17.01.2020

Změny v tuzemské legislativě DPH

Dne 1. 4. 2019 nabyla účinnosti novela zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“), ne všechny změny však nabyly účinnosti v tento den. Níže naleznete informace k souvisejícím změnám s posunutou účinností.

Finanční leasing

V návaznosti na rozsudek Evropského soudního dvora z října roku 2017 došlo s účinností od 1. 1. 2020 k upřesnění toho, co se pro účely DPH považuje za finanční leasing.

Soudní dvůr došel v případu Mercedes Benz (C-164/16) k závěru, že za dodání zboží z pohledu DPH lze chápat i takový pronájem, kdy zákazník sice není povinen po jeho skončení předmětné zboží odkoupit, ale nepodniknutí takového kroku by bylo ekonomicky neracionální.

V praxi se tak bude jednat o smlouvy, které obsahují opci odkupu. Tato opce zákazníkovi poskytuje právo, nikoliv však povinnost odkupu. I v tomto případě tak za určitých okolností bude nutné takové smlouvy považovat za smlouvy splňující znaky finančního leasingu a DPH bude nutné vypořádat jednorázově při přenechání zboží k užívání.

Dle přechodného ustanovení se změna týká smluv, které jsou uzavřeny a u kterých je zboží přenecháno k užití po 1. 1. 2020.

Sazba daně u tepla a chladu

Od 1. 1. 2020 se u tepla a chladu uplatňuje druhá snížená sazba daně
z přidané hodnoty, tj. 10 %.

Nájem nemovité věci

S účinností od 1. 1. 2021dojde k omezení možnosti uplatnění DPH na výstupu u nájmu nemovité věci.

Dle současného znění § 56a odst. 3 zákona o DPH platí, že plátce se může rozhodnout, že se u nájmu nemovité věci jiným plátcům pro účely uskutečňování jejich ekonomických činností uplatňuje daň. Toto rozhodnutí je výhodné zejména z pohledu uplatňování nároku na odpočet DPH u souvisejících přijatých plnění.

Od 1. 1. 2021 již nebude moci plátce takto postupovat u nájmu následujících typů nemovitostí:

  •    stavba rodinného domu podle právních předpisů upravujících katastr nemovitostí,
  •    obytný prostor dle zákona o DPH,
  •    jednotka, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru,
  •    stavba, v níž je alespoň 60 % podlahové plochy této stavby nebo části stavby, je-li pronajímána tato část, tvořeno obytným prostorem,
  •    pozemek, jehož součástí je stavba rodinného domu, obytný prostor nebo stavba dle předchozího bodu, s níž je tento pozemek pronajímán,
  •    právo stavby, jehož součástí je stavba rodinného domu nebo stavba podle bodu 4, s níž je právo stavby pronajímáno.

Elektronická forma podání

Od 1. 1. 2021 se u plátců rozšiřuje povinnost podání přihlášky k registraci nebo oznámení o změně registračních údajů elektronickou formou.

Nově je elektronická forma podání vyžadována i u identifikovaných osob, a to ve všech případech, u kterých to zákon nařizuje u plátců. Od 1. 1. 2021 tak plátce nebo identifikovaná osoba jsou povinni podat elektronicky:

 •    přihlášku k registraci nebo oznámení o změně registračních údajů;
 •    řádné nebo dodatečné daňové přiznání;
 •    kontrolní hlášení, souhrnné hlášení nebo jiné hlášení;
 •    přílohy k výše řečenému.