Daňové aspekty vybraných změn s důrazem na minimální a průměrnou mzdu od 2020

Vážení,

přinášíme ucelený přehled změn účinných od 1. 1. 2020 s uvedenými dopady zejména na daň z příjmů fyzických osob.

Příspěvek je zaměřen zejména na vliv zvýšení minimální a průměrné mzdy. Dále je krátce pojednáno o navýšení rodičovského příspěvku a zmíněny jsou rovněž výdajové paušály a navýšení zahraničního stravného.

Minimální mzda

Od 1. 1. 2020 byla zvýšena minimální mzda na 14 600 Kč (pro rok 2019 – 13 350 Kč). Tato změna má vliv zejména na níže uvedené oblasti relevantní pro fyzické osoby. Pokud není uvedeno jinak, změny mají účinný dopad až do zdaňovacího období roku 2020:

  •    pojistné osob bez zdanitelných příjmů (OBZP) – zvýšením minimální mzdy došlo k nárůstu pojistného osob bez zdanitelných příjmů, které pro rok 2020 činí 1 971 Kč (pro rok 2019 1 803 Kč); toto navýšení je třeba reflektovat již při platbách pojistného za rok 2020;
  •    sleva za umístění dítěte (tzv. školkovné) – sleva na dani v podobě školkovného odráží výši minimální mzdy, za rok 2020 tak bude možné využít slevu až do výše 14 600 Kč za jedno dítě (doposud 13 350 Kč);
  •    osvobození důchodů a penzí – pravidelně vyplácené důchody a penze jsou osvobozeny od daně z příjmů do výše 36násobku minimální mzdy, za rok 2020 tak činí limit 525 600 Kč; příjmy nad tuto hranici osvobozeny nejsou;
  •    možnost uplatnění daňového bonusu – pro uplatnění daňového bonusu je třeba dosáhnout příjmů ze závislé činnosti nebo samostatné činnosti alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy, tedy za rok 2020 částky 87 600 Kč;
  •    zaručená mzda – společně s růstem minimální mzdy došlo k navýšení zaručených mezd. Tyto představují nejnižší odměnu za práci, kterou mohou zaměstnanci dle stupně odbornosti, náročnosti a namáhavosti práce dosáhnout. Plný rozpis ohodnocení jednotlivých stupňů včetně jejich obecné charakteristiky naleznete na odkazu Ministerstva práce a sociálních.

Průměrná mzda

Průměrná mzda byla od 1. 1. 2020 navýšena na hodnotu 34 835 Kč (32 699 Kč pro 2019). Na tuto částku jsou navázány následující výpočty; pokud není uvedeno jinak, změny mají účinný dopad až do zdaňovacího období roku 2020:

  •    minimální výše zálohy na zdravotní pojištění OSVČ – vlivem navýšení průměrné mzdy stoupla výše minimálních záloh na veřejné zdravotní pojištění pro OSVČ, pro které představuje podnikání jejich hlavní činnost. Nová výše minimální zálohy činí 2 352 Kč (2 208 Kč pro 2019), toto navýšení je třeba reflektovat již při platbách pojistného za rok 2020;
  •    minimální výše zálohy na sociální (důchodové) pojištění – minimální výše zálohy na sociální pojištění činí pro hlavní činnost OSVČ 2 544 Kč (doposud 2 388 Kč), pro vedlejší činnost 1 018 Kč (dosud 955 Kč). Nová minimální výše zálohy bude aplikována až od měsíce následujícího po podání přehledů OSVČ (resp. měsíce, kdy měl být přehled podán);
  •    rozhodná částka pro vedlejší činnost – posouvá se rovněž rozhodná částka pro povinnou účast na sociálním pojištění pro OSVČ vykonávající vedlejší činnost. Pokud tato OSVČ překročí rozhodnou částku 83 603 Kč (78 476 Kč pro rok 2019), bude muset za daný rok hradit sociální pojistné;
  •    maximální vyměřovací základ pro sociální pojištění – průměrnou mzdou je dále ovlivněn maximální vyměřovací základ, který představuje jednak limit pro sociální pojištění (z příjmů nad tento limit není hrazeno sociální pojištěné), a rovněž hranici pro solidární zvýšení daně (pokud součet dílčích základů daně ze zaměstnání a ze samostatné činnosti přesáhne tento limit). Maximální vyměřovací základ je stanoven jako 48násobek průměrné mzdy, pro rok 2020 tedy činí 1 672 080 Kč (dosud 1 569 552 Kč);

Rodičovský příspěvek

Velmi diskutovanou změnou je navýšení rodičovského příspěvku z 220 000 Kč na 300 000 Kč. Při narození dvojčat či vícerčat je maximální výše příspěvku zvýšena na 450 000 Kč. Vyšší rodičovský příspěvek bude moci čerpat každý, kdo rodičovskou pobírá k 1. 1. 2020. Maximální výše rodičovského příspěvku je však omezena a omezena je i doba, po kterou lze příspěvek čerpat – do čtyř let věku dítěte. Může se tak stát, že příspěvek nebude moci být vyčerpán v plné výši.

Výdajové paušály

Pro rok 2020 zůstávají v platnosti navýšené výdajové paušály pro OSVČ a pro příjmy z nájmu. Vyšší hranici příjmů v částce 2 000 000 Kč, k nimž lze výdaje paušálem uplatnit, je však možné na základě dřívější účinnosti zákona využít již pro přiznání k dani z příjmů pro rok 2019. Nadále je ponechána možnost uplatnit daňové zvýhodnění na děti i při této vyšší hranici pro paušální výdaje.

Zahraniční stravné

Vyhláškou č. 310/2019 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2020, bylo s účinností od 1. 1. 2020 zvýšeny základní sazby pro výpočet zahraničního stravného u 23 zemí. Příkladem lze uvést Spojené státy americké, Itálii, Irsko, Norsko či Španělsko. Plný výčet aktuálních sazeb je uveden ve vyhlášce, např. na webových stránkách Ministerstva financí České republiky.

V případě dotazů nás kontaktujte na info@edmutilitas.cz

Ing. Marek Kopejtko, daňový poradce