13.02.2018

Změny v daních z příjmů fyzických osob

Vážení klienti,

přinášíme Vám přehled nejdůležitějších změn pro rok 2018 v souvislosti se schválenou novelou daňových zákonů. Dnešní článek je zaměřen na oblast daně z příjmů fyzických osob.

 

Změny v časových testech při převodech podílů a cenných papírů

První změnu představují úpravy u osvobození příjmů z převodu podílu v obchodní korporaci a z převodu cenných papírů. Do zákona je doplněna možnost, aby se časový test pro osvobození příjmu z úplatného převodu podílu v obchodní korporaci nabytého děděním zkracoval o dobu, po niž byl ve vlastnictví zůstavitele, který byl příbuzným v řadě přímé, nebo manželem či manželkou. Doba 5 let mezi nabytím a úplatným převodem se tak zkracuje o dobu, po kterou měl zůstavitel podíl ve vlastnictví.

Shodný režim se navrhuje i v případě příjmů z úplatného převodu cenných papírů a příjmu z podílu připadajícího na podílový list při zrušení podílového fondu. V tomto případě je zkracována doba 3 let o dobu, po kterou měl cenný papír nebo podílový list ve vlastnictví zůstavitel.

Poslední významnou změnou vztahující se k časovým testům je úprava pravidel pro vklad příplatku mimo základní kapitál. V původním znění všechny příplatky mimo základní kapitál resetovaly běh lhůty pro osvobození příjmů při prodeji podílu. V nové upravené verzi peněžité příplatky lhůtu neresetují, tedy na ni nemají vliv.

 

Osvobození majetkového prospěchu zaměstnance

Další změnu v daňovém režimu osvobozených příjmů představuje úprava zdanění majetkového prospěchu z bezúročných půjček zaměstnanců. Majetkový prospěch vzniká zaměstnanci z titulu neplacení úroků z bezúročné půjčky. Tento majetkový prospěch (tj. nehrazené úroky) je nutno ocenit tržní úrokovou sazbou, kterou by např. komerční banka za podobných okolností zaměstnanci poskytla. U zaměstnance takový příjem podléhá zdanění, pouze pokud celková výše jistin bezúročných půjček přesahuje částku 300 000 Kč. Majetkový prospěch se vypočte pouze z částky jistin přesahující limit 300 000 Kč.

Do konce června 2017 musel zaměstnavatel výše uvedený majetkový prospěch „dodanit“ zaměstnanci ve mzdě za každý měsíc. Od 1. 7. 2017 se systém zjednodušil v tom smyslu, že „dodanění“ lze provést jednorázově při zúčtování prosincové mzdy. Při výpočtu majetkového prospěchu za daný rok je nutné testovat výši jistiny za každý měsíc roku.

 

Zdanění malých příjmů

Novela zavádí zdanění všech malých příjmů ze závislé činnosti do výše 2 500 Kč hrubého měsíčně prostřednictvím 15% srážkové daně. V těchto případech nízkých příjmů nebude poplatník povinen podávat daňové přiznání.

 

Snížení paušálních stropů, změna v uplatnění daňového zvýhodnění na děti a slevy na manžela/manželku

Jednu z nejvýraznějších změn představuje snížení paušálních stropů při výpočtu výdajů paušálem. Maximální možné částky uplatněných výdajů jsou sníženy na polovinu. Tato změna se týká nejen výdajů z titulu podnikatelské činnosti (§ 7), ale i paušálních výdajů uplatňovaných u příjmů z nájmu (§ 9).

Toto zpřísnění je částečně kompenzováno zrušením ustanovení § 35ca zákona o daních z příjmů, které znemožňovalo uplatnit daňové zvýhodnění na děti a slevu na manžela/manželku, pokud součet dílčích základů daně z podnikání a nájmu přesáhl 50 % z celkového základu daně poplatníka. OSVČ uplatňující výdaje paušálem se sníženým stropem tudíž budou moci využít obě slevy.

Novela zákona obsahuje přechodné ustanovení umožňující postupovat podle nového znění zákona už při výpočtu daně z příjmů za zdaňovací období 2017. Poplatník si tedy za zdaňovací období roku 2017 může zvolit variantu, která pro něj bude výhodnější.

