15.04.2020

Odklad splátek úvěrů a hypoték v souvislosti s pandemií COVID-19

Vážení čtenáři, 

v tomto příspěvku se věnujeme plánované možnosti odkladu splácení úvěrů a hypoték. Odložení plateb je jedním z dalších vládních opatření, které má za cíl pomoci podnikatelským subjektům a domácnostem, u kterých došlo k výpadku příjmů z důvodu současného stavu.  

Upozorňujeme, že příspěvek se týká vládního návrhu Zákona o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19. Ten byl dne 7. dubna 2020 schválen Poslaneckou sněmovnou, přičemž ještě neprošel celým legislativním procesem. Musí ho ještě schválit Senát a podepsat prezident. Zákon bude platný a účinný až dnem vyhlášení ve Sbírce listin. Projednání v Senátu je naplánováno na 16. dubna. O případných změnách oproti verzi schválené Poslaneckou sněmovnou Vás budeme informovat. Stav schvalování můžete sledovat na odkazu: https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=813.

Níže shrnujeme v bodech všechny podstatné informace: 

Zákon platí na následující úvěry: 

 •    sjednané a čerpané před 26. březnem 2020 a
 •    sjednané před 26. březnem 2020 (platí pouze pro hypoteční úvěry a úvěry poskytnuté stavební spořitelnou; v tomto případě není stanovena podmínka čerpání úvěru před datem 26. března 2020).

Zákon neplatí na následující: 

 •    úvěry, u kterých byl úvěrovaný k 26. březnu 2020 v prodlení delším než 30 dnů s plněním peněžitého dluhu;
 •    úvěry poskytnuté penzijní společnosti;
 •    úvěry určené k obchodu s investičním nástrojem;
 •    operativní leasing;
 •    úvěrový rámec, který lze po částečném nebo úplném splacení opakovaně čerpat,
 •    odloženou platbu, pokud toto odložení není zpoplatněno a délka odložení není v rozporu s běžnou obchodní praxí;
 •    průběžné poskytování služby nebo dodávání zboží stejného druhu, za které úvěrovaný může platit v průběhu jejich poskytování formou splátek;
 •    úvěr, při jehož poskytnutí je úvěrujícímu přenechána movitá věc a úvěrujícímu nevzniká právo na vrácení peněz;
 •    finanční záruku. 

Dlužník si může vybrat ze dvou možností přerušení splácení, a to buď do:

 •    31. října 2020 (ochranná doba), nebo do
 •    31. července 2020 (tzv. zkrácená ochranná doba). 

Žádost o odklad splácení:

 •    Je nutné požádat úvěrující banku (případně jiný úvěrující subjekt), a to písemně nebo jiným způsobem, který určí banka – řada bank na svých webových stránkách již uveřejnila formuláře žádostí, tj. doporučujeme sledovat informace zveřejněné přímo Vaší bankou, u které máte úvěr sjednán.
 •    Ochranná doba následně trvá od prvního dne prvního kalendářního měsíce následující po dni, ve kterém banka obdržela žádost. 

Další důležité informace:

 •    odložení splátek je bez poplatků;
 •    odložením splátek nedojde k záznamu v registru dlužníků;
 •    z důvodu odkladu plateb se prodlouží doba trvání zajištění úvěru;
 •    řada bankovních institucí uveřejnila na svých webových stránkách možnost odkladu splátek ještě před vládním návrhem z vlastní iniciativy – v případě, že jste již požádali o odklad splátek, přijetím zákona se celková lhůta odkladu splátek neprodlužuje; zároveň bude na Vašem rozhodnutí, zdali budete pokračovat na základě původní žádosti nebo na základě žádosti nové, a to dle zákonného opatření; 
 •    po dobu odkladu (viz ochranná doba) má banka právo na úrok, který v případě:

- spotřebitele odpovídá repo sazbě zvýšené o 8 procentních bodů (ke dni 15. 4. 2020 to představuje úrok o maximální výši devět procent) – platí pouze v případě, kdy nebyl sjednán úrok nižší;
- podnikatele odpovídá úroku, který byl sjednán. 

Vzhledem k tomu, že zákon ukládá právo na dohodu mezi úvěrujícím a úvěrovaným (např. výše a splatnost úroku v tzv. ochranné době), doporučujeme sledovat webové stránky Vaší banky, u které máte úvěr sjednán, a to s ohledem na získání všech relevantních informací, které mohou být určující pro rozhodnutí o požádání odkladu splátek.