07.04.2020

Informace pro zaměstnavatele a zaměstnance

Vážení,

v tomto příspěvku jsme pro Vás připravili souhrn informací relevantních pro zaměstnavatele a zaměstnance. Vzhledem k tomu, že současná situace je velmi chaotická a každým dnem je zveřejňováno velké množství informací, doufáme, že Vám tímto krokem usnadníme orientaci v celé problematice.

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás, prosím, neváhejte obrátit.

1. Platba pojistného na zdravotní pojištění za zaměstnance

Zaměstnavatelé mají povinnost podat přehledy o platbě pojistného na zdravotní pojištění ve standardních termínech, tj. do 20. dne následujícího po měsíci, za který je přehled vykazován. Ve stejném termínu je zaměstnavatel povinen uhradit rovněž i pojistné.

V souvislosti s legislativní změnou zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na zdravotním pojištění (Sněmovní tisk 785) však v případě, kdy bude zaměstnavatel v prodlení s platbou pojistného za období od března do konce srpna 2020, nebude penále do 21. září 2020 vyměřeno. Přehledy je zaměstnavatel povinen podávat ve standardních termínech.

Upozorňujeme, že zmíněná změna se týká pouze plateb pojistného na zdravotním pojištění, v ostatních případech povinných plateb zaměstnavatele ke změnám nedošlo.

2. Podmínky pro čerpání ošetřovného u zaměstnanců

Dne 11. března 2020 vstoupilo v platnost nařízení vlády o uzavření škol a dalších dětských zařízení v důsledku mimořádných opatření přijatých v souvislosti s COVID-19.

Níže naleznete přehled změn souvisejících s poskytováním ošetřovného, které jsou platné pouze po dobu platnosti mimořádných opatření:

 •    nárok na ošetřovné mají:
     - rodiče dětí mladších 13 let (posledním dnem, kdy může vzniknout nárok, je předcházející den před 13. narozeninám);
     - rodiče hendikepovaného dítěte (alespoň I. stupeň závislosti) bez věkového omezení;
     - o ošetřovné mohou žádat i lidé, kteří z důvodu uzavření sociálních služeb (denní stacionáře apod.) pečují o hendikepovanou osobu bez věkového omezení (alespoň I. stupeň závislosti), která s nimi žije ve společné domácnosti,
 •    dva pečující se nyní mohou o péči střídat podle potřeby vícekrát a bez omezení,
 •    ošetřovné se zaměstnancům poskytuje po celou dobu platnosti mimořádného opatření o uzavření škol a některých sociálních služeb;
 •    za nařízení příslušného orgánu o uzavření zařízení určeného pro děti předškolního věku se též považuje rozhodnutí zřizovatele, pokud bylo učiněno v přímé souvislosti s mimořádným opatřením při epidemii.

Níže upozorňujeme na informace, které vyplývají z § 39 zákona č. 187/2006 o nemocenském pojištění, a které považujeme za důležité mít na paměti (nejedná se však o kompletní výčet):

 •    nárok na ošetřovné nemají zaměstnanci činní na základě dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce nebo domáčtí zaměstnanci;
 •    nárok na ošetřovné nevzniká po dobu, po kterou zaměstnanec vykonává práci;
 •    ošetřovné se vyplácí za každý kalendářní den ošetřování, tj. i za víkendy;
 •    není možné žádat o ošetřovné na dítě, na které jeden z rodičů pobírá např. mateřskou, rodičovský příspěvek nebo má nárok na výplatu dlouhodobého ošetřovného;

Dávka ošetřovného nepodléhá odvodům a daním.

Výpočet ošetřovného

Výše ošetřovného (za kalendářní den) činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu, tj. průměrného denního příjmu (zpravidla 12 kalendářních měsíců před měsíce, ve kterém vznikla potřeba péče) upraveného pomocí tří redukčních hranic.

Na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí naleznete kalkulačku pro výpočet ošetřovného.

Žádost o ošetřovné při péči o dítě

Žádost vystaví školské / dětské zařízení, nebo zařízení určené pro péči o závislé osoby.

Kroky, které je potřebné učinit:

 •    Zaměstnanec doplní své údaje k čerpání dávky a formulář předá zaměstnavateli (vzor vyplněné žádosti o ošetřovné naleznete zde).
  Je třeba uvést od kterého data je ošetřovné čerpáno, tj. den individuálního vzniku potřeby péče, jímž začne běžet podpůrčí doba; pokud rodič tento den nevyznačí, bude za počátek podpůrčí doby považován den uvedený na tiskopisu jako den uzavření školského / dětského zařízení.

 •    O dávku se žádá vždy po skončení daného měsíce.
  Zaměstnanec na konci každého měsíce zašle zaměstnavateli vyplněný formulář Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení, kde vyznačí dny, ve kterých o dítě pečoval, formulář je ke stažení zde. Zaměstnavateli stačí zaslat emailem (scan, fotografie).

 •    Mzdový/á účetní doplní Přílohu k žádosti o dávku, poté zaměstnavatel odešle zaručeným způsobem elektronicky na OSSZ – buď s elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky scany dokumentů.

Závěrem k tomuto tématu doporučujeme sledovat webové stránky MPSV, kde jsou uveřejněny nejčastější dotazy k možnosti čerpání ošetřovného v období mimořádných opatření.

3. Program „Antivirus"

Dne 1. dubna 2020 byl schválen program „Antivirus", jehož cílem je finanční podpora zaměstnavatelů, a to skrze částečnou refundaci mezd. Níže shrnujeme informace, pro jejich detailnější popis však odkazujeme na manuál, který je zveřejněn na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Na jaké zaměstnance se příspěvek vztahuje?

Příspěvek je určen ke krytí mezd zaměstnanců včetně odvodů (tj. superhrubé mzdy):

 •    nacházejících se v pracovním poměru, tzn. jsou účastni nemocenského a důchodového pojištění podle českých právních předpisů (vyloučena je tak např. úhrada nákladů vzniklých na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti);
 •    kteří jsou se ke dni podání vyúčtování ze strany zaměstnavatele stále jeho zaměstnanci (tj. nenachází se ve výpovědní lhůtě);
 •    jejichž mzdové prostředky nejsou kryty veřejnými rozpočty (tímto je tak vyloučeno např. poskytnutí příspěvku na náhradu platu).

Na jaké situace je program cílen?

Mzdové náklady, které budou zaměstnavateli refundovány, vznikají za dobu, kdy není pro zaměstnavatele vykonávána práce. V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen „zákoník práce") má po tuto dobu a z konkrétních důvodů zaměstnanec nárok na náhradu mzdy. V souvislosti se současnou situací byly stanoveny 2 základní režimy programu Antivirus:

REŽIM A (nucené omezení provozu a karanténa)

SITUACE

ZÁKONÍK PRÁCE

VÝŠE REFUNDACE

 

 

nařízení karantény

 

 

§ 192 – zaměstnanci náleží v době prvních 14 dnů náhrada mzdy ve výši 60 % průměrného výdělku; kalkulačku pro výpočet

naleznete zde

 

 

 

 

 

80 % náhrady mzdy (včetně odvodů); max. výše na jednoho zaměstnance je 39 000 Kč

 

zaměstnavateli je na základě usnesení nařízeno uzavření či omezení provozu

 

 

§ 208 – zaměstnanci náleží 100 % průměrného výdělku; způsob výpočtu průměrného výdělku

naleznete v "Příručce pro personální agendu a odměňování" zde.

 

REŽIM B (související hospodářské potíže)

SITUACE

ZÁKONÍK PRÁCE

VÝŠE REFUNDACE

 

absence významné nebo klíčové části zaměstnanců (30 % a více) v zaměstnání (zaměstnavatel nemůže přidělovat práci)

§ 208 – zaměstnanci náleží 100 % průměrného výdělku; způsob výpočtu průměrného výdělku

naleznete v "Příručce pro personální agendu a odměňování" zde.

 

 

 

 

 

 

 

60 % náhrady mzdy (včetně odvodů); max. výše na jednoho zaměstnance je 29 000 Kč

   omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných k činnosti

§ 207 písm. a) – zaměstnanci náleží 80 % průměrného výdělku (způsob výpočtu na odkazu výše)

snížení odbytu produkce

§ 209 – zaměstnanci náleží 60 % průměrného výdělku (je však třeba dohoda s odborovou organizací nebo vnitřní předpis zaměstnavatele)

 

Termíny žádosti:

 •    za měsíc březen 2020 je již možné žádat od 6. dubna 2020;
 •    za měsíc duben 2020 bude možné žádat v květnu 2020.

Administrativní kroky (žádosti vyřizují příslušné úřady práce):

1. podání žádosti (na této webové stránce naleznete online formulář žádosti spolu se všemi podstatnými informacemi s tím souvisejícími – doporučujeme věnovat tomuto značnou pozornost);

2. podepsání dohody s příslušným ÚP ČR (dohoda se automaticky generuje po vyplnění žádosti; dohoda se má za uzavřenou, pokud bude podepsána ÚP ČR a zaslána zpět žadateli);
3. vyúčtování náhrad mezd (zaměstnavatel je povinen provést úhradu mezd a příslušné odvody; následně na této webové stránce ve formuláři vyplní údaje k vyúčtování u zaměstnanců, na které požaduje příspěvek – na každý režim programu zaměstnavatel vyplňuje samostatný formulář);
4. poskytnutí příspěvku (v případě, kdy ÚP ČR a ČSSZ nemají pochybnosti o tvrzených údajích, bude příspěvek vyplacen na účet zaměstnavatele uvedený v žádosti).

Zaměstnavatel je povinen v jednotlivých fázích administrace doložit požadované doklady, tabulka s doklady je součástí manuálu pro zaměstnavatele.

Upozorňujeme, že administrace spojená s podáním žádosti a veškeré úkony spojené s programem budou prováděny pouze dálkovým způsobem (webová aplikace, datová schránka, e-mail s ověřeným elektronickým podpisem) – jiný způsob není umožněn.

Závěrem věnujte pozornost těmto informacím:

 •    zaměstnavatel musí striktně dodržovat zákoník práce;
 •    zaměstnavatel je plně zodpovědný za správnost stanovení příslušné překážky v práci;
 •    v průběhu realizace programu a po jeho skončení bude kladen důraz na kontrolní činnost – úmyslné zneužití příspěvku může být klasifikováno jako trestný čin (zaměstnavatel je povinen při následné kontrole doložit požadované doklady, tabulka s doklady je součástí manuálu pro zaměstnavatele).