19.06.2020

Aktuální informace z pracovněprávní oblasti

Vážení,

připravili jsme pro Vás souhrn aktuálních informací souvisejících s opatřeními a programy v pracovněprávní oblasti.

 

1. Program Antivirus

 

Program byl představen s cílem podpořit zaměstnavatele, kteří jsou zasaženi současnou krizovou situací, a to skrze částečnou refundaci mezd. O přesných parametrech podpory jsme Vás informovali v tomto příspěvku.

Na základě nejnovějších usnesení Vlády ČR došlo k opětovnému prodloužení programu (původně byl program prodloužen do 31. května 2020), a to do 31. srpna 2020.

 

Režim C

 

Dne 19. června 2020 prezident podepsal zákon o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, samotná účinnost je spjata s dnem jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Odpuštění plateb pojistného na sociální zabezpečení zaměstnavatelů (24,8 % z vyměřovacích základů) bude možné využít za měsíce červen  –  srpen  2020. Je nutné splnění několika následujících podmínek:

  • zaměstnavatel nezaměstnává v posledním dnu měsíce více než 50 zaměstnanců v pracovním poměru, kteří jsou účastni nemocenského pojištění:

- do tohoto počtu se zahrnují i zaměstnanci např. na mateřské nebo rodičovské dovolené, zaměstnanci čerpající neplacenou dovolenou (tj. zaměstnanci, jimž trvá zaměstnání, ale nepracují), a dále i zaměstnanci, jimž byla dána výpověď;

  • počet zaměstnanců v pracovním poměru k poslednímu dni v daném měsíci se v porovnání se stavem k 31. březnu 2020 nesnížil o více než 10 %;
  • úhrn vyměřovacích základů zaměstnanců v pracovním poměru za daný měsíc se v porovnání s úhrnem vyměřovacích základů zaměstnanců v pracovním poměru v březnu 2020 nesnížil o více než 10 %;
  • zaměstnavatel odvedl pojistné sražené z mezd svých zaměstnanců (6,5 % z vyměřovacích základů) za každý z těchto měsíců ve lhůtě splatnosti (tj. do 20. dne následujícího měsíce) a ve výši uvedené na přehledu za daný měsíc;
  • v měsíci, za který zaměstnavatel uplatňuje prominutí pojistného, nečerpá zároveň prostředky na částečnou úhradu mzdových nákladů z programu Antivirus (režim A nebo B). 

Upozorňujeme, že splnění podmínek je nutné posuzovat pro každý jednotlivý měsíc. O odpuštění pojistného není třeba žádat, nárok na něj uplatní zaměstnavatel na tiskopise „Přehled o výši pojistného".

 

Omezení prominutého pojistného:

 

  • za jednoho zaměstnance nelze odečíst vyšší vyměřovací základ než 52 253 Kč, tj. nelze odečíst více než 1,5násobek průměrné mzdy stanovené pro účely sociálního pojištění pro rok 2020;

  • nelze snížit o vyměřovací základ zaměstnance v pracovním poměru, kterému dal zaměstnavatel výpověď z následujících důvodů:

 

- ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část;

- přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část;

- stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách;

 

  •  odpuštění nemůže využít zaměstnavatel:

- uvedený v § 109 odst. 3 zákoníku práce (např. stát, územní samosprávní celek, atd.)

- poskytovatel zdravotních služeb jehož zdravotní služby jsou alespoň částečně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění (a pokud má nárok na kompenzaci zohledňující náklady a výpadky v poskytování hrazených služeb vzniklé v důsledku epidemie);

- který ke dni 1. června 2020 nebyl daňovým rezidentem ČR nebo jiného členského státu EU nebo EHS a nedosáhl většiny svých příjmů za poslední skončení zdaňovací období daně z příjmů ze zdrojů na území ČR.

 

2. Snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení zaměstnavatele

 

Pokud se zaměstnavatel opozdí s platbou pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti za měsíce květen 2020 až červenec 2020 a platbu provede nejpozději do 20. října 2020, snižuje se penále související s opožděnou platbou o 80 %. Pokud výsledná částka penále nepřesáhne 1 000 Kč, zaměstnavatel není povinen částku hradit.

Podmínkou k uplatnění sníženého penále je skutečnost, že zaměstnavatel za příslušné měsíce odvedl řádně částku pojistného na sociální zabezpečení, které jsou povinni platit jeho zaměstnanci.

Možnost uplatnění sníženého penále platí i pro zaměstnavatele, kteří splní podmínky pro odpuštění pojistného na sociální zabezpečení.

 

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás, prosím, neváhejte obrátit.