17.01.2020

Jste vlastníkem nemovitosti v Praze? Možná budete letos platit vyšší daň z nemovitých věcí.

Tímto chceme upozornit vlastníky nemovitostí na blížící se termín pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí za rok 2020. Daňové přiznání je poplatník povinen doručit příslušnému finančnímu úřadu nejpozději 31. 1. 2020.

Nadále platí, že daňové přiznání (s uvedením všech údajůnebo dílčí daňové přiznání (pouze s uvedením nastalých změn) je poplatník povinen podat v případě, kdy došlo ve srovnání s předchozím zdaňovacím obdobím ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně (např. nákup nebo prodej nemovitosti, darování, provedení nástavby nebo přístavby domu, změna rozsahu použití apod.) nebo ke změně vosobě poplatníka. Jestliže je daň jiná z důvodu změny sazby daně či koeficientů stanovených obcí obecně závaznou vyhláškou, daňové přiznání se nepodává, přepočet daně provede finanční úřad.  

Pokud má daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnou datovou schránku, musí být daňové přiznání podáno elektronicky. Dílčí daňové přiznání je ovšem nutné podat v listinné podobě, protože u něj nebyl správcem daně stanoven formát a struktura datové zprávy. Finanční úřady běžně akceptují odeslání dílčího přiznání datovou schránkou v .pdf formátu. 

Vzhledem k tomu, že katastrální úřady v současnosti provádějí revizi údajů evidovaných v katastru nemovitostí, upozorňujeme, že pokud došlo např. ke změně druhu pozemku nebo výměry pozemku v důsledku přeměřeníje poplatník povinen rovněž podat daňové přiznání. K revizím v katastru nemovitostí vydala finanční správa dne 14. 1. 2020 informaci – k dispozici je zde.

Daň je splatná dne 1. 6. 2020. Pokud je ovšem vyšší než 5 000 Kč, je možné daň zaplatit ve dvou splátkách, konkrétně 1. 6. 2020 a 30. 11. 2020. Vlastníci nemovitostí obvykle obdrží platební instrukce od finančních úřadů v průběhu května. 

Jak jsme již naznačili v nadpisu tohoto příspěvku, došlo pro rok 2020 k úpravě některých koeficientů uplatňovaných na území hlavního města Prahy, což může mít dopad na výši konečné daně. V září 2019 byla Zastupitelstvem hlavního města Prahy vydána obecně závazná vyhláška č. 14/2019 Sb. hl. m. Prahy o výši koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí.

Tato vyhláška je účinná od 1. 1. 2020 a nejvýznamnější změnou je stanovení tzv. místního koeficientu ve výši 2. Zjednodušeně to znamená, že vypočtená daň se násobí koeficientem 2 a je tedy dvojnásobná. Na tuto situaci některé městské části zareagovaly tak, že snížily jiný typ koeficientu (dle počtu obyvatel obce), který se uplatňuje zejména u budov obytných domů a bytových jednotek. Tento koeficient byl do roku 2019 na celém území ve výši 5. Nyní došlo některých městských částí ke snížení tohoto koeficientu na hodnotu 2,5, 3,5 nebo 4,5. U těchto městských částí je tímto způsobem redukováno navýšení daně u budov obytných domů a bytových jednotek. Konkrétní výši koeficientů ve Vaší městské části naleznete buď v příloze obecně závazné vyhlášky (viz výše), nebo na webu finanční správy.

Změna výše zmíněných koeficientů není důvodem pro podání daňových přiznánívýpočet daně dle nových pravidel provede finanční úřad. 

Potřebujete v této věci poradit? Neváhejte se na nás obrátit.