28.12.2022

Novinky od 1. ledna 2023 v souvislosti s kontrolním hlášením


Vážení,

v našem předchozím příspěvku jsme Vás informovali o novele zákona o DPH, která bude účinná od 1.  1. 2023. Mimo zvýšení obratu pro účely registrace k DPH došlo také ke změnám v oblasti kontrolního hlášení. Nejdůležitější novinky, které nás od roku 2023 čekají, Vám přinášíme v tomto shrnutí.

Prodloužení lhůty pro odpověď na výzvu správce daně

Ustanovení § 101g odst. 3 zákona o DPH do 31. 12. 2022 stanovilo, že v případě výzvy ze strany správce daně ke změně, doplnění nebo potvrzení údajů uvedených v kontrolním hlášení, má plátce povinnost reagovat do 5 pracovních dnů od oznámení (doručení) výzvy. Novelou se od 1. 1. 2023 prodlužuje uvedená lhůta na 17 dnů od dodání výzvy do datové schránky. Prodloužená lhůta platí pouze pokud je doručováno do datové schránky, není-li doručováno do datové schránky, platí jako doposud 5 pracovních dnů ode dne doručení.

Je potřeba rozlišovat mezi dodáním a doručením do datové schránky. Dodáním se rozumí zpřístupnění datové zprávy v datové schránce (tj. okamžik, kdy si ji můžete poprvé zobrazit), doručením pak okamžik, kdy se přihlásíte do datové schránky (příp. fikcí 10. kalendářním dnem od dodání).

Dle přechodných ustanovení bude možné prodlouženou lhůtu aplikovat na výzvy vydané po 1. lednu  2023. Na výzvy vydané do 31. prosince 2022 se tak použije lhůta původní, tj. 5 pracovních dní od doručení výzvy (pro všechny způsoby doručování).

Změny sankčního systému

O sankčním systému v souvislosti s kontrolním hlášením jsme Vás již dříve informovali v našem příspěvku. Novelou zákona o DPH dochází ke snížení některých pokut za nepodání kontrolního hlášení ve stanovené lhůtě a k rozšíření případů, kdy nevzniká povinnost hradit pokutu.

 • poloviční výše pokuty

Novelou zákona o DPH dochází ke snížení pokut dle § 101h odst. 1 písm. b) až d), a to na poloviční výši. Dle tohoto ustanovení vzniká pokuta ve výši:

  • 10 000 Kč, pokud plátce podá kontrolní hlášení až v náhradní lhůtě na základě výzvy od správce daně;
  • 30 000 Kč, pokud plátce nepodá kontrolní hlášení ve stanovené lhůtě na základě výzvy ke změně, doplnění či potvrzení údajů uvedených v kontrolním hlášení;
  • 50 000 Kč, pokud plátce nepodá kontrolní hlášení ani v náhradní lhůtě.

Výše pokuty bude poloviční (tj. 5 000 Kč / 15 000 Kč / 25 000 Kč) v souladu s §101h odst. 2 zákona o DPH pokud (zjednodušeně):

  • je plátce fyzickou osobou;
  • má plátce jako zdaňovací období kalendářní čtvrtletí; nebo
  • plátce je společností s rušením omezeným, která má jednoho společníka, kterým je fyzická osoba.
 • plátce nemá povinnost hradit pokutu

Pokud jste se v daném kalendářním roce opozdil / -a při podání kontrolního hlášení a k podání nedošlo na výzvu správce daně (tj. jedná se o pokutu dle §101h odst. 1 písm. a) zákona o DPH), pak Vám dle ustanovení § 101j dle znění zákona o DPH do 31. 12. 2022 nevznikla povinnost hradit pokutu ve výši 1 000 Kč (muselo se jednat o jediné prodlení v souvislosti s kontrolním hlášením v daném kalendářním roce).

Novelou se uvedená liberace rozšiřuje i na pokuty dle §101h odst. 1 písm. b) zákona o DPH, tj. na případy, kdy podáte kontrolní hlášení v náhradní lhůtě na výzvu správce daně (v takovém případě je stanovena pokuta ve výši 10 000 Kč, příp. 5 000 Kč při splnění podmínek pro poloviční výši dle novelizovaného znění).

Pro obě výše uvedené situace (tj. pokuta ve výši 1 000 Kč / 10 000 Kč, příp. 5 000 Kč) platí, že je automaticky prominuta pokuta pouze pokud se v daném kalendářním roce jedná o první prodlení (tohoto typu). Jedná se o automatické prominutí, tj. není nutné žádat správce daně.

Uvedené změny bude možné aplikovat i na pokuty, které vznikly do konce roku 2022, ale nebylo o nich rozhodnuto pravomocným platebním výměrem do účinnosti novely, tj. do 1. ledna 2023.

Závěrem doplňujeme, že v souvislosti s revizí sankčního systému došlo dodatkem č. 9 k aktualizaci pokynu D-29. Ten řeší prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení na žádost plátce daně. Aktualizovanou verzi naleznete zde. Finanční správa zároveň na svých webových stránkách zveřejnila shrnující informací ke změnám u kontrolního hlášení. 

Pokud Vás k danému tématu zajímá více informací, neváhejte se na nás obrátit, rádi Vám pomůžeme!

Lenka Kolmanová                                Michaela Kozminská
kolmanova@edmutilitas.cz                  kozminska@edmutilitas.cz

Hledáme posily do týmu
Finanční účetní Více