Nové paušální stropy jsou následující:

Činnost /  Limit paušálních výdajů

Zemědělská výroba, lesní a vodní hospodářství, řemeslné živnosti / 800 000 Kč

Živnostenské podnikání / 600 000 Kč

Nájem obchodního majetku / 300 000 Kč

Jiné příjmy ze samostatné činnosti / 400 000 Kč

Příjmy z nájmu (§ 9) / 300 000 Kč

 

Zvýšení daňového zvýhodnění na děti

Novelou bylo dále zvýšeno daňového zvýhodnění na druhé a třetí a další vyživované dítě, ze současných 17 004 Kč na 19 404 Kč na druhé dítě a z 20 604 Kč na 24 204 Kč na třetí a každé další dítě. Toto platí pro celý rok 2017 zpětně. Přehled změn u daňového zvýhodnění na vyživované děti poskytuje následující tabulka: Zvýšení daňového zvýhodnění na děti

Daňové zvýhodnění na děti

v roce 2016

v roce 2017

na první vyživované dítě

13 404 Kč

13 404 Kč

na druhé vyživované dítě

17 004 Kč

19 404 Kč

na třetí a další vyživované dítě

20 604 Kč

24 204 Kč

 

Zároveň bylo upřesněno, že pro účely výpočtu celkového počtu dětí se posuzují pouze děti poplatníka a děti společné, nikoli všechny vyživované děti. Např. děti, které má družka z předchozího vztahu, se nezapočítávají jako další děti druhovy, pokud na ně družka uplatňuje daňové zvýhodnění.

Aby mohl poplatník uplatnit daňový bonus, musí být součet jeho příjmů ze zaměstnání a z podnikání alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy. Nově (od zdaňovacího období 2018) tedy nelze ke splnění této podmínky použít příjmy z nájmu.

 

Školkovné

V oblasti slev na dani novela dále stanovuje, že při uplatnění a prokazování výdajů na umístění vyživovaného dítěte v předškolním zařízení (tzv. školkovné) je mimo jiné nutno, aby potvrzení o těchto výdajích obsahovalo datum zápisu dotyčného zařízení do školského rejstříku (nebo evidence poskytovatelů této péče) a datum vzniku jeho živnostenského oprávnění. Mezi oprávněná zařízení lze zařadit např. mateřské školy, dětské skupiny a zařízení péče o dítě s živnostenským oprávněním. Splní-li daná společnost podmínky zákona až v průběhu roku, nárok na slevu bude pouze částečný od daného data.

 

Airbnb

Dále bychom se chtěli zmínit o nové Informaci Generálního finančního ředitelství k daňovému posouzení povinností poskytovatelů ubytovacích služeb, mezi které patří i známý server Airbnb. Z pohledu daně z příjmů fyzických osob je pro určení způsobu zdanění zcela zásadní rozlišovat pojmy nájem nemovité věcí a ubytovací služba. Nájem je obvykle dlouhodobý a je poskytován k zajištění bytové potřeby nájemce. Pro nájem je charakteristické, že pronajímatel zajišťuje pouze nezbytné služby spočívající například v zajištění dodávek vody, tepla, odvozu komunálního odpadu apod. Oproti tomu ubytovací služby jsou většinou poskytovány krátkodobě, například za účelem rekreace. Dalším typickým znakem je poskytování doplňkových služeb (například úklid prostor, poskytování lůžkovin, výměna ložního prádla nebo toaletních potřeb, poskytnutí stravování apod.).

Jestliže tedy subjekt soustavně poskytuje ubytování prostřednictvím ubytovacích serverů (např. Airbnb, Booking.com), musí být příjmy z této činnosti zdaňovány podle § 7 zákona o daních z příjmů jako příjmy ze samostatné činnosti. Poplatník se může rozhodnout, zda k těmto příjmům uplatní skutečné nebo paušální výdaje. Jestliže subjekt vlastní živnostenské oprávnění na poskytování ubytovacích služeb, lze použít paušální výdaje ve výši 60 %, jestliže ne, tak pouze 40 %. Samozřejmě i zde se uplatňují limity paušálních výdajů zmíněné výše. Dále doplňujeme, že tyto příjmy podléhají sociálnímu a zdravotnímu pojištění a vztahuje se na ně elektronická evidence tržeb.

 

Další změny

Mezi další změny patří nové ustanovení o vratitelném přeplatku týkající se především fyzických osob. Jelikož daň, popř. vratitelný přeplatek je vyměřen až k datu splatnosti daně (tedy typicky 1. dubna), může docházet k situacím, kdy daňový subjekt žádá o přeplatek na dani, který ještě nebyl vyměřen.

Správce daně může ze zákona přihlížet k žádosti o vrácení přeplatku maximálně po dobu 60 dnů od jejího podání. Jestliže v této době přeplatek na dani nebude vyměřen, nelze ho vrátit a o přeplatek na dani je nutno podat žádost znovu. Nová úprava zavádí právní fikci, kdy se na žádost o přeplatek podanou současně s daňovým přiznáním hledí jako na podanou v poslední den lhůty pro podání přiznání.

Za další, veskrze pozitivní úpravu lze označit možnost učinit prohlášení poplatníka u plátce daně i elektronicky, nikoli pouze písemně, avšak prokazatelně, nikoliv tedy ústně.

Od 1. 1. 2018 bude zvýšena minimální mzda na 12 200 Kč.

V případě dotazů nás kontaktujte na info@edmutilitas.cz.

Hledáme posily do týmu
Do přátelského týmu hledáme vhodného kandidáta/tku pro pozici účetní. Více