15.04.2020

Jak žádat o kompenzační bonus 25 000 Kč?

Vážení, 

přinášíme Vám aktuální informace k finanční podpoře pro osoby samostatně výdělečně činné (dále jen „OSVČ“), a to konkrétně ke způsobu podávání žádostí o kompenzační bonus 25 tisíc Kč. 

Dne 14. 4. 2020 vyšel ve Sbírce zákonů zákon upravující kompenzační bonus pro OSVČ a zároveň finanční správa na svých stránkách zveřejnila žádost, na jejímž základě lze o bonus žádat. 

Zde je odkaz na webovou aplikaci žádosti o poskytnutí kompenzačního bonusu: 

Žádost obsahuje 4 části: 

  •    V první části se zadává období, za které OSVČ žádá výplatu bonusu (maximální délka období je 50 dnů – od 12. 3. 2020 do 30. 4. 2020).
  •    Ve druhé části se vyplňují základní identifikační údaje o OSVČ a bankovní účet, na který bude bonus zaslán.
  •    Třetí část tvoří údaje k podání. Zde žadatel vybere svůj místně příslušný finanční úřad a územní pracoviště. Dále je zde možnost vyplnit informaci o tom, že žádost podává zástupce (fyzická nebo právnická osoba), v tomto případě se vyplní identifikační údaje této osoby.
  •    Poslední částí je čestné prohlášení osvědčující splnění podmínek pro vznik nároku na kompenzační bonus. Upozorňujeme, že čestné prohlášení musí provést přímo žadatel a ne zástupce. 

Možnosti odeslání žádosti 

První a nejjednodušší možnost podání je odeslání e-mailu na zveřejněnou e-mailovou adresu finančního úřadu. Žádost je třeba vytisknout, vlastnoručně podepsat, naskenovat (nebo i vyfotit; důležité je, aby byl podpis i text čitelný) a podepsanou žádost poslat jako přílohu e-mailu. E-mailová adresa se zobrazí sama v žádosti na základě vyplnění místně příslušného finančního úřadu. Do předmětu e-mailu se uvede „Žádost o kompenzační bonus pro OSVČ“. E-mailové adresy jsou rovněž dostupné na následujícím odkaze:  

Dále je zde možnost podání v listinné podobě. Vytištěná a podepsaná žádost se odešle poštou nebo osobně odevzdá na podatelně příslušného územního pracoviště finančního úřadu v úředních hodinách (případně lze použít sběrné boxy). 

Poslední možností je podání vlastní datovou schránkou nebo datovou schránkou jiného subjektu (např. zplnomocněného daňového poradce). 

Žádost o kompenzační bonus lze podat nejpozději do 60 dnů po skončení bonusového období (tj. do 29. 6. 2020). Po této lhůtě nárok na bonus zaniká. 

Pokud by Vám bylo něco nejasného, neváhejte nás prosím kontaktovat.