15.04.2020

Jak bude fungovat odklad placení nájemného u podnikatelů?

Vážení čtenáři, 

v tomto příspěvku shrnujeme aktuální situaci ohledně plateb nájemného v době pandemie. Níže zmíněným vládním návrhem bude prakticky umožněno odložit platby nájemného pro podnikatelské subjekty postižené současnou situací, kdy část z nich musela z důvodu vyhlášení nouzového stavu uzavřít své provozovny. Vláda navrhla zavedení tohoto opatření s cílem alespoň částečně zlepšit současnou nepříznivou finanční situaci podnikatelů, kteří provozují svoji činnost v pronajatých prostorech.  

Je však třeba poznamenat, že zákon explicitně nezavádí posun splatnosti nájemného, nýbrž zmírňuje ve vymezených případech následky jeho neplacení (viz dále). Změna ale bude mít reálný dopad na termíny placení nájemného, což do značné míry ovlivní finanční toky u nájemců i pronajímatelů. Zároveň dodáváme a zdůrazňujeme, že se nejedná o prominutí plateb nájemného. 

Je zřejmé, že odklad plateb nájemného může pomoci části podnikatelů vyřešit současné problémy s nedostatkem hotovosti, na druhou stranu ovšem negativně ovlivní stranu pronajímatelů. Za zmínku mimo jiné stojí povinnost odvádět DPH i z nezaplacených nájmů.  

Vládní návrh Zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 pro nájemce prostor sloužících podnikání byl schválen Poslaneckou sněmovnou dne 8. dubna 2020. Upozorňujeme, že zákon ještě neprošel celým legislativním procesem, musí ho ještě schválit Senát a podepsat prezident. Zákon bude platný a účinný až dnem vyhlášení ve Sbírce listin. Projednání v Senátu je naplánováno na 16. dubna. O případných změnách oproti verzi schválené Poslaneckou sněmovnou Vás budeme informovat. Stav schvalování můžete sledovat na odkazu: https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=816.

A jak bude „odklad“ placení nájemného reálně vypadat? 

Dle nových pravidel pronajímatel nebude moci v ochranné lhůtě do 31. prosince 2020 (původně se navrhovalo datum 31. března 2022) jednostranně ukončit nájem pouze z důvodu, že je nájemce v prodlení s placením nájemného, pokud prodlení nastalo

  •    v rozhodné době (od 12. března 2020 do 30. června 2020), a
  •    v důsledku omezení plynoucího z mimořádného opatření při epidemii, které mu znemožňovalo nebo podstatně ztěžovalo provozování podnikatelské činnosti. 

Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že se nejedná o plošný posun plateb nájemného pro všechny podnikatele. Výše uvedená ochrana před jednostranným ukončením nájmu při neplacení nájemného se bude týkat výhradně podnikatelů (nájemců), kteří jsou postiženi nouzovým stavem a došlo u nich ke znemožnění nebo podstatnému ztížení provozování podnikatelské činnosti. Typickým případem je například uzavřená restaurace nebo obchod s oblečením. Vzhledem k široké škále typů podnikání se dají očekávat problémy při výkladu pojmu znemožnění nebo podstatné ztížení podnikatelské činnosti. Nájemce musí pronajímateli předložit listiny osvědčující splnění této podmínky, tj. že jeho podnikání bylo znemožněno nebo podstatně ztíženo kvůli zavedeným mimořádným opatřením. K doložení listin je stanovena lhůta 15 dnů ode dne, kdy nastalo první prodlení s placením nájemného.  

Nájemce je povinen uhradit nájemné, které se stalo splatným v rozhodné době (tj. od 12. března 2020 do 30. června 2020) nejpozději do konce roku 2020. Pokud se tak nestane, má pronajímatel právo vypovědět nájem s výpovědní dobou 5 dní. 

Pro úplnost dodáváme, že výše uvedená pravidla se vztahují i na podnájem a pacht (pokud je součástí pachtu prostor nebo místnost sloužící k podnikání). 

Za závěr uvádíme, že odklad plateb se netýká plateb záloh na spotřebu energií a obdobných služeb. Pronajímatel také může po nájemci požadovat za dobu neplacení nájemného úroky z prodlení. 

Jsme si vědomi důležitostí přijímaných změn, a proto situaci průběžně sledujeme a jsme připraveni Vám v případě zájmu poskytnout bližší informace.