14.07.2020

Program COVID – nájemné

Na začátku června Evropská komise schválila program COVID – nájemné, jehož zpracovatelem je Ministerstvo průmyslu a obchodu. Ministerstvo na svých webových stránkách zveřejnilo jeho konkrétní parametry. Program cílí na podporu podnikatelům, kterým byl mimořádnými opatřeními zakázán prodej zboží či poskytování služeb, což jim snížilo schopnost platit nájemné.

Základní parametry podpory

Program je určen podnikatelům (fyzickým i právnickým osobám) ve službách a maloobchodním prodeji, kterým byl v souvislosti s Covid-19 znemožněn prodej zboží či poskytování služeb.

Stát podpoří podnikatele až do výše 50 % nájemného, popř. do výše 80 % v případě, kdy je pronajímatelem stát. Podpora může být čerpána na nájmy od 1. dubna 2020 do 30. června 2020.

Podmínky pro čerpání podpory

V případě, že jste se dostali do nepříznivé situace, která Vám znemožnila dostát svým závazkům z nájemní smlouvy, je nutné splnění několika následujících podmínek:

 •    žadatel užívá provozovnu na základě nájemní smlouvy (popř. podnájemní nebo pachtovní), která byla uzavřena přede dnem 13.  března 2020;
 •    žadatel není spřízněnou osobou s pronajímatelem;
 •    žadatel nesmí mít nedoplatky vůči vyjmenovaným institucím (např. finanční úřad, Česká správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny atd.);
 •    pronajímatel poskytne alespoň 30% slevu z nájemného (neplatí v případě, kdy pronajímatelem je stát);
 •    nájemce zaplatil alespoň 50 % nájemného před podáním žádosti (v případě, kdy je pronajímatelem stát se jedná o 80 %);
 •    pokud je žadatel plátcem DPH, na částku DPH nelze čerpat podporu;
 •    podporu nelze čerpat na služby spojené s nájemným.

Žádost o podporu

Žádost se podává prostřednictvím informačního systému Ministerstva průmyslu a obchodu (příjem žádostí od 26. června do 30. září 2020).

K jedné provozovně může být vztažena pouze jedna žádost; je možné podat několik žádostí za různé provozovny, maximální výše na jednoho žadatele je však omezena částkou 10 mil. Kč.

Součástí žádosti jsou následující přílohy (vzory jsou k dispozici v informačním systému podávání žádostí):

 •    čestné prohlášení příjemce podpory o tom, že splňuje stanovené podmínky;
 •    čestné prohlášení pronajímatele o tom, že:

-  mezi ním a příjemcem podpory existovala smlouva uzavřená před 13. březnem 2020;
-  poskytl nájemci požadovanou slevu;
-  není spřízněnou osobou s nájemcem;

 •    doklad potvrzující platbu požadované části nájemného ze strany žadatele;
 •    doklad potvrzující platbu nájemného za požadované měsíce (např. leden / únor 2020) z důvodu prokázání ceny obvyklé u nájemného.

Pokud uvažujete o možnosti využít program Covid – nájemné, doporučujeme navštívit webové stránky Ministerstva průmyslu a obchodu, kde jsou k dispozici detailní informace. Na těchto webových stránkách naleznete odpovědi na nejčastější dotazy.  

V případě nejasností či doplňujících dotazů jsme Vám k dispozici.