01.04.2020

Programy a finanční podpora pro OSVČ

Vážení,

přinášíme Vám aktuální informace k programům a finanční podpoře pro osoby samostatně výdělečně činné (dále jen "OSVČ"), a to konkrétně ke kompenzačnímu bonusu a dotaci na ošetřovné. Informace k záručnímu programu Českomoravské záruční a rozvojové banky, tzv. COVID II, pro Vás připravujeme a v nejbližších dnech i přesné informace k tomuto tématu zveřejníme na našich webových stránkách.

Upozorňujeme, že níže poskytnuté informace vycházejí z dostupných informací platných ke dni 1.  4.  2020. Situace je momentálně velmi chaotická a přísun nových informací a doplňujících praktických pokynů je velmi pravděpodobný. Před podniknutím konkrétních kroků Vám doporučujeme předmětnou konzultaci; neváhejte se na nás, prosím, obrátit.

1. Kompenzace příjmů

Vláda České republiky dne 31. 3. 2020 schválila paragrafové znění návrhu zákona o kompenzačním bonusu pro živnostníky zasažené koronavirem. Tento návrh zákona nyní poputuje do Poslanecké sněmovny a Senátu. Následně ho ještě musí podepsat prezident. Upozorňujeme na možnost, že se níže vyjmenované podmínky udělení kompenzačního bonusu v Parlamentu v průběhu schvalování změní.

Na kompenzační bonus má nárok osoba samostatně výdělečně činná, která v období, za které kompenzační bonus žádá, vykonává činnost:

 •    hlavní, nebo
 •    vedlejší, pokud se jedná o vedlejší činnost z důvodu pobírání důchodu, rodičovského příspěvku, peněžité pomoci v mateřství, případně je OSVČ na nemocenské či pobírá ošetřovné na postiženou osobu blízkou.

Na kompenzační bonus tedy nedosáhnou ty OSVČ, které jsou zároveň zaměstnané v zaměstnání, kde dosahují příjmu, který zakládá účast na nemocenském pojištění. Naopak má-li OSVČ vedle svého podnikání pouze příjmy z dohody o provedení práce do 10 tis. Kč měsíčně, či příjmy z drobného zaměstnání do 3 tis. Kč měsíčně, pak může mít na kompenzační bonus nárok.

Kompenzační bonus činí 25 tis. Kč za kompenzační období, tedy od 12. 3. do 30. 4. 2020, a to za předpokladu, že:

 •    OSVČ nemá v bonusovém období pozastavenou samostatnou výdělečnou činnost,
 •    OSVČ nemohl tuto činnost zcela nebo z významné části vykonávat z důvodu krizových opatření a příjmy OSVČ za první tři měsíce roku 2020 jsou alespoň o 10% nižší, než příjmy za první tři měsíce roku 2019 (v případě, že v té době OSVČ nevykonávala samostatnou výdělečnou činnost, použijí se pro porovnání první tři měsíce po zahájení činnosti), a
 •    příjmy OSVČ dosáhly v r. 2019 alespoň 180 tis. Kč, resp. v případě, že tato podmínka není splněna a subjekt nevykonával činnost po celý rok 2019, příjmy v průměru alespoň 15 tis. Kč měsíčně za všechny měsíce, v nichž samostatnou výdělečnou činnost vykonával.

Pro posouzení hranice splnění výše řečených podmínek se posuzují příjmy bez DPH.

Upozorňujeme čtenáře, že zákon ve všech ohledech mluví o příjmech, tedy částkách, které v předmětných obdobích (leden-březen 2020, leden-březen 2019) obdržela osoba samostatně výdělečně činná v hotovosti či na bankovní účet. Zejména u OSVČ, které fakturují a příjmy dosahují se zpožděním, je zásadní správné stanovení příjmů při posuzování jednotlivých kritérií. Pro tyto OSVČ se může jednat o limitující faktor.

Vzhledem k výše uvedenému proto opět upozorňujeme na možnosti Sněmovny či Senátu upravit znění tohoto zákona, tedy i podmínky na získání kompenzačního bonusu. O finálním znění zákona a způsobu žádání Vás budeme po jeho schválení informovat. Není taktéž momentálně zcela zřejmé, v jaké lhůtě bude kompenzační bonus vyplacen.

Ke kompenzačnímu bonusu doplňujeme, že možno žádat paralelně taktéž o „ošetřovné pro OSVČ", viz příspěvek níže.

2. Dotace ve formě ošetřovného

Podpora je určena pro OSVČ, která je zasažena negativními dopady nouzového stavu, tj. v důsledku uzavření školy nebo jiných dětských zařízení utrpěla finanční újmu. OSVČ budou moct zažádat o podporu z následujících důvodů:

 •    pečují o dítě/děti mladší 13 let, které navštěvují školy i jiná dětská zařízení nyní uzavřená kvůli koronaviru. Platí, že dítě/děti musí být v den podání žádosti o dotaci mladší 13 let;
 •    pečují o nezaopatřené dítě/děti do 26 let věku, které je závislé na pomoci jiné osoby, alespoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách;
 •    pečují o osobu/osoby, která/é z důvodu dlouhodobého nepříznivého zdravotního stavu závislá/é na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách.

Upozorňujeme, že dotační program je určen pro osoby samostatně výdělečně činné, které na základě mimořádného opatření vlády ČR proti šíření infekce COVID-19 nemohou vykonávat svoji podnikatelskou činnost. Součástí žádosti o dotace je čestné prohlášení (viz níže), ve kterém je subjekt povinen uvést pravdivé údaje. V případě uvedení Ministerstva v omyl může mít takové jednání právní důsledky.

Podmínky pro čerpání dotace (prokazuje se čestným prohlášením, které je součástí online formuláře):

 •    OSVČ vykonává činnost jako hlavní, tj. OSVČ zároveň:

- nevykonávala zaměstnání - na dotaci nedosáhnou ty OSVČ, které jsou zároveň zaměstnané v zaměstnání, kde dosahují příjmu, který zakládá účast na nemocenském pojištění. Naopak má-li OSVČ vedle svého podnikání pouze příjmy z dohody o provedení práce do 10 tis. Kč měsíčně, či příjmy z drobného zaměstnání do 3 tis. Kč měsíčně, pak může mít na kompenzační bonus nárok.
- neměla nárok na výplatu invalidního nebo starobního důchodu;
- neměla nárok na rodičovský příspěvek nebo peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenské z důvodu těhotenství a porodu, pokud tyto dávky náleží z nemocenského pojištění;
- nepečovala o osobu mladší 10 let (osoba blízká nebo osoba žijící ve společné domácnosti s OSVČ), která je závislá na péči jiné osoby ve stupni I – IV (lehká – úplná závislost);
nebyla nezaopatřeným dítětem.

 •    OSVČ musí být registrována jako poplatník daně z příjmů;
 •    OSVČ je z kategorie malých a středních podniků, tj. má méně než 250 zaměstnanců a roční obrat nepřesahuje 50 milionů EUR;
 •    OSVČ nesmí mít nedoplatky vůči finančnímu úřadu, České správě sociálního zabezpečení nebo zdravotní pojišťovně;
 •    OSVČ žádá o výplatu dotace z titulu ošetřovného pouze jednou a nemůže žádat o příspěvek ze stejného důvodu z jiného kompenzačního programu a podpor realizovaných orgány státní správy a samosprávy;
 •    na jedno dítě může čerpat dotaci formou ošetřovného pouze jedna osoba, a to zároveň za předpokladu, že na dítě není čerpán žádný jiný kompenzační příspěvek.

Příjemcem podpory nemůže být OSVČ, pokud ke dni podání žádosti:

 •    dle zákona č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání soud na její majetek prohlásil konkurz, povolil vyrovnání či zamítl návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku;
 •    dle ustanovení § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) bylo rozhodnuto o jejím úpadku;
 •    soud nebo správní orgán vydal rozhodnutí o nařízení výkonu rozhodnutí na její majetek nebo nařídil exekuci jejího majetku;
 •    je v likvidaci;
 •    podnik, respektive podnikatelská aktivita OSVČ splňuje podmínky insolvenčního zákona pro zahájení kolektivního úpadkového řízení.

Forma a výše podpory:

 •    datum zahájení příjmu žádostí (za období 12. 3. - 31. 3. 2020): 1. 4. 2020;
 •    datum ukončení příjmu žádostí: 30. 4. 2020 do 23:59;
 •    období pro možnost čerpání dotace: od 12. 3. 2020 do 31. března 2020;
 •    výše dotace: 424 Kč/den;
 •    o dotaci se žádá za každý kalendářní měsíc;
 •    dotace bude zaslána na bankovní účet uvedený v žádosti.

Žádost o poskytnutí dotace:

 •    na tomto odkazu naleznete online formulář a pokyny k jeho vyplnění;
 •    upozorňujeme, že k žádosti musí být přiložen doklad/potvrzení o uzavření školského/dětského zařízení (školy) – originál/prostá kopie – je nutné na závěr formuláře zvolit, že k žádosti přikládáte další přílohy;
 •    podání žádosti spolu s přílohami je nutné učinit na Ministerstvu průmyslu a obchodu:

   -   datovou schránkou:
wnswemb
;
do předmětu je nutné uvést „fpmpo20";

   -   e-mailem, jehož přílohou bude vyplněný formulář opatřený elektronickým podpisem včetně příloh:
adresa: fpmpo20@mpo.cz;
do předmětu je nutné uvést „fpmpo20";

  -   poštou (originál žádosti) na adresu:

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 32
110 15 Praha 1

obálka musí být označena „fpmpo20".

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás, prosím, neváhejte obrátit.