17.09.2020

Program COVID – ubytování

Vážení, 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR na svých webových stránkách vyhlásilo dotační program „COVID – ubytování“, jehož parametry naleznete níže. Program je vyhlášen za účelem podpory subjektů provozující ubytovací služby v České republice dle živnostenského zákona. 

Kdo může žádat o dotaci? 

Oprávněným žadatel o dotaci je: 

  •    právnická osoba, která byla ke dni 14. března 2020 daňovým rezidentem České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru; 

  •    fyzická osoba, která byla ke dni 14. března 2020 daňovým rezidentem České republiky, popř. daňovým nerezidentem, nicméně předpokládá, že za zdaňovací období roku 2020 splní podmínky pro uplatnění slevy na dani z titulu zaměstnání zdravotně postižených dle § 35 odst. 2 zákona o daních z příjmů. 

Pro možnost čerpat dotaci je nutné splnění několika dalších podmínek: 

  •    žadatel provozuje v České republice ubytovací zařízení, která nejsou ve vlastnictví státu a splňují minimální parametry třídy ubytovacího zařízení dle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby:
    - hotel, motel, botel, kemp, hotel garni, penzion, kemp, chatové osady, turistické ubytovny / hostely nebo nestátní lázeňská zařízení; 

  •    výše zmíněná ubytovací zařízení jsou žadatelem označena příslušnou kategorií a třídou; 

  •    žadatel plní své povinnosti související s poskytnutím individuálních údajů ve statistickém zjišťování. 

Kromě výše zmíněného jsou stanoveny další podmínky, např. žadatel není nespolehlivým plátcem nebo osobou dle zákona o dani z přidané hodnoty, žadatel nesmí mít ke dni podání žádosti závazky vůči finančnímu úřadu, Správě sociálního zabezpečení, Celní správě a zdravotním pojišťovnám. Žadatel zároveň nesmí být v konkurzu, úpadku ani likvidaci. 

Jaká je výše podpory? 

Podpora se vztahuje k období od 14. března 2020 do 24. května 2020. Rozmezí dotace je 100 Kč – 330 Kč na pokoj za každý den, kdy byla ubytovací zařízení uzavřena. Níže naleznete konkrétní výši dotace dle kategorií a tříd ubytovacího zařízení. 

 

Kategorie a třída ubytovacího zařízení

Částka na jeden pokoj / den 

Hotel, NLZ ***** 

330 Kč 

Hotel, motel, botel, NLZ **** 

330 Kč 

Hotel, motel, botel, NLZ *** 

300 Kč 

Hotel, motel, botel, NLZ ** 

200 Kč 

Hotel, motel, botel, NLZ * 

200 Kč 

Hotel Garni 

250 Kč 

Penzion, NLZ 

200 Kč 

Kemp (ubytovací objekty) 

100 Kč 

Chatová osada 

100 Kč 

Turistická ubytovna / hostel 

100 Kč 

  NLZ = nestátní lázeňská zařízení 

Pro ubytovací zařízení: 

  •    v provozu před 1. 6. 2019 - celková výše dotace bude ponížena o poměr odpovídající počtu dnů v období březen – květen 2019 (popř. 2018), ve kterých bylo ubytovací zařízení v provozu, ale nebyli v něm žádní ubytovaní hosté; popř. ubytovací zařízení bylo mimo provoz z důvodu sezónní uzavírky; 

  •    v provozu po 1. 6. 2019 – bude celková výše dotace určena dle průměrné obsazenosti v krajích v období březen – květen 2019 (dle údajů České statistického úřadu, které naleznete v oficiální Výzvě k programu). 

Upozorňujeme, že v případě, kdy byl čerpán kompenzační bonus (OSVČ, společníci s.r.o., DPČ / DPP), tak o související částku bude ponížena dotace z programu COVID – ubytování.  

Jak a v jakých termínech lze žádat o dotaci? 
Příjem žádostí: od 11. září 2020 do 30. října 2020 
Odkaz na žádost: https://zadosti.sfpi.cz/ 

Před podáním žádosti doporučujeme projití stanovených podmínek v oficiální Výzvě od Ministerstva pro místní rozvoj ČR. V případě, že Vám není něco jasné nebo potřebujete pomoci s žádostí, neváhejte se na nás obrátit.