren, barů, pořádání vzdělávacích akcí atd.).

Žádosti bude možné podávat od 21. října 2020 od 9:00 do 21. ledna 2021. Forma podání je elektronická prostřednictvím portálu: https://aisportal.mpo.cz/AISPortal/default.

5. Programy COVID - Kultura, COVID – Sport II a COVID - Bus 

Vláda rozhodla o prodloužení programů COVID - Kultura a COVID – Sport II pro podporu umělců a sportovců.  

Autobusovým dopravcům byla přislíbena až miliarda korun na pokrytí ztrát. Kompenzace bude vyplácena na sedačku a den v rámci programu COVID – Bus. 

6. Ošetřovné pro OSVČ

Vláda schválila program Ošetřovné II pro OSVČ, v rámci kterého budou moci osoby samostatně výdělečně činné čerpat dotaci pokud přišly o výdělek z důvodu péče o děti do 10 let nebo osobu, která je na jejich pomoci závislá alespoň ve stupni I.

Podpora bude činit 400 Kč za kalendářní den. Žádosti vyřizuje Ministerstvo průmyslu a obchodu, které by během tohoto týdne mělo na svých webových stránkách zveřejnit více informací.

7. Ošetřovné pro zaměstnance

Vláda schválila návrh zákona o úpravách poskytování ošetřovného pro zaměstnance při současné pandemii. Nárok na ošetřovné budou mít zaměstnanci, kteří nemohou vykonávat práci z důvodu péče o:

 •    dítě mladší 10 let (v době uplatnění nároku na ošetřovné musí být dítě mladší 10 let),
 •    nezaopatřené děti účastnící se školní docházky závislé na péči jiné osoby (již od stupně I.) bez omezení věku,
 •    osoby starší 10 let závislé na péči jiné osoby využívající služby denních, týdenních stacionářů a obdobných zařízení,
 •    děti, které se nemohou účastnit výuky z důvodu nařízení karantény v rodině.

Ošetřovné by mělo být vypláceno ve výši 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu, minimálně však 400 Kč za den. Nárok na ošetřovná vzniká i z dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti za předpokladu, že zaměstnanec byl účasten nemocenského pojištění alespoň ve 3 kalendářních měsících bezprostředně předcházejících kalendářnímu měsíci, v němž vznikla potřeba péče.

Ošetřovné by mělo být vypláceno za dobu platnosti mimořádného opatření při pandemii; žádat bude možné zpětně za uplynulý kalendářní měsíc.

Poslanecká sněmovna by měla návrh schválit v nejbližších dnech. Po schválení ČSSZ na svých webových stránkách zveřejní formulář, který zaměstnanec předá svému zaměstnavateli a ten jej odešle na OSSZ.

8. Přerušení povinnosti EET

Povinnost elektronické evidence tržeb je v současné době přerušena pro všechna odvětví do konce roku 2020. Dne  16.  října 2020 vláda však schválila další odklad až do1. ledna 2023. Tento návrh zákona, který přerušuje povinnost EET a odkládá 3. a 4. vlnu, by měl být projednán Parlamentem České republiky do konce tohoto měsíce. Návrh má v Parlamentu podporu a je tak velmi pravděpodobné, že ke konečnému schválení dojde.

9. Kompenzační bonus pro podnikatele

Vláda schválila novelu zákona o kompenzačním bonusu pro podnikatele, jejichž činnost byla zakázána či omezena z důvodu vládních restrikcí souvisejících s nouzovým stavem vyhlášeným dne 5. října 2020 (tj. např. provozování restauračních zařízení, klubů, pořádání vzdělávacích akcí atd.). Na rozdíl od předchozího stavu tak není současná kompenzace určena pro všechny subjekty, ale primárně cílí na postižené sektory tuzemské ekonomiky. Návrh zákona se momentálně nachází v legislativním procesu, Poslanecká sněmovna by o něm měla jednat dne 21. října 2020, následně je ještě nutný souhlas Senátu a podepsání prezidentem.

O kompenzační bonus budou moci žádat OSVČ, společníci s.r.o. (max. 2 společníci, popř. více společníků, kteří jsou však členy jedné rodiny a osoby vykonávající práci na základě DPP nebo DPČ) za každý kalendářní den bonusového období (tj. období trvání nouzového stavu od 5. října 2020 do 4. listopadu 2020), kteří měli v rozhodném období (od 1. června 2020 do 30. září 2020) převažující část příjmů z oborů, které vláda restrikcemi zakázala či omezila. Kromě těchto osob budou o bonus moci žádat i podnikatelé, jejichž činnost sice zakázána či omezena nebyla, nicméně spolupracují se subjektem, na který vládní zákaz dopadl a v důsledku toho se podnikatelská činnost dodavatele propadla alespoň o 80 % a zároveň výstup dodavatele (zboží, služby) není možné bez obtíží poskytovat jinému odběrateli.

Kromě výše zmíněných podmínek upozorňujeme na další podmínky, které je subjekt kompenzačního bonusu povinen splnit. Jedná se o obdobu podmínek, které byly pro kompenzační bonus stanoveny na jaře letošního roku – např. platnost živnostenského oprávnění OSVČ, daňové rezidenství společníka s.r.o. a daňové rezidenství s.r.o., obrat s.r.o., atd.

Další možnosti: 

V této části shrnujeme individuální možnosti, které mohou podnikatelé v současní době využít (bez omezení pro konkrétní obor činnosti): 

 •    možnost požádat správce daně o posečkání či rozložení daně; 
 •    možnost požádat o zrušení či snížení záloh a dani; 
 •    možnost požádat o prodloužení vybraných lhůt; 
 •    možnost žádat o individuální prominutí úroků z prodlení, penále a pokuty za nepodání kontrolního hlášení. 

Doplňujeme, že do konce roku 2020 je prominut správní poplatek za podání žádosti na FÚ nebo celní úřad (např. prominutí úroků z prodlení, úroků z posečkané částky, pokuty za nepodání kontrolního hlášení). 

V současnosti jsou v platnosti i některé záruční programy ze strany Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. – více informací k aktuálním programům naleznete na tomto odkazu

V případě, že Vám není něco jasné nebo potřebujete doplňující informace se na nás, prosím, neváhejte obrátit.