27.03.2020

Covid-19 – nová vládní opatření

Vážení čtenáři, 

v tomto příspěvku Vás chceme informovat o nových daňových opatřeních přijatých v souvislosti s aktuálně probíhajícím nouzovým stavem. 

Vzhledem k tomu, že aktuální situace v oblasti schvalování daňových změn je velmi hektická a v médiích je zveřejňováno velké množství informací, jsme připraveni Vám v případě nejasností pomoci. Neváhejte se na nás prosím obrátit.  

Doporučujeme sledovat i oficiální web finanční správy: https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav 

Navazujeme na náš předchozí příspěvek k tzv. liberačnímu balíčku, kde jsme se věnovali zejména možnosti podat daňové přiznání k dani z příjmů a zaplatit daň bez sankce až k 1. 7. 2020. 

V souladu s § 260 odst. 1 písm. b) daňového řádu ministryně financí rozhodla o prominutí některých plateb a sankcí. Toto rozhodnutí bylo zveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 5/2020 vydaném Ministerstvem financí dne 24. 3. 2020.  

Shrnutí nejdůležitějších realizovaných opatření uvádíme níže: 

1. Daň z nabytí nemovitých věcí – pokuta za opožděné podání a úroky z prodlení 

V případě, kdy máte povinnost podat daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí ve lhůtě, která uplyne v období mezi 31. 3. 2020 a 31. 7. 2020 a tuto zákonnou povinnost nesplníte, bude Vám automaticky prominuta pokuta za opožděné podání daňového přiznání a úrok z prodlení. Důležitou podmínkou prominutí je podání daňového přiznání a platby daně nejpozději do 31. 8. 2020. 

Zdůrazňujeme, že lhůta pro podání daňového přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí je ve většině případů do konce třetího měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byl v katastru nemovitostí proveden vklad. 

Pokud jste například pořídili nemovitost v únoru 2020 (vklad do katastru nemovitostí byl proveden také v únoru), můžete bez sankce podat přiznání a daň zaplatit až v srpnu 2020, přestože běžný termín je 31. 5. 2020. V některých případech může mít tento posun platby významný pozitivní dopad na cash flow.  

2. Záloha na daň z příjmů

Novinkou je prominutí zálohy na daň z příjmů splatné k 15. 6. 2020 pro daňové subjekty (fyzické i právnické osoby), kteří mají jako zdaňovací období kalendářní rok. V ostatních případech (např. pokud je zdaňovacím obdobím hospodářský rok) je možné podat individuální žádost o stanovení záloh jinak, resp. žádost o povolení výjimky z povinnosti daň zálohovat. 

Nutno upozornit, že prominutím zálohy nedochází k prominutí daně samotné, ta bude vypořádána v daňovém přiznání za zdaňovací období roku 2020. 

Prominutí je automatické bez nutnosti o něj žádat.  

3. Daň z přidané hodnoty – pokuta za opožděné podání daňového přiznání 

V případě, kdy Vám na základě žádosti byla prominuta pokuta za porušení povinnosti s kontrolním hlášení (v jiných případech, než je základní pokuta 1 000 Kč, u které platí plošné prominutí), automaticky se promíjí i pokuta za opožděné podání daňového přiznání. Jedná se o následující situace:

  •    kontrolní hlášení je podáno v náhradní lhůtě, kterou stanovil správce daně – pokuta 10 000 Kč;
  •    kontrolní hlášení není podáno v náhradní lhůtě, kterou stanovil správce daně – pokuta 50 000 Kč;
  •    kontrolní hlášení není podáno na základě výzvy ke změně, doplnění či potvrzení údajů uvedených v podaném kontrolním hlášení – pokuta 30 000 Kč.

K prominutí je však nutné splnění následujících podmínek: 

  •    opožděné podání daňového přiznání se vztahuje ke zdaňovacímu období, které je zcela nebo zčásti shodné s obdobím, za které se podává kontrolní hlášení;
  •    daňové přiznání bylo podáno nejpozději v den, kdy bylo opožděně podáno kontrolní hlášení. 

Další změny v daňové oblasti souvisí s novelami některých zákonů, které byly dne 26. 3. 2020 podepsány Prezidentem České republiky. Jejich účinnost je spjata s vyhlášením ve Sbírce zákonů. Novinky se týkají zejména elektronické evidence tržeb a plateb záloh na sociální a zdravotní pojištění u OSVČ. 

Níže naleznete detailnější informace k jednotlivým změnám: 

1. Elektronická evidence tržeb 

Do dne ukončení nouzového stavu a po dobu následujících třech měsíců bude pozastavena povinnost elektronicky evidovat tržby pro subjekty spadající do všech fází EET. Tímto opatřením tak došlo k posunu startu 3. a 4. fáze EET, která byla plánována na 1. 5. 2020.  

2. Platby záloh na důchodové pojištění OSVČ 

V období od března do srpna 2020 jsou osobám samostatně výdělečně činným odpuštěny minimální povinné platby na důchodové pojištění ve výši 2 544 Kč (pro hlavní činnost) a 1 018 Kč (pro vedlejší činnost).  

Tímto opatřením ušetří OSVČ, která vykonává svoji samostatnou výdělečnou činnost jako hlavní činnost, celkem částku 15 264 Kč (6 x 2 544 Kč). U vedlejší činnosti se jedná o úsporu 6 108 Kč (6 x 1 018 Kč). 

Podotýkáme, že zálohy na důchodové pojištění jsou splatné do konce měsíce, na který se zálohy platí. 

Platíte zálohy v minimální výši? 

Povinné minimální zálohy na důchodové pojištění Vám budou prominuty v plné výši. Pokud jste již zaplatili zálohu za měsíc březen, použije se na zálohu za září.  

V Přehledu pro ČSSZ za rok 2020 se pojistné vypočte z příjmů a výdajů a oproti němu se započtou uhrazené zálohy za rok 2020 včetně částek, které Vám byly výše uvedeným mechanismem odpuštěny. 

Platíte zálohy vyšší než v minimální výši? 

V období od března do konce srpna 2020 můžete postupovat následujícím způsobem: 

  •    budete platit zálohy pouze ve výši rozdílu mezi částkou zálohy předepsanou pro daný měsíc a minimální odpuštěnou zálohou. V Přehledu OSVČ pro ČSSZ za rok 2020 se pojistné vypočte z příjmů a výdajů za rok 2020 a oproti němu se započtou uhrazené zálohy za rok 2020 včetně částek, které Vám byly výše uvedeným mechanismem odpuštěny; nebo 

  •    nebudete platit zálohy žádné (sankce nebudou uvaleny). V Přehledu OSVČ pro ČSSZ za rok 2020 se pojistné vypočte z příjmů a výdajů za rok 2020 a oproti němu se započtou uhrazené zálohy za rok 2020 včetně částek, které Vám byly výše uvedeným mechanismem odpuštěny. V tomto případě je však potřeba počítat s tím, že podnikatel uplatní pouze skutečně uhrazené zálohy navýšené o odpuštěné minimální částky záloh a může tedy dojít k tomu, že nedoplatek na pojistném bude vyšší než obvykle.  

Věnujte pozornost dalším důležitým informacím: 

  •    změnou nebude ovlivněn budoucí výpočet důchodů podnikatelů, tato doba se bude započítávat stejným způsobem, jako kdyby byly zálohy odváděny;
  •  pokud jste dobrovolně účasten/-na nemocenského pojištění, jste nadále povinen/-na platit související pojistné;
  •  podání Přehledu OSVČ za rok 2019 spolu s úhradou nedoplatku je možné učinit až do 3.  8.  2020. 

3. Platby záloh na zdravotní pojištění OSVČ 

Osobám samostatně výdělečně činným budou prominuty platby záloh za měsíce březen až srpen 2020, a to v minimální výši záloh na zdravotní pojištění, která pro rok 2020 činí 2 352 Kč. Celková úspora z titulu tohoto opatření činí 14 112 Kč (6 x 2 352 Kč). 

Podotýkáme, že zálohy na zdravotní pojištění jsou splatné do 8. dne měsíce následujícího po měsíci, na který se zálohy platí. 

Mechanismus plateb záloh v minimální výši nebo ve výši převyšující minimální výši a konečného vyúčtování za rok 2020 pro příslušné zdravotní pojišťovny je stejný jako v případě důchodového pojištění (odkazujeme tímto na předchozí bod 2.). 

Doplňujeme, že Přehled OSVČ pro zdravotní pojišťovnu za rok 2019 lze taktéž podat až do 3. 8. 2020, úhrada případného nedoplatku poté musí být provedena nejpozději do 11. 8. 2020.