15.06.2020

Prominutí sankcí za pozdní podání daňového přiznání k dani z příjmů

Ministryně financí svým rozhodnutím uveřejněným v nejnovějším Finančním zpravodaji prominula pokutu za opožděné podání přiznání k dani z příjmů právnických a fyzických osob a úroku z prodlení na dani za zdaňovací období roku 2019, a to do 18. srpna 2020. Fakticky tak došlo k opětovnému prodloužení termínu pro podání daňových přiznání, která lze podat v této prodloužené lhůtě bez prokazování souvislosti s COVID – 19. 

Upozorňujeme, že v případě, kdy máte zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem nebo pokud Vaše daňové přiznání zpracovává a podává daňový poradce a zároveň je Vaším příslušným správcem daně Specializovaný finanční úřad, plošné prominutí se na Vás nevztahuje. V odůvodněných případech je však možné požádat správce daně o prodloužení termínu dle §  36  odst.  4 daňového řádu.