04.06.2020

Kompenzační bonus pro společníky s.r.o.

Vážení, 

v tomto článku jsme Vás informovali o první novelizaci zákona č. 159/2020 Sb. (zákona o kompenzačním bonusu). Novelou došlo (kromě jiného) k prodloužení období, za které osoby samostatně výdělečně činné mohou žádat o kompenzační bonus, až do 8. června 2020 (tzv. druhé bonusové období). 

Nyní přinášíme informace k druhé novelizaci zákona o kompenzačním bonusu. Po vzoru tzv.  „pětadvacítky“ pro osoby samostatně výdělečně činné mohou nově o kompenzační bonus žádat společníci (fyzické osoby) společnosti s ručením omezeným.  

Základní pravidla pro možnost čerpání kompenzačního bonusu zůstávají stejná, tj. jeho výše je 500 Kč za každý den, za který nemohla být běžná činnost z důvodu krizových opatření nebo ochrany zdraví vykonávána nad míru obvyklou. Na našich webových stránkách jsme o možnostech, podmínkách a způsobu dosažení tzv. pětadvacítky informovali v několika předchozích příspěvcích.   

Pokud jste společníkem společnosti s ručením omezeným a přemýšlíte o možnosti žádat o kompenzační bonus, kromě základních pravidel (viz výše) věnujte pozornost i podmínkám následujícím. 

O kompenzační bonus můžete žádat v případě, že:

 •    jste byl/-a ke dni 12. března 2020 daňovým rezidentem České republiky (popř. pokud nejste daňovým rezidentem, ale jste daňovým rezidentem členského státu EU nebo Evropského hospodářského prostoru a předpokládáte, že za zdaňovací období roku 2020 budete mít alespoň 90 % svých příjmů ze zdrojů na území České republiky);
 •    nejste účasten nemocenského pojištění jako zaměstnanec (s výjimkou zaměstnání ve svém s.r.o.);
 •    nečerpal jste již podporu jako OSVČ; a
 •    Váš podíl ve společnosti s ručením omezeným není představován kmenovým listem. 

Kromě podmínek vztahujících se k osobě společníka (fyzické osoby) je zároveň nutné splnění podmínek vztahujících ke společnosti s ručením omezeným:

 •    společnost měla ke dni 12. března 2020 nejvýše dva společníky (fyzické osoby), popř. více společníků, kteří jsou členové jedné rodiny (v přímém příbuzenském vztahu, sourozenec a manžel nebo partner podle zákona upravujícího registrované partnerství);
 •    obrat společnosti dle zákona o účetnictví za skončené zdaňovací období daně z příjmů právnických osob bezprostředně předcházející bonusovému období překročil 180 000 Kč (v případě s.r.o. vzniklých v průběhu roku 2019 a 2020, je podmínka, že společnost předpokládá dosažení této výše obratu v roce 2020, resp. 2021);
 •    společnost byla ke dni 12. března 2020 daňovým rezidentem České republiky (popř. pokud společnost není daňovým rezidentem ČR, ale je daňovým rezidentem jiného členského státu Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru a taková společnost dosáhla většiny svých příjmů za příslušné období (viz předchozí bod) ze zdrojů na území České republiky;
 •     společnost nebyla v bonusovém období v úpadku nebo likvidaci;
 •     společnost nebyla v bonusovém období nespolehlivým plátcem nebo nespolehlivou osobou podle zákona o DPH. 

Upozorňujeme, že v rámci jednoho dne bonusového období není možné paralelně žádat o kompenzační bonus a podporu v nezaměstnanosti podle zákona upravujícího zaměstnanost. 

Nárok společníka na kompenzační bonus rovněž nevzniká za kalendářní den, za který s.r.o. obdržela podporu poskytovanou zaměstnavatelům v souvislosti s ohrožením zdraví nebo krizovými opatřeními (např. tzv. kurzarbeit) na tohoto společníka.  

Žádost o kompenzační bonus 

O kompenzační bonus je možné žádat vyplněním formuláře dostupného na stránkách finanční správy a jeho odeslání na příslušný finanční úřad, které je možné učinit písemně nebo elektronicky. Na tomto odkazu naleznete webovou aplikaci žádosti o poskytnutí kompenzačního bonusu, popř. interaktivní formulář PDF spolu s pokyny k jeho vyplnění.  

Upozorňujeme, že žádost podává každý ze společníků sám za sebe jako fyzická osoba, nikoli jako s.r.o. Místní příslušnost se tak řídí příslušností žadatele, tj. dle místa trvalého bydliště fyzické osoby. Pokud jste společníkem ve více s.r.o., žádost je možné podat pouze jednou.  

Připomínáme, že:

 •    žádost o kompenzační bonus za první bonusové období (trvající od 12. 3. do 30. 4. 2020) lze podat nejpozději do 29. 6. 2020;
 •    žádost o kompenzační bonus za druhé bonusové období (trvající od 1. 5. do 8. 6. 2020) lze podat nejpozději do 7. 8. 2020.  

V případě, že Vám není něco jasné nebo potřebujete pomoci s žádostí, neváhejte se na nás obrátit.