14.02.2020

Kategorizace účetních jednotek a povinné náležitosti přílohy v účetní závěrce

Vážení čtenáři,
čas účetních závěrek a povinností s tímto souvisejících se nekompromisně blíží. Dovolte nám tedy v této souvislosti zopakovat základní kategorizaci účetních jednotek dle pevně stanovených kritérií s odvoláním na zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví. V tomto článku se zabýváme zejména odlišnostmi v povinnostech účetních jednotek v závislosti na kategorii a dále rozsahem povinně zveřejňovaných informací v Příloze v účetní závěrce a návazně i v Rozvaze a Výkazu zisku a ztráty.

Základní kategorizace účetních jednotek

Účetní jednotky dělíme na mikro, malé, střední a velké. Rozhodujícími kritérii pro zařazení účetních jednotek do jednotlivých kategorií jsou následující kritéria dle stavu k rozvahovému dni:

• aktiva celkem netto,
• roční úhrn čistého obratu 
• průměrný přepočtený počet zaměstnanců v průběhu účetního období.

Pro správné zařazení je nutné sledovat, zda ve dvou po sobě následujících rozvahových dnech řádných účetních závěrek účetní jednotka překročí nebo přestane překračovat dvě hraniční hodnoty stanovených kritérií. Pakliže se tak stane, dojde od počátku bezprostředně následujícího účetního období ke změně kategorie účetní jednotky

V prvním účetním období po svém vzniku nebo zahájení činnosti určí účetní jednotka kategorii účetní jednotky dle předpokládaného stavu k rozvahovému dni prvního účetního období.

1. Mikro účetní jednotkou je ta, která k rozvahovému dni nepřekračuje alespoň 2 z uvedených hraničních hodnot:

• aktiva celkem 9 000 000 Kč,
• roční úhrn čistého obratu 18 000 000 Kč a
• průměrný přepočtený počet zaměstnanců v průběhu účetního období 10.

Povinnosti mikro účetní jednotky

• Nepodléhá povinnému auditu účetní závěrky (s výjimkou speciálních případů).
• Může sestavit účetní závěrku ve zkráceném rozsahu, položky Rozvahy jsou sestaveny ve zkráceném rozsahu (pouze položky označené písmeny).
• Není povinna zveřejnit ve sbírce listin Výkaz zisku a ztráty.
• Není povinna sestavovat Přehled o peněžních tocích a Přehled o změnách vlastního kapitálu

2. Malou účetní jednotkou je ta, která není mikro účetní jednotkou a k rozvahovému dni nepřekračuje alespoň 2 z uvedených hraničních hodnot

• aktiva celkem 100 000 000 Kč,
• roční úhrn čistého obratu 200 000 000 Kč a
• průměrný přepočtený počet zaměstnanců v průběhu účetního období 50.

Povinnosti neauditované malé účetní jednotky

• Může sestavit účetní závěrku ve zkráceném rozsahu, položky Rozvahy jsou sestaveny ve zkráceném rozsahu (položky označené římskými číslicemi a položky C.II 1. až 3.)
• Není povinna zveřejnit ve sbírce listin Výkaz zisku a ztráty.
• Není povinna sestavovat Přehled o peněžních tocích a Přehled o změnách vlastního kapitálu

Povinnosti auditované malé účetní jednotky

• Sestavuje účetní závěrku v plném rozsahu.
• Připravuje Výroční zprávu.

Na tomto místě doplňujeme, že účetní závěrka malé účetní jednotky akciové společnosti či svěřenského fondu podléhá povinnému auditu, pokud k rozvahovému dni účetního období, za nějž se účetní závěrka ověřuje, a účetního období bezprostředně předcházejícího, překročily nebo již dosáhly alespoň jednu z uvedených hodnot: aktiva celkem 40 mil. Kč, roční úhrn čistého obratu 80 mil. Kč a průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 50. U ostatních malých účetních jednotek (např. s.r.o.) musí být překročena 2 kritéria zároveň. Střední a velké účetní jednotky podléhají povinnému auditu až na drobné výjimky vždy.

3. Střední účetní jednotkou je ta, která není mikro účetní jednotkou ani malou účetní jednotkou a k rozvahovému dni nepřekračuje alespoň 2 z uvedených hraničních hodnot:

• aktiva celkem 500 000 000 Kč,
• roční úhrn čistého obratu 1 000 000 000 Kč a
• průměrný přepočtený počet zaměstnanců v průběhu účetního období 250.

Povinnosti střední účetní jednotky

• Vždy podléhá povinnému auditu.
• Sestavuje účetní závěrku v plném rozsahu.
• Sestavuje Přehled o peněžních tocích a Přehled o změnách vlastního kapitálu.
• Připravuje Výroční zprávu.

4. Velkou účetní jednotkou je ta, která k rozvahovému dni překračuje alespoň 2 hraniční hodnoty uvedené pro střední účetní jednotku. Za velkou účetní jednotku se dále vždy považuje:

• subjekt veřejného zájmu (např. emitent investičních cenných papírů přijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu, banka, pojišťovna, zajišťovna, penzijní společnost a zdravotní pojišťovna) a
• vybraná účetní jednotka (např. organizační složka státu, státní fond, územní samosprávný celek, příspěvková organizace apod.).

Povinnosti velké účetní jednotky

• Vždy podléhá povinnému auditu (až na výjimky).
• Sestavuje účetní závěrku v plném rozsahu.
• Sestavuje Přehled o peněžních tocích a Přehled o změnách vlastního kapitálu.
• Připravuje Výroční zprávu.

Povinné náležitosti Přílohy v účetní závěrce dle kategorií účetních jednotek 

1. Neauditované mikro a malé účetní jednotky

 • • Informace podle § 18 odst. 3 zákona o účetnictví – tj. zejména: Obchodní firma, název, sídlo, respektive u fyzické osoby obchodní firma nebo jméno, bydliště a sídlo. Dále IČO (pokud bylo přiděleno), informace o zápisu do veřejného rejstříku, právní forma, informace o tom, zda je účetní jednotka v likvidaci, předmět podnikání (případně účel, pro který byla účetní jednotka zřízena), rozvahový den (případně jiný okamžik, k němuž se účetní závěrka sestavuje) a okamžik sestavení účetní závěrky.
 • • Informace o použitých obecných účetních zásadách a metodách, popř. použití odchylek.
 • • Informace o použitém oceňovacím modelu.
 • • Výše pohledávek a dluhů s dobou splatnosti delší než 5 let.
 • • Celková výše pohledávek a dluhů, které jsou kryty věcnými zárukami.
 • • Výše záloh, závdavků, zápůjček a úvěrů poskytnutých členům řídících, kontrolních a správních orgánů s uvedením úrokové sazby, hlavních podmínek a všech dosud splacených, odepsaných nebo prominutých částek a poskytnutá zajištění a ostatní plnění. Tyto údaje se vždy uvádějí souhrnně pro každou kategorii osob.
 • • Výše a povaha jednotlivých položek výnosů a nákladů, které jsou mimořádné svým objemem nebo původem.
 • • Celková výše pohledávek a dluhů, podmíněných závazkových vztahů a věcných záruk, které nejsou uvedeny v rozvaze.
 • • Průměrný přepočtený počet zaměstnanců.
 • • Informace o nabytí vlastních akcií nebo podílů.
 • • Popis a kvantifikace ekonomických dopadů významných událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky (např. přeměna).
 • Jelikož část případů ve výčtu výše bude u běžných mikro a malých účetních jednotek nastávat pouze sporadicky, lze konstatovat, že v řadě případů bude sestavená Příloha v účetní závěrce relativně stručná.

2. Auditované mikro a malé účetní jednotky

 • • Náležitosti uvedené v bodě 1.
 • • U jednotlivých položek dlouhodobých aktiv: zůstatky na počátku a konci účetního období včetně přírůstků a úbytků v průběhu účetního období; výše opravných položek a oprávek na začátku a na konci účetního období a jejich zvýšení či snížení během účetního období a dále výši úroků, pokud jsou součástí ocenění majetku.
 • Název a sídlo účetní jednotky, která sestavuje konsolidovanou účetní závěrku, ke které účetní jednotka jako konsolidovaná patří.
 • Povaha a obchodní účel operací, které nejsou zahrnuty v rozvaze. Informace o finančním dopadu se neuvádějí.
 • • Informace o transakcích se spřízněnou stranou, které nebyly uzavřeny za běžných obchodních podmínek.

3. Střední a velké účetní jednotky

 • • Náležitosti uvedené v bodě 1.
 • Název a sídlo konsolidovaných účetních jednotek s uvedením výše podílu na základním kapitálu. U těchto účetních jednotek se uvádí i výše vlastního kapitálu a výsledku hospodaření za poslední účetní období, pokud od nich byla přijata účetní závěrka.
 • • Název, sídlo a právní formu každé z účetních jednotek, v níž je účetní jednotka společníkem s neomezeným ručením.
 • Název a sídlo účetní jednotky, která sestavuje konsolidovanou účetní závěrku, ke které účetní jednotka jako konsolidovaná patří.
 • Místo, kde je možné získat konsolidovanou účetní závěrku, je-li její získání možné.
 • • Počet a jmenovitá hodnota nebo účetní hodnota vydaných akcií během účetního období.
 • • Informace o vyměnitelných dluhopisech nebo podobných cenných papírech nebo právech.
 • • Doplnění informace o průměrném počtu zaměstnanců – rozčlenění podle kategorií.
 • Výše odměn přiznaných za účetní období členům řídících, kontrolních a správních orgánů. Údaje se uvádějí souhrnně pro každou kategorii a nemusí být uvedeny, pokud by jejich uvedení umožnilo zjistit finanční situaci konkrétního člena takového orgánu.
 • • Informace o rozdělení zisku nebo vypořádání ztráty.
 • • U jednotlivých položek dlouhodobých aktiv: zůstatky na počátku a konci účetního období včetně přírůstků a úbytků v průběhu účetního období; výše opravných položek a oprávek na začátku a na konci účetního období a jejich zvýšení či snížení během účetního období a dále výši úroků, pokud jsou součástí ocenění majetku.
 • • Výši odložené daně na konci účetního období a její vývoj.
 • Povaha a obchodní účel operací, které nejsou zahrnuty v rozvaze. Pokud jsou rizika nebo přínosy významné, uvádí se i jejich finanční dopad na účetní jednotku.
 • • Informace o transakcích se spřízněnou stranou, které nebyly uzavřeny za běžných obchodních podmínek.
 • • Pro velké účetní jednotky dále platí, že v Příloze v účetní závěrce uvádějí celkové odměny účtované auditorem za povinný audit účetní závěrky a jiné služby.
 • • Velká účetní jednotka dále rozčlení tržby z prodeje zboží, výrobků a služeb podle kategorií činností a podle zeměpisných trhů, pokud se tyto kategorie a trhy mezi sebou podstatně liší.
Hledáme posily do týmu
Do přátelského týmu hledáme vhodného kandidáta/tku pro pozici účetní. Více