18.03.2020

Opatření liberačního daňového balíčku

Dne 15. 3. 2020 došlo vládou České republiky ke schválení tzv. liberačního daňového balíčku. Vláda tímto krokem reaguje na současný vývoj a chce tak ekonomickým subjektům pomoci překlenout tuto nelehkou situaci. Zároveň s tímto finanční správa na svém webu publikovala průvodce pro daňové poplatníky v období současného nouzového stavu a dotazy a odpovědi k příslušným opatřením 

Opatření liberačního daňového balíčku týkající se všech daňových subjektů (fyzické a právnické osoby): 

 • Podání daňového přiznání k dani z příjmů

Vláda stanovila plošné prominutí pokuty za opožděné podání přiznání k dani z příjmů a úroku z prodlení na dani za zdaňovací období roku 2019, a to do 1. července 2020. Fakticky tak došlo k prodloužení termínu pro podání daňových přiznání o 3 měsíce. Není stanovena nutnost podání individuální žádosti a prokázání spojitosti s koronavirem. 

V případě, kdy podání daňového přiznání bylo z Vaší strany již učiněno, samotnou platbu daně je možné provést bez sankcí nejpozději do 1. července 2020. 

Vratitelný přeplatek: 

  •    v případě podání daňového přiznání do termínu 1. dubna 2020 je vyměřen ve stejný den; od následujícího dne poté začíná běžet lhůta 30 dnů pro jeho vrácení; 

  •    v případě podání daňového přiznání po termínu 1. dubna 2020 je vyměřen v den podání daňového přiznání; od následujícího dne poté začíná běžet lhůta 30 dnů pro jeho vrácení. 

Nejisté však zůstává podání přehledů o příjmech a výdajích OSVČ pro zdravotní pojišťovny a Českou správu sociálního zabezpečení. Dle nejnovějších informací Ministerstvo financí jedná se zástupci České správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven o možném postupu. V okamžiku bližších informací Vás budeme neprodleně informovat. 

 •    Prodloužení termínu pro vyúčtování srážkové daně

Vyúčtování srážkové daně je možné podat do 1. července 2020 bez nutnosti individuální žádosti a prokázání spojitosti s koronavirem.  

Upozorňujeme, že opatření se nevztahuje na vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti vybírané srážkou formou záloh. Pokud tak podáváte vyúčtování v elektronické podobě, je nutné podání učinit do 20. března 2020. 

 • Pozdní podání přiznání k DPH a opožděná platba daně 

V případě prodlení s podáním přiznání k dani z přidané hodnoty (více než 5 pracovních dnů) a úhradou daně (více než 4 pracovní dny) budou sankce promíjeny na základě individuální žádosti a z důvodů souvisejících s koronavirem. Pro žádosti podané do 31. července 2020 se odpouští správní poplatky. 

 • Pozdní podání kontrolního hlášení 

V případě, kdy se v období mezi 1. 3. – 31. 7. 2020 opozdíte s podáním kontrolního hlášení, aniž by Vás k tomu správce daně vyzval, pokuta ve výši 1 000 Kč dle § 101h zákona o DPH Vám bude automaticky prominuta. 

Ostatní pokuty za pozdní podání kontrolního hlášení dle § 101h zákona o DPH budou promíjeny na základě individuální žádosti z důvodu souvisejících s koronavirem. Pro žádosti podané do 31. července 2020 se odpouští správní poplatky.  

 • Prominutí sankcí z EET

S účinností od 1. května 2020 má dojít k rozšíření EET o tzv. třetí a čtvrtou vlnu (více viz zde). V průběhu následujících 3 měsíců od nabytí účinnosti budou však prominuty sankce související s evidenční povinností subjektů, na které se novela vztahuje, a kteří se nebyli schopni připravit včas na vznik evidenční povinnosti.  

K prominutí úroku (z prodlení / posečkané částky) nebo pokuty za nepodání kontrolního hlášení v případech, které je podmíněno individuální žádostí (viz výše), je vyžadován ze strany Finanční správy ospravedlnitelný důvod. V souvislosti s probíhajícími mimořádnými opatřeními je vyžadováno, aby daňový subjekt věrohodně prokázal, že prodlení s úhradou daně nebo prodlení s podáním kontrolního hlášení je důsledkem působení přijatých opatření, a to jakýmikoli prostředky.  

Uvádí se např. doložení vlivu karanténního opatření, nemoci, pečování o člena domácnosti (týkající se daňového subjektu, jeho zástupce nebo osob klíčových pro daňový subjekt). V případě žádosti o prominutí úroku se jedná např. o prokázání výpadku výroby dodavatele z důvodu současných opatření.  

Upozorňujeme na možné využití následujících opatření: 

 • Posečkání úhrady daně

Z důvodu tíživé ekonomické situace je možné požádat správce daně o posečkání úhrady daně, popř. její rozložení na splátky, a to z následujících důvodů:

-  neprodlená úhrada by pro Vás znamenala vážnou újmu,
- neprodlená úhrada by ohrozila Vaši výživu nebo výživu osob na Vás odkázaných,
- neprodlená úhrada by vedla k zániku Vašeho podnikání, přičemž výnos z ukončení podnikání by byl pravděpodobně nižší než vytvořená daň v příštím zdaňovacím období,
- není-li možné vybrat daň najednou, nebo
- při důvodném očekávání částečného nebo úplného zániku povinnosti uhradit daň.  

V žádosti bude nutné uvést všechny relevantní skutečnosti mající vliv na neschopnost uhradit daň v dané výši najednou a prokázat důvody související s koronavirem. Odpouští se správní poplatky pro všechny žádosti podané do 31. 7. 2020.  

 • Úprava (snížení) záloh nebo výjimka z jejich placení 

Lze požádat správce daně o úpravu záloh na dani z příjmů, popř. o výjimku z jejich úhrady. Žádost nepodléhá správnímu poplatku. 

 • Snížení záloh na pojistné 

V případě, že jste již podali jednotlivé přehledy o příjmech a výdajích za kalendářní rok 2019, v období od 1. dubna 2020 můžete požádat o snížení záloh na pojistném zdravotního a sociálního pojištění.  

Snížení záloh je však podmíněno tím, že příjmy po odpočtu výdajů vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení v průměru na jeden kalendářní měsíc od ledna do podání žádosti – nejméně však v období 3 po sobě jdoucích kalendářních měsíců - jsou alespoň o třetinu nižší než příjem připadající v průměru na jeden kalendářní měsíc v předchozím kalendářním roce.    

V případě Vašeho zájmu s přípravou příslušných žádostí jsme připraveni tomuto požadavku vyhovět. Proto nás, prosím, neváhejte kontaktovat.