07.04.2020

Nové podmínky pro vyplácení kompenzačního bonusu a ošetřovného pro OSVČ

1. Kompenzace příjmů - update

V minulém příspěvku jsme Vás informovali o připravovaném vládním záměru vyplatit osobám samostatně výdělečně činným jednorázovou kompenzaci v nominální výši 25 000 Kč, jehož cílem je alespoň částečné zmírnění negativních ekonomických dopadů u podnikatelů postižených vyhlášením nouzového stavu.

Kritéria pro vyplacení tohoto kompenzačního bonusu byla v původním návrhu zákona nastavena tak, že řada podnikatelů, kteří byli prokazatelně významně zasaženi aktuální krizí, na příspěvek nedosáhla. Na základě tlaku ze strany laické i odborné veřejnosti připravilo Ministerstvo financí ve spolupráci s Komorou daňových poradců nový text návrhu zákona, ve kterém byly použity významně mírnější podmínky pro vyplacení kompenzace. Důležitou změnou je vypuštění podmínky poklesu příjmů o 10 % v prvním čtvrtletí 2020 oproti roku 2019. Dále již není vyžadována minimální hodnota příjmů za rok 2019.

Platí, že na kompenzaci bude mít nárok OSVČ, která vykonává činnost:

  •    hlavní, nebo
  •    vedlejší, pokud současně nevykonává zaměstnání.

Oproti původnímu návrhu došlo k rozšíření možnosti uplatnění bonusu i na podnikající studenty. Na příspěvek nově dosáhnou i OSVČ, jejichž podnikání má sezónní charakter (za předpokladu, že přerušili samostatnou výdělečnou činnost kdykoliv po 31. srpnu 2019).

Pro přiznání kompenzace prohlásí OSVČ v čestném prohlášení (bude součástí žádosti o kompenzaci), že nemohla svoji samostatnou výdělečnou činnost zcela nebo z části vykonávat nad míru obvyklou v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření, a to zejména z důvodu:

  •    nutnosti uzavřít provozovnu či omezit její provoz,
  •    karantény OSVČ nebo jejího zaměstnance,
  •    péče o dítě OSVČ nebo překážky v práci spočívající v péči o dítě u jejího zaměstnance,
  •    omezení poptávky po výrobcích, službách nebo jiných výstupech samostatné výdělečné činnosti nebo
  •    omezení či ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon samostatné výdělečné činnosti.

Je zřejmé, že splnění takto nastavených kritérií může být značně subjektivní. Bude tedy vhodné, aby každý potenciální žadatel sám zhodnotil svoji aktuální ekonomickou situaci a rozhodl se, zda bude o kompenzační bonus žádat. V krajním případě může finanční úřad i zpětně prověřovat správnost tvrzení uvedených v čestném prohlášení.

Doplňujeme, že Ministerstvo financí očekává, že finanční úřady vyplatí podnikatelům finanční prostředky do konce dubna.

Upozorňujeme, že se výše zmíněný návrh zatím nebyl schválen Parlamentem, kde ještě může být pozměněn. O dalším vývoji Vás budeme včas informovat.

Více informací včetně paragrafového znění návrhu zákona naleznete na webu Ministerstva financí:

https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/mf-spousti-primou-podporu-pro-zasazene-o-38055

2. Ošetřovné pro OSVČ – update

Po spuštění možnosti žádat o ošetřovné pro OSVČ jsme zaznamenali značné množství souvisejících dotazů. Doporučujeme navštívit následující odkaz, kde jsou k dispozici vypracované odpovědi od Ministerstva průmyslu a obchodu na nejčastější otázky:

https://www.businessinfo.cz/clanky/odpovedi-na-nejcastejsi-dotazy-podnikatelu-ohledne-aktualnich-opatreni-proti-sireni-koronaviru/#kd-osetrovne-osvc

Za zmínku stojí například situace u spolupracujících osob. Obecně platí, že pokud je spolupracující osoba na hlavní činnost, tak má nárok na ošetřovné.

Dále doplňujeme, že dle vyjádření ministerstva může OSVČ v době ošetřovného vykonávat dále svoji ekonomickou aktivitu (např. fakturace, provoz e-shopu a další formy práce z domova).