17.02.2020

Změny napříč daňovou legislativou

Vážení čtenáři,

v tomto příspěvku shrnujeme daňové změny, které nabyly účinnosti dne 1. 1. 2020, a to v souvislosti s daní z příjmů právnických osob, místními poplatky a daní z nemovitých věcí. V závěru vydání zároveň krátce pojednáváme o plánovaných změnách zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále jen „zákon o účetnictví") a o zavedení digitální daně.

1. Daň z příjmů

Daň z příjmů v roce 2020 neprojde tak významnými a rozsáhlými změnami, jako tomu bylo v roce 2019. Pro informaci zmiňujeme, že od 1. 1. 2020 došlo v rámci tzv. „sazbového balíčku" ke změně ve zdanění úrokových příjmů plynoucích z korunových dluhopisů emitovaných před datem 1. 1. 2013.

Do konce roku 2019 se základ daně a srážková daň na úrovni jednoho cenného papíru emitovaného před 1. 1. 2013 zaokrouhloval směrem dolů. Výsledkem tak bylo faktické nezdanění takovýchto příjmů. Novým přechodným ustanovením k § 36 odst. 3 zákona o daních z příjmů bude i na takovéto příjmy aplikováno pravidlo zaokrouhlování pouze výsledné daně od jednoho poplatníka. Pravidlo tak nově bude platit na všechny dluhopisy bez ohledu na datum jejich emise.

2. Zákon o místních poplatcích

Dne 6. 11. 2019 byla ve sbírce zákonů vyhlášena novela zákona o místních poplatcích. Účinnost novely nastala již dnem 1. 1. 2020. Níže uvádíme vybrané změny.

Novela ruší dosavadní poplatky z ubytovací kapacity a za lázeňský nebo rekreační pobyt a nahrazuje je jedním poplatkem z pobytu. Důsledkem této změny je výrazné rozšíření okruhu plátců tohoto typu místního poplatku, konkrétně se nově bude vztahovat i na poskytovatele ubytování např. v bytech, chatách a ateliérech. Podotýkáme, že se poplatek týká i poskytování ubytování pomocí platforem typu Airbnb. Nový poplatek může zavést kterákoliv obec pomocí obecně závazné vyhlášky.

Poplatku podléhají úplatné pobyty trvající nejvýše 60 dnů. Maximální výše poplatku je stanovena na 21 Kč za den v roce 2020 a od roku 2021 se navyšuje na 50 Kč za den. Od poplatku z pobytu jsou osvobozeny například osoby mladší 18 let.
Upozorňujeme na související evidenční povinnosti (začátek a konec pobytu, jméno a příjmení ubytovaného, trvalá adresa, datum narození, číslo a druh průkazu totožnosti, výše poplatku, případně důvod osvobození). Evidenci lze vést v listinné nebo elektronické podobě, uchována musí být po dobu 6 let od chvíle, kdy byl v dané evidenční knize proveden poslední zápis.
Vyjma novelizace poplatku z pobytu došlo také k drobné úpravě dalších místních poplatků, například poplatku za psa, poplatku ze vstupného či za užívání veřejného prostranství.

3. Daň z nemovitých věcí

Dnem 1. 1. 2020 vstoupila v účinnost novela zákona o dani z nemovitých věcí, kterou došlo ke změně v nároku na osvobození od daně z pozemků dle § 4 odst. 1 písm. k). Dle tohoto ustanovení bylo doposud možné aplikovat osvobození od daně z nemovitých věcí u pozemků remízků, hájů, větrolamů a mezí na orné půdě, trvalých travních porostech, pozemcích ochranného pásma vodního zdroje I. stupně a pozemky ostatních ploch, které nelze žádným způsobem využívat.

Nově je úprava zmíněného ustanovení následující:

„Od daně z pozemků jsou osvobozeny pozemky v rozsahu, v jakém se na nich nachází:
1. ochranné pásmo vodného zdroje I. stupně;
2. krajinný prvek skupina dřevin, stromořadí, travnatá údolnice, mez, příkop nebo mokřad, pokud je tento prvek evidován v evidenci ekologicky významných prvků podle zákona upravujícího zemědělství;
3. příkop, mokřad, močál, bažina, skalní útvar, rokle nebo strž, pokud jde o pozemky ostatních ploch mimo zastavěné území obce, které nejsou užívány k podnikání."

K bodu 2 výše dodáváme, že osvobození na zdaňovací období 2020 se může týkat pouze krajinných prvků, které jsou v evidenci ekologicky významných prvků již k 1. 1. 2020.

4. Zákon o účetnictví

Od začátku roku 2016 Ministerstvo financí spolu se zástupci profesních organizací a jednotlivých komor pracuje na zcela nové účetní legislativě, která má nahradit současný zákon o účetnictví. Vzhledem k rozsáhlosti plánovaných změn nebude možné změny řešit pouze formou novely, ale vytvořen bude zákon nový, jehož účinnost je předpokládána na začátek roku 2022.

Hlavním cílem je reflektovat do tuzemské legislativy mezinárodní účetní standardy IFRS, od kterých se české účetní předpisy velmi často liší. Taktéž se předpokládá oddělení provázanosti zákona o účetnictví se zákonem o daních z příjmů.
Dle návrhů a diskuzí pracovní skupiny, která na vytvoření nové účetní legislativy pracuje, je zřejmé, že se bude jednat o velmi komplexní změny, jejichž primárním cílem je reagovat na aktuální mezinárodní trendy, čímž by zároveň mohlo dojít k zatraktivnění České republiky pro zahraniční investory.

5. Digitální daň

Aktuálně je v Poslanecké sněmovně projednáván návrh zákona o dani z digitálních služeb, jehož účinnost je předpokládána na polovinu roku 2020.

Digitální dani v jednotné sazbě 7 % by měly podléhat vybrané digitální služby poskytované v České republice společnostmi s globálními výnosy nad 750 mil. EUR ročně, které v tuzemsku za zdaňovací období (kalendářní rok) dosáhnou obratu vyššího než 100 mil. Kč za uskutečněné zdanitelné služby. Za zdanitelnou službu bude považováno provedení cílené reklamní kampaně, využití mnohostranného digitálního rozhraní a poskytnutí dat o uživatelích